// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Защо въздушните маси в атмосферата циркулират?

Различията в термичния режим на атмосферата над океана и сушата обуславя различия и в режима на атмосферното налягане. Последното, следва разпределение на температурата, не остава неизменно през годината и особено ясно се проявява през летния и зимния сезон. През зимата, когато температурата на въздуха над океана е по-висока, отколкото над сушата, се създава въздушен поток от сушата към океана. Механизмът на такава циркулация може да се обясни по следния начин. Както е известно в студена въздушна маса величината на барометрична степен (разстоянието по вертикала на което налягането се изменя с единица) е по-малка отколкото в топла въздушна маса. Поради това на някаква височина при равно налягане на повърхността на Земята възниква наклон на изобаричната повърхност към страната на студения въздух. Но, вследствие на наклона на изобаричната повърхност във височина възниква движение към страната на по-студената въздушна маса (от океана към сушата). Протичането на въздушна маса предизвиква намаляване на теглото на въздушния стълб над океана и го увеличава над сушата (континента). В резултат на което на повърхността на Земята ще възникне област на високо налягане над континента и област на ниско налягане над океана от което пък следва възникване на движение на въздуха от сушата към океана (зимни мусони). През лятото картината ще е точно обратно (летни мусони).
Трябва да се отбележи, че през лятото контраста на температурите между океана и континента са по-малки, отколкото през зимата, но даже и в този случай те се оказват достатъчни за да предизвикат интензивна циркулация на въздуха между океана и сушата. Тази мусонна циркулация не е еднаква за различните брегове на океана и това е вследствие на зоналната циркулация, обусловена от различния температурен режим на атмосферата в различните широтни зони.
Въобще при източен пренос се създават динамични условия (сходимост и разходимост на въздушните потоци във височина), които въздействат на разпределението на налягането над океана и континента в съответствие с действието на термичните фактори.
Но на повърхността на Земята на западните брегове на континента (западна Европа) зимните мусони са с направление обратно на зоналните потоци. Тъй като последните са със значителна интензивност се запазва източния пренос.
На източните брегове на континента (източните брегове на Азия) мусонния поток съвпада със зоналните потоци и ги усилва. През лятото източния пренос е отслабен благодарение на понижението на градиентите на температурата по протежение на меридиана. Поради това на източните брегове на континента летните мусони се оказват много по-интензивни от зоналния пренос, а на западните брегове на континента последните се усилват от мусонната циркулация, имаща през този сезон също източно направление.
Определено влияние на разпределението на атмосферното налягане и циркулацията оказват и системата на морските течения. В частност, наличието на топлото Северно Атлантическо течение благоприятства усилването на областта на ниско налягане в районите на Исландия и съответно развитието на интензивна циклонична деятелност в Северния Атлантик през зимата. Аналогично влияние оказва и топлото течение Куросио на формирането на област на ниско налягане в района на Алеустките острови в Тихия океан.
Големите контрасти на температурите между широтните зони в океана и на континента способстват за много по-голяма циркулация (силни ветрове) през зимния сезон. При това над океана, където триенето на въздуха в постилащата повърхност е по-малко, скоростта на вятъра е повишена, а продължителността на съществуване на циклоните и тяхната интензивност е по-голяма от тези на сушата.
Над океана циклоните се удържат за по-дълго от антициклоните. Поради това над океана на умерените ширини повтаряемостта на циклоните е доста голяма не само през зимата, когато термичните условия са благоприятни, но даже и през лятото, когато разпределението на температурите не благоприятстват развитието на циклонична дейност. Макар и летните циклони да са по-малко интензивни, с по-малка продължителност и не винаги да се появяват на средните карти за разпределение на налягането, все пак тях ги има.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар