// Вие четете...

Въпроси за времето

Замърсяване на атмосферата в градовете.

„Глупакът не познава достойнствата на мъдреца, здравият не познава страданията на болния.“

Замърсяване на атмосферата в градовете

Замърсяването на атмосферата в градовете с всевъзможни примеси се е започнало много отдавна, още от древността. Започвайки още от средните векове с печална известност се е сдобил град Лондон. И въпреки, че били издадени няколко указа на краля, забраняващи да се използват въглища за отопление в камините и домашните печки, въздухът на Лондон продължавал да се замърсява. Същото било замърсяването на атмосферата няколко столетия назад и на друг европейски град – Париж.
Особено остър станал проблема с замърсяването на атмосферата през последното столетие. В общия случай се влошава качеството на природната среда с развитието на промишлеността, намаляването на горите, увеличаването на обработваемите земи, широкото използване на минерални торове и химически вещества за борба с плевелите, с увеличаването на добива и използването на минерални горива (въглища, нефт и газ).
Всички атмосферни примеси (аерозоли) е прието да се делят на естествени и изкуствени. Към първите се отнасят: – примесите постъпващи в атмосферата при изригването на вулкани и по време на масивни пожари в горите; – прах и пепел издигнати от земната повърхност в атмосферата от вятъра (особено при прашни бури); – продукти издухвани от планините и изпаренията на морските пръски; космическа пепел и други.
Източници на примеси с изкуствен (антропогенен) произход са основно промишлените предприятия (фабрики, заводи), енергийните и отоплителните системи, транспортът (преди всичко автомобилния), както и селско стопанското производство. Трябва да кажем, че в големите градове повече от 50 % замърсяването е вследствие на автомобилния транспорт. Общия брой на веществата, изхвърляни в атмосферата от тези източници се счита, че са няколко стотици. Всички примеси се подразделят на газообразни (окиси на въглерода, на сярата и азота), течни (сярна киселина, бензол, ацетон, живак и други) и твърди (пепел, сажди, въглеводороди, олово и други). Към замърсителите на атмосферата се отнасят също и електромагнитните излъчвания (изпускани от радиоактивните вещества) и шума.
До толкова, до колкото всички замърсяващи атмосферата (както и хидросферата) вещества действат вредно на човека, влошавайки неговото здраве, а също и вредят на животните и растенията, то за такива вещества са установени пределно допустими концентрации (ПДК).
Над всеки голям град се сформира облак от примеси, който добре се вижда при наблюдение от самолет, космоса и даже от планинско възвишение, намиращо се в околностите на града.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар