// Вие четете...

Вярвания и заблуди

Желание за максимално наслаждение.

„Книгата е мост към света на знанието.“

Възприемането на света. Човек познава света с помощта на петте сетивни органа. Той прилича на черна кутия, която възприема само онова, което се постъпва в нея отвън. Информацията, доставяна от нашите сензори в затворената система, се регистрира, обработва се, анализира се. Онова, което не се улавя от сетивните органи, ние не усещаме.

Черна кутия“ (кибернетика) – система, в която за изследователя е достъпна само входящата и изходящата информация на тази система, а вътрешното устройство може да бъде неизвестно.

Обкръжаващата действителност постоянно оказва върху нас въздействие, което в действителност си остава загадка за нас. Ние усещаме само своята реакция спрямо него, поради това нашето познание е затворено вътре в нас и не позволява обективно да съдим за външната реалност. Ние обработваме постъпващите сведения с помощта на нашите усещания и повече нищо.

Всички съществуващи технически приспособления само отчасти разширяват диапазона на нашите възможности, но не позволяват кардинално да излезем отвъд техните рамки. С помощта на приборите е невъзможно да се създаде нов сетивен орган. Ние дори не можем да си представим каква ще видим обкръжаващата действителност, ако имахме различни сетивни органи.

След съответната обработка на всички получени впечатления в нашата представа възниква вътрешна картина, която ние наричаме „наш свят“. Тази картина е извънредно субективна и ние нямаме възможност да я сравняваме с обективната реалност.

По такъв начин обемът на нашето познание е винаги ограничен от рамките на нашите усещания, базиращи се на възможностите на петте сетивни органа. Това положение е общо за всички хора, което и ни позволява да поддържаме отношения, да обменяме знания, впечатления, да се разбираме един друг.

Нашите сетивни органи, а по-точно органите на сбора на информация, я извличат и я обработват изключително по признака на личната изгода.

Всеки организъм е устроен така, че негово единствено желание се явява получаването на наслаждение. Желанието да се получи максимално наслаждение – това е основният закон, съществуващ на всички нива на Природата – неживо, растително, животинско и човешко.

Може ли човек да развие у себе си допълнителен сетивен орган, позволяващ му да възприема обкръжаващата реалност в цялата й пълнота?

Именно Кабала е тази внимателно проверена във времето, научно обоснована методика, позволяваща да се развие допълнителен сетивен орган. Тя дава възможност да се получи допълнителна информация за нещо, съществуващо във външното мироздание. Усвоявайки този метод, ние ще започнем да осъзнаваме обкръжаващия свят съвършено различно: извън зависимостта от нашето субективно егоистично възприятие.

Кабала не ни оставя да прекараме своя живот в прах и суета, но издига нашия разум към върха на познанието. Йохан Райхлин (1455–1522) – немски хуманист и филолог, един от най-добрите специалисти по древни езици – латински и особено иврит и древногръцки. Служил като личен съветник на императора на Германия и бил близък на оглавяващите Платоновата Академия (Дж. Пико дела Мирандола и др.).

Кабала – това е най-близката до човека наука. Тя обяснява за какво съществува той: защо се ражда, защо живее, откъде е дошъл, къде отива след това, как завършва своя земен път и в какво е смисълът на неговия живот.

По такъв начин Кабала е методика за постигане на духовните светове и нашия свят като тяхно следствие.

Духовен свят – свят, съществуващ по законите на свойството на отдаване, в който се намират и действат само сили и чувства без материални обвивки.

Кабала не само ни дава знания за духовните светове, но и самият учебен процес развива у нас допълнителен сетивен орган, с чиято помощ ние можем да осъществим взаимовръзка със системата на Висшето управление.

Кабала не е теоретична или абстрактна наука, тя е неотделима от практиката: човек постига по собствен път кой е той, каква е неговата природа и какво му е необходимо да промени в себе си. За него няма и не може да има нищо по-близко от това знание, защото той познава себе си, своята съдба и света на обективната реалност.

Основни раздели на науката Кабала.

Кабалистите са хора като всички нас. Но въоръжавайки се със съответната методика, те са извършили такава работа над себе си, че са започнали да усещат външния обективен свят. Именно това кабалистите обясняват в своите трудове, запознавайки ни със системата на духовните светове.

Както във всяка наука, така и в Кабала съществува теоретична и практическа страна, където се включва собственият език, понятийният апарат, самостоятелните инструменти на изследване, организирането на експериментите и сравнителният анализ.

Общо се броят пет свята, пет нива на познание. Всички те, както описва „Книга Зоар“ – основният кабалистичен източник – присъстват вътре в човека и са изградени по единна схема.

Всеки от световете се явява следствие на предишния. Всичко, което съществува в нашия свят – всеки атом, клетка, организъм – има свой корен, прототип в духовните светове. Във Висшите светове няма материални понятия, там съществуват само сили, пораждащи обектите на нашия свят и нашите усещания.

Между силата на Висшия свят (причината, корена) и нейното следствие (клона) в нашия свят съществува ясна, определена връзка. Поради това всеки корен отгоре ние можем да изобразим с помощта на неговите клони в нашия свят. На този принцип се основава предаването на информация, наричана „език на клоните“, с негова помощ са създадени основните кабалистични трудове („Книга Зоар“, „Дървото на Живота“ и др.).

Най-общо съществуват две науки: …едната от тях се нарича комбинаторика и тя се явява мярка на прогреса в науките… Другата говори за силата на Висшите Неща, които са по-високо от Луната и които са част от природната магия. И двете заедно се наричат у юдеите „Кабала“. Джовани Пико дела Мирандола (1463–1494) – италиански учен от епохата на Ренесанса. Неговите философски възгледи съчетават неоплатонизма и учението на Кабала. Пико дела Мирандола се е учил в университетите в Болоня, Ферара и Падуа, владеел иврит и арабски. Изследвал кабалистичните трудове, Тора и Корана, четейки ги в оригинал.

В Кабала съществуват три основни раздела и във всеки от тях се говори за постигането на Общия Закон на мирозданието. Съществува раздел, изучаващ постъпателното низхождане на световете чак до нашия свят. Той се занимава с изследване изключително на Висшите светове: с тяхното функциониране, управление, въздействие върху нас; с това как ние с нашите постъпки влияем на Висшите светове и каква е тяхната обратна реакция. Низхождане – отдалечаване от първоначалното състояние. Светове – степени на скриване на Твореца.

Следващият раздел на Кабала се занимава с методиката на развитие на душата, вътрешната част на човека, принадлежаща на Висшия свят. Тази част няма нищо общо с виталната, жизнената сила на нашия организъм, която не отличава човешките тела от животинските.

Душа – духовен орган, който постепенно се ражда в човека, намиращ се в нашия свят. Раждането на душата означава постепенно развитие на усещането на въздействието на духовните сили, възникване на минимално възприятие на Твореца.

Всички процеси, свързани с низхождането на душата във физическото тяло, излизането от него след биологичната смърт и низхождането в ново тяло, се наричат „кръговрати на душата“. По отношение на тялото такова понятие не съществува.

Разделът на Кабала, в който е разработен математическият (понятийният) апарат за описание на духовните процеси, позволява на кабалиста да изучава тяхното въздействие върху себе си, да анализира, степенува, съпоставя постъпващите отгоре сигнали със собствените реакции спрямо тях.

Математическият апарат на Кабала се състои от:

– гематрия – цифрови записи на духовните състояния на световете и душите;

– графики на състоянието и зависимостта на взаимното влияние на духовните светове и душата;

– таблици, матрици на всевъзможните включвания на свойствата на световете и душите.

В резултат на постигането от нивото на нашия свят на Висшите духовни светове, човек започва да усеща единната система и единния замисъл на творението. Но още преди той да е почувствал присъствието на духовното пространство, едва пристъпвайки към изучаването на Кабала, човек вече започва да разбира, че без придобиването на допълнителен сетивен орган той няма да може да излезе извън границите на своя свят.

Изучавай Кабала, тя ще ти обясни всичко! Теофраст Парацелз (1493–1541) – швейцарски лекар и естествоизпитател, един от инициаторите на приемането на химически лечебни препарати в медицината. Счита се за родоначалник на съвременната наука.

Крайна цел на изучаването на дадена наука е получаването на най-висше наслаждение, достигане на съвършенство на своето съществуване, абсолютно познание и като следствие на това – пълно равновесие между вътрешната система (душата на човека) и външната, наричана „Творец“.

В продължение на хилядолетията на съществуването на нашия свят всяко поколение се е отличавало от предишното с все по-егоистичен характер на душите. Тъй като постигането на Твореца или Висшия закон на природата се осъществява в самата душа, то ако тя качествено се променя, съответно се изменя и методиката на постигане на духовните светове.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар