// Вие четете...

Календарът на българите

За организацията и правилата.

„По-добре славна смърт, отколкото срамен живот.“

За организацията и правилата на работата на революционните комитети може да се разбере като се види текста на „Наредба на работниците за освобождението на българския народ.”

Ето и текста на самата наредба:

Подбуда и цел

Подбуда. Тиранството, безчеловещината и самата държавна система на турското правителство на Балканския полуостров.

Цел – с една обща революция да се направи коренно преобразование на сегашната държавна деспотско – тиранска система и да се замени с демократическа република (народно управление). На същото това място, което са нашите прадеди със силата на оръжието и със своята свята кръв откупили, в което днес безчеловечно беснеят турски кеседжии и еничари и в което владее правото на силата да се подигне храм на истината и правата свободата и турския чорбаджилък да даде място на съгласието, братството и съвършеното равенство между всички народности. Българи, турци, евреи и пр. ще бъдат равноправни във всяко отношение, било във вяра, било в народност, било в гражданско отношение, било в каквото било, всички ще спадат под един общ закон, който по вишегласието от всичките народности ще се избере.

За извършването на такава революция са нужни: 1) уреждане, 2) пари, 3) хора, 4) оръжие и други бойни потреби.

За да се приготвят всичките тия и да се извърши самата революция, наредиха се хора, избрани по съгласието на по-голямата част на българския народ, (който) съставиха Централен български революционен комитет.

Централен български революционен комитет

Пребиваването на ЦБР комитет е в Българско, но именно в кой град е няма да се знае – навсякъде и никъде.

БЦР комитет се състои от един председател и от един подпредседател, един писар и един помощник, един касиер и още седем членове, между които и един поп.

Председателят, писарят и техните помощници, и касиерът се избират от членовете на комитета, в нужда ще се променят от същите и ще бъдат под надзора им.

Длъжността на председателя

1. Да отваря и затваря заседанията.

2. В нужно време да свиква извънредни събрания.

3. Да варди и удържа ред на разискванията и гласоподаванията в заседанията.

4. Да въвежда в работа решенията на заседанията.

5. Да води надзор на председателя, писарите и касиера в изпълнението на длъжността им.

6. В гасоподаванията ще дава само един глас: в случай когато и на двете страни гласоподаванията са равни, може да даде още един.

Длъжността на подпредседателя

1. Ще помага на председателя в извършване на длъжностите му.

2. Във време на отсъствието на председателя ще го замества в службата му.

Длъжността на касиера

1. Ще приема пари от частните БР комитети и от други места, срещу който ще дава разписки под номера, ще ги записва в касиерската книга, ще явява за тях и на комитета, за да се запишат и в главната комитетска книга.

2. Ще издава пари по решението на комитета навсякъде и за всичко.

Тайната полиция

Никой от частните комитети няма да знае от кои лица тя се състои.

Броят на членовете е неизвестен. Централния комитет го определя според потребите.

Членовете на тайната полиция са разпръснати по всички градища.

Всякой от членовете на тайната полиция познава революционните работници в града, в което е определен чрез един знак, който му е съобщен от Централния комитет.

Длъжността на тайната полиция

1) Да нагледва тайно делата на революционните работници в града си и да ги съобщава на Централния комитет.

2) Да опитва и да се уверява в точността и верността на тайната полиция.

3) Да шпионира турските шпиони, и да предирва стъпка по стъпка делата на турската тайна полиция и да ги съобщава направо на Централния комитет.

4) Да е извършител на власт на ЦК, тоест да наказва престъпниците на закона според заповедта на ЦК.

Смъртните наказания ще се извършват тайно, но ако обстоятелствата не позволяват, ще се извършват на явни места посред пладне.

Споразуменията на полицията с ЦК ще става само чрез един човек, когото ЦК е назначил и който в същото време е управител на другите членове на полицията в града.

Членовете на полицията трябва да са хора избрани, юнаци, решителни, верни и постоянни.

Наказанията ще извършват ония членове на тайната полиция, на които падне жребият и които се намират в града, дето ще се извърши наказанието…

По нататък в наредбата се разглеждат въпросите за Тайна поща, реда за приемане на нови революционарни работници, приемането на войводите и техните длъжности, и въобще за всекиго от работниците.

Интересен е разделът за Наказателния закон, където се казва следното:

Наказателен закон

1) Ако някой, бил войвода, бил член на комитета, бил вънкашен, бил кой бил, дръзне да издаде нещо на неприятеля ни, ще се накаже със смърт.

2) Ако някой от влиятелните българи, или войвода подкупен от чуждо правителство или от друго частно лице, поиска да ни пречи в работите по какъвто и да било начин, такъв ще се счита за неприятел и ще се наказва със смърт.

3) Ако някой презре и отхвърли предначертаната държавна система „демократическа република” и състави партии за деспотско – тиранска или конституционна система, то и таквизи ще се считат за неприятели на отечеството ни и ще се наказват със смърт.

4) Ако някой не припознае ЦРБК и поиска да се опита на своя глава да вдигне бунт, то за пръв път ще му се каже, но ако и то не помогне, ще се накаже със смърт.

5) Ако някой от членовете на тайната полиция се откаже да извърши по заповед на комитета някое наказание, ще се накаже със смърт.

6) Ако някой от пиянство нещо от тайната, за пръв път ще му се напомни, повтором ще се отстрани от работата ни.

7) Ако някой от служещите, като председателя и др., поиска да злоупотреби със служебна власт, за първи път ще се лиши от служба; повтором ще се извади съвсем, като по-напред се подпише за грешката си и да я поднесе писмено на комитета; ако и така не изпълни, ще се накаже със смърт.

Нужно проглашение

Централния български революционен комитет в името на всички онези, които са го избрали, упълномощили, основан на своята тайна полиция и със силата на нейното оръжие проглашава:

1. Никой от българските войводи или чорбаджии няма право да представлява българския народ пред другите народности и да прави с тях уговорки без знанието на ЦК.

2. Никой няма право да съставлява други революционни комитети без знанието на ЦК.

3. Никой няма право да издава революционни прокламации и да буни народа без знанието на ЦК.

Забележка

Тоя закон ще трае до захващането на революцията. Щом гръмне първата пушка, важността му пада и ще влезе в действие нов военен закон, който войводите със съгласието на ЦК нареждат.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар