// Вие четете...

Физика на Океана

Знаем ли, какви биват морските вълни?

Класификация на морските вълни.
Морските вълни могат да се класифицират по различни признаци.
По силата предизвикваща вълново движение, тоест по произход може да се отделят в океана (морето) следните видове вълни:
Ветрови – възникващи от вятъра и се намират под негово въздействие;
Приливни – възникващи под действието на периодично действащите сили на притегляне от Луната и Слънцето;
Анемобарични (сейши) – свързани с отклонение на повърхността на океана от положението на равновесие под действието на вятъра и атмосферното налягане;
Сейзмични (цунами) – възникващи в резултат на динамични процеси, протичащи в земната кора, като подводни земетресения, изригване на вулкани;
Корабни – създавани при движението на корабите.
Най-често (практически винаги) на повърхността на океана и морето се наблюдават ветрови и приливни вълни, при това ветровите вълни водят до най-големи неприятности за мореплавателите. Те предизвикват люлеене (клатене) на кораба, заливат палубата, намаляват скоростта на движение, отклоняват го от зададения курс, могат да нанесат повреждане, а понякога предизвикват и гибел на кораба, разрушават брега и бреговите съоръжения.
Приливните вълни обикновено се възприемат под формата на периодични колебания на нивото, като приливи и периодични течения.
По силите, които се стремят да върнат водните частици в положение на равновесие, различават капилярни гравитационни вълни. В първия случай, като възстановителна сила се явява силата на повърхностно напрежение, а в втория се явява силата на тежестта. Капилярните вълни са малки по своя размер и се образуват или в първия момент на действие на вятъра върху водната повърхност (рябь), или на повърхността на основните гравитационни вълни (вторични вълни). В морето основно значение имат гравитационните вълни.
По действие на силата след образуването на вълните се отделят свободни вълни, когато силата е прекратила своето действие и принудителни, когато силата на въздействие не се прекратява.
По изменчивостта на елементите на вълните във времето се отделят установили се вълни, които не изменят своите елементи и не установили се, развиващи се или обратно, затихващи вълни.
По своето разположение се различават повърхностни вълни, възникващи на повърхността на морето и вътрешни, възникващи в дълбочина и почти не появяващи се на повърхността.
По своята форма вълните се разделят на двумерни, чийто средна дължина на гребена в много пъти е по-голяма от средната дължина на вълната, триизмерна, чийто средна дължина на гребена е съизмерима с дължината на вълната, уединена , имаща само куполообразен гребен и нямаща падина. Ако на гребена на уединената вълна бъде поставен поплавък той ще се премества с гребена. Поради това уединената вълна още я наричат преносна вълна.
По съотношение дължина на вълната и дълбочина на морето различат кратки вълни за които дължината на вълната е значително по-малка от дълбочината на морето и дълги вълни за които дължината на вълната е значително по-голяма от дълбочината на морето.
По преместване на формата на вълната, те се разделят на постъпателни, чиито видима форма се премества в пространството и стоящи, чиито видима форма не се премества в пространството.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар