// Вие четете...

Вярвания и заблуди

Защо „съединението“ прави силата?

„Лошо е, когато силата живее без ум, но не е хубаво и когато умът е без сила.“

Подход към класификация на егрегорите. В началото нека да си припомним, какъв е смисъла на думата „егрегор“? В речника на чуждите думи намираме думата „агрегат“ (фр. agregat):

1. Механично съединение на няколко части в едно цяло.

2. Съединение на няколко машини за работа в комплекс.

А фр.д. „agregat“ произлиза от фр.д. „agreger“ (съответстваща на лат.д. „aggregare“), която означава „съединение“ (единение).

Всички хора са различни. Това се отнася и за външния вид, и ръста, и цвета на косата, и… Тези особености са обусловени на първо място от генетиката и физиологията.

Но, от друга страна, всички хора като цяло много си приличат един на друг. При всички има една глава, на която има две очи, две уши и един нос, при всеки има по две ръце, два крака. При всеки едно сърце, два бъбрека, един черен дроб… Т.е. като „материален носител“ – всички хора, като цяло са еднакви. Затова по параметрите на своята „енергетика“ всички хора са близки. Разликата е в мощността на енергетиката на различните хора.

Оттук, от разбирането за триединството „материя–информация–мяра“, следва, че в образуването на човешки егрегори определяща роля играят информационните особености на хората, тяхната информационна общност, а не енергийната (материална) съвместимост. Затова отново от гледна точка на триединството „материя–информация–мяра“ разбирането за егрегорите и разликите между тях изглежда така.

1. В енергийно (т.е. материално) отношение хората пораждат егрегор точно така, както електростанцията и потребителите, включени в мрежата (рис. 13–7).

Има хора, които със своята мощна енергетика насищат егрегора, а хора със слаба енергетика се подхранват с тази енергия („духовни вампири“).

2. В информационно отношение хората пораждат егрегор подобно на това, както множество компютри могат да образуват мрежа за обработка на информация, ако тези компютри ги съединим с канали за обмен на информация.

Мозъка на човека – това е най-великолепния компютър, който предава информацията не по кабелни връзки и без кабелни средства за връзка (радио), а предава информацията със своето биополе по пътя на „излъчване“ на колебания, които за сметка на резонанса се разпространяват по целия егрегор и вкарват в него своята съставка, в резултат на което информацията става достъпна за другите хора, влизащи в този егрегор, при условие, че хората са способни да „настроят“ своя „приемник“ на съответстващата „вълна“. (един вид Wi Fi, ако може така да се каже)

3. Мяра в егрегора се явява алгоритъма на обработка и преобразуване на информацията, циркулираща в егрегора. В разглеждания случай алгоритъм – това е напълно определен порядък, последователност на разсъждение (ако може така да се каже – „умуване“) както на отделния човек, така и на егрегора като цяло. Именно „мярата“ се явява определяща в егрегора. Ако един човек „умува“ така, както и друг, и трети, и…, то това е като този случай, когато излъчваните от тях колебания (биополета) имат много сходни параметри, което и им позволява да влязат в „резонанс“. Еднаквостта на „умуването“ на такива хора се проявява в еднаквостта (приликата) на поведенията им, когато тези хора попаднат в еднакви (сходни) обстоятелства.

На базата на изложеното горе може да се проведе кибернетична аналогия. Погледнете рис. 13–9.

Рис. 13–9

На нея всеки от хората е представен във вид на изчислителна машина. Всички „машини“ са съединени между себе си не с проводници, а с егрегор. Тоест ние имаме определена компютърна мрежа. Тогава се получава, че ако има компютърна мрежа, ако има програмно обезпечаване, (т.е. комплекс алгоритми), то тази компютърна мрежа може да се окаже такава цялостна информационна система, която ще стане „по-мощна“ и „по-разумна“ (т.е. йерархически висша) по отношение на всеки от влизащите в нея компютри. Разликата е само в това, че човек е по-сложен от изчислителна машина, а възможността на енерго информационния обмен на хората по между им е доста по-широк, отколкото във всяка компютърна мрежа.

При това може да има и друга ситуация. Всеки от читателите навярно се е оказвал в нея, но не се е опитал да си изясни докрай причините за нея. Вие си почивате в компанията на приятели. На всички им е весело, всички общуват, шегуват се един с друг. Вечеринката върви добре. Идват нови, непознати хора, тях ги посрещат и те се „вливат“ в атмосферата на вечеринката все едно отдавана се познават с всички. Но… ето че се отваря вратата и влиза също така нов човек, като дошлите малко по-рано. Той още не е произнесъл ни една дума, не е направил нищо осъдително, но атмосферата на празника изчезва веднага, все едно нещо се е „счупило“ в дружния колектив. И никак няма да може да се възстанови. Какво става тук? А работата е в това, че биополето на този човек не е влязло „в резонанс“ с биополето на колектива.

Още повече, то му е противоположно, противостои нему. „Вибрациите“ на този човек негативно, разрушаващо въздействат на вече създаденото биополе. Това е като „желязо по стъкло“, когато мнозина от този звук (вибрации) „настръхват“. И не могат да привикнат към тези „вибрации“. Ето в какво е причината.

Класификация на егрегорите. При класификацията на егрегорите на първо място е необходимо да се ръководим от две фундаментални основи:

– триединството „материя–информация–мяра“;

– ДОТУ – всички нейни основни положения, т.е. да разглеждаме процесите през призмата на управлението.

1. По йерархията на управление в Мирозданието на егрегорите, ако ги развъртаме от планетата Земя (т.е. от самото „дъно“), може да се класифицират така:

– егрегори от група хора;

– биосферни егрегори;

– егрегори на планетата Земя (и другите планети, имащи биосфери);

– егрегори на галактиките;

– егрегори на фрагментите на Мирозданието;

– егрегора на цялото Мироздание.

2. Егрегорите се различават помежду си по особеностите на енергетика на хората: „мощни“, „средни“, „слаби“ и т.н.

3. Егрегорите са различни по влизащата в тях информация:

– информация на разгласяване;

– информация на премълчаване;

– информация на посвещение.

4. Егрегорите са различни по алгоритмите на своята „работа“ (комплексите на алгоритмите). Класификацията по този признак е много обширна и не е възможно да се даде изчерпателно. По принцип това е класификация по „начина на живота“ на хората, по „начина на мислене“. Ще приведем най-значимите и най-понятните:

– материалистически егрегор;

– юдейски егрегор;

– мюсюлмански егрегор;

– марксистски егрегор;

– сталински егрегор;

– славянски егрегор;

– технократичен егрегор;

– наркомански егрегор;

– егрегор на хора – любители на музика, и много, много други егрегори.

5. По продължителност на съществуване:

– многовековни (или продължителни съществувания);

– многогодишни;

– краткосрочни.

6. По организация на управление:

– един човек чрез ерегора сам управлява всички, които влизат в този егрегор;

– „някой“ (който сам не е в състояние да влезе в определено егрегориално състояние) въздейства на този, който влиза (или може да влиза) в определен егрегор и е способен да управлява влизащите в егрегора хора. Въздействайки на такъв човек, този „някой“ управлява хората, влизащи в егрегора;

– един егрегор се управлява от друг егрегор, алгоритъма на който е „по-мощен“ („по-умен“) от първия (управляемия) егрегор.

7. По типовете психики на хората, входящи в егрегора:

– егрегор на хора с човешки тип психика;

– егрегор на хора с демонски тип психика;

– егрегор на хора с тип психика на биоробот-зомби;

– егрегор на хора с животински тип психика;

– егрегор на хора с тип психика на изпаднали в противоестествен начин на живот (наркомани, пияници).

8. По взаимодействие един с друг егрегорите могат да бъдат:

– взаимовложени (един влиза в друг и обратното). Такива егрегори се отличават един от друг по своите третостепенни, четвъртостепенни и т.н. параметри;

– допълващи се един друг в някакви свои части (информационни части или отделни алгоритми за обработка на информацията);

– бидейки неутрално съвместими. Това може да бъде тогава, когато егрегорите се докосват или влизат един в друг, но при това нищо не става;

– бидейки взаимно антагонистични, т.е. неприемливи един за друг. Това става тогава, когато егрегорите се отличават един от друг по основни параметри, определящи тяхната същност, тяхното главно съдържание.

9. Причислените горе видове и типове егрегори може много добре да се илюстрират от позиция на шестте приоритета на управление. Така, ако хората се бият помежду си (6-ти приоритет), то те могат да се „помирят за бутилка“ (5-ти приоритет), или да намерят в себе си сили за примиряване на базата на едно вероизповедание (3-ти приоритет) и т.н. Но, ако те се различават в мирозренията си (1-ви приоритет), то да се примирят е практически невъзможно – те са взаимно антагонистични. Така, че всеки егрегор може да се отнесе и към съответния приоритет.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар