// Вие четете...

Управлението

Електромагнитни биологични оръжия.

„Безотговорността е роднина на престъплението.“

Инфразвуковите оръжия. През последните години голям брой програми за контрол върху съзнанието започнаха да се занимават с идеята за не смъртоносните оръжия. Пример за това са инфразвуковите оръжия, които включват МНЧ и РЧ модулации, и предизвикват гадене, коремни спазми и повръщане. Един поверителен доклад, изготвен през 1969 година от Центъра за изследване и разработване на маневрено оборудване за СВ, Форт Билийвър, Вирджиния, описва в подробности ефекта, който инфразвуковите оръжия биха имали върху хората – от смущения в нервната система до смърт. Документите показват, че през 1994 година с подкрепата на Центъра на СВ за изследване, разработка и проектиране на въоръжението (ЦИРПВ) в Национална лаборатория Лос Аламос е проведена програма за изследване и разработка на устройството и техническите данни на микровълнови оръжия. Някои от тези оръжия може вече да са били използвани в тайни операции на американски служби и министерства в САЩ и Великобритания.

Няма почти никакво съмнение, че такива оръжия са използвани. Когато базирането на ракетите Круз в американските бази във Великобритания беше в разгара си, участничките в мирната кампания направиха серия от широко отразени в пресата протести пред телените заграждения. В края на 1985 година жените, които живееха в лагерите на мира в Грийнъм Камън, започнаха да усещат странни симптоми, вариращи от силно главоболие, сънливост, менструация преди очакваната дата или при навлезли в менопаузата жени, до пристъпи на временна парализа и лоша координация на речта. Съобщава се за два спонтанни аборта, станали в петия месец от бременността, което се счита за необичайно късно. Подозирайки употреба на електромагнитни биологични оръжия, участничките потърсиха помощ. Списание „Електроникс Тудей“ направи серия от измервания и през декември 1985 година публикува своя доклад, в който се заключаваше: „Уредите за измерване на сигнали с различна сила отчетоха голямо повишаване в нивото на фоновия сигнал близо до един от лагерите по времето, когато жените се оплакваха от описаните неразположения. Освен това екипът на списанието е забелязал, че когато участничките създавали шум и суматоха близо до оградата, нивото на сигналите се повишавало рязко.

В „Участнички в мирна демонстрация се страхуват, че в базата има високочестотни машинарии“ на „Гардиън“, 10 март 1986 година, Гарет Пари съобщава: „Американските военни [в Грийнъм Камън] разполагат със система за откриване на натрапници, наречена БОС, Базова охранителна инсталация, която работи на достатъчно висока честота, за да могат радарните вълни да се отразяват в тялото на човек, движещ се в близост до загражденията.“ През 1985 година, докато дава показания за военните разходи за строителство пред една подкомисия на Финансовата комисия на Камарата на представителите, генерал Шнайдел най-недискретно споменава, че е възможно в Грийнъм Камън да са използвани микровълнови оръжия.
Говорейки на нещо като бомбастичен военен жаргон, той казва: „Концепцията на нашите операции е да опазим ресурсите с най-голяма стойност в базата. Разполагаме с оборудване, което обезпечава сигурността в мирно време и особено във време на война, когато то преминава от охранителен в оперативен режим. Но какъвто и случай да се представи, ако всичките ни сензори, огради и прожектори не са достатъчни, ще бъдат назначени хора, които да компенсират недостатъците на оборудването.“

След пускането на микровълновата система в оперативен режим бройката на личния състав, охраняващ инсталацията, е паднал драматично. Това се потвърждава косвено и в годишния доклад на 501-ви щаб на ВВС, Охранителна група: „В Грийнъм Камън влязоха в сила допълнителните правила и супер оградата беше издигната.“

Не е ясно дали жените в Грийнъм са били обстрелвани с микровълново оръжие, или са облъчени поради продължителния си престой в близост до микровълновата ограда, но това няма никакво значение, тъй като американските власти в Грийнъм не са предупредили никого за съоръжението. А много добре са знаели какъв ефект има не йонизиращото излъчване върху хора.

В заключението на своя доклад от 30 октомври 1986 година за облъчването на жените от Грийнъм покойната Ким Безли, ветеран в мирните протести и честа посетителка на Грийнъм Камън, задава въпроса: „Трябва ли да изчакаме три поколения за «неоспорими доказателства»?“

Възможно ли е САЩ да са използвали научените през Студената война уроци, за да навредят умишлено на граждани на един от най-близките си съюзници? Това тепърва предстои да се разбере.

Много вероятни жертви на контрол върху съзнанието, които твърдят, че чуват гласове в главите си, са отминавани като психиатрични случаи. И все пак доказателствата сочат, че технологията за произвеждане на „гласове в главата“ вече съществува. От много години способите за променяне и влияние върху човешкото съзнание с помощта на новите електронни изобретения е обект на изследвания от страна на военните и разузнавателни западни организации, особено в САЩ.

Ето някои примери. Американски патент разкрива някои подробности за психо акустичния излъчвател: „Става дума за система, която произвежда слухови психологически смущения и частична глухота у врага в бойни ситуации. Силно насоченият лъч се излъчва от множество отделни преобразуватели и се модулира със сигнал от шум, код или речеви ритъм. Изобретението може да се използва в много форми и да включва подвижни излъчватели, монтирани на автомобил, превозно средство или апаратура, която да модулира акустичния лъч във фиксирана честота.“ Целта на това оръжие очевидно е да причинява на мишената силни слухови и психологически смущения, и следователно да я обезвреди.

Друг патент обсъжда методите и системите за променяне на съзнанието. Министерството на отбраната, посредством различни проекти и програми, вече се е сдобило с технологията. В резюмето на една от тези програми се казва: „Системата за променяне състоянията на човешкото съзнание включва едновременно прилагане на множество стимули, за предпочитане звуци с различна честота и дължина на вълната.“ А ето какво пише в друго резюме: „Учените изнамериха разнообразни системи за стимулиране на мозъка с цел да се демонстрират специфичните ритми на мозъчните вълни и така да се промени състоянието на индивидуалното съзнание.“

Безмълвните подсъзнателни послания също представляват благодатна почва. Д-р Оливър М. Лаури е участвал в няколко секретни проекта на американското правителство за изследване на нещо, което в света на военните и на разузнавачите се нарича Спектър на безмълвните звуци (СБЗ), а понякога и SQUAD.

Президентът на Сайлънт Саунд Инкорпорейшън Едуард Тилтън пише следното: „Системата беше използвана успешно през цялото времетраене на Операция «Пустинна буря» (Ирак).“ Тилтън ни разяснява и как се използва тази технология: „Безмълвна комуникационна система, в която не слухови носещи честоти от много ниския или много високия слухов обхват или в съседния ултразвуков честотен спектър се усилват или модулират честотно с желаните сведения, и предават акустично или чрез вибрации към мозъка. Модулираните носещи вълни могат да бъдат предадени директно в реално време или за удобство записани и съхранявани на механични, магнитни или оптични носители за по-късно или повторно предаване към слушателя.“

Различни типове апарати и режими на приложение са били тествани и използвани за „инжектиране“ на разбираеми звуци в главите на хора. Звукът може да бъде вкаран в главата и посредством облъчването и с радиовълни, включително микровълни в обхвата 100 до 10 000 Mhz, които се модулират в определена форма. Формата на вълната се състои от честотно модулирани пакети. Всеки пакет има десет до двадесет разположени на еднакви интервали импулси, сбити в гъсти групи. Ширината на пакета е между 500 нано секунди и 100 микро секунди. Ширината на импулса е в обхвата 10 нано секунди – 1 микро секунда. Пакетите са честотно модулирани от постъпващия сигнал и така се създава звуково усещане у човека, чиято глава се облъчва.

Най-последната разработка в технологията за вменяване на страх и контрол върху съзнанието всъщност е клонирането на ЕЕГ, или мозъчните вълни на която и да било набелязана жертва или дори на групи хора. С помощта на мощни супер компютри, човешки емоции като гняв, страдание, тревога, презрение, отчаяние, ужас, неудобство, завист, страх, неудовлетвореност, мъка, вина, омраза, безразличие, възмущение, ревност, съжаление, ярост, разкаяние, негодувание, тъга, срам и злоба се разпознават и изолират в ЕЕГ сигнали като „групи емоционални сигнатури“. Техните честоти и амплитуди се измерват, а след това самата честотно-амплитудна група се синтезира и прехвърля в друг супер компютър, като всяка от гореспоменатите отрицателни емоции се съхранява под съответния етикет. При нужда някоя от тях се вкарва в носещите честоти и може да задейства същата емоция в друг човек.

Суперкомпютър в България. Договор за 11,5 млн. евро за новия суперкомпютър в България. Приложения за неговото използване са например за точна оценка на сеизмичната устойчивост на сградите, прогнозиране на времето и медицински приложения в подкрепа на леката инвазивна диагностика и откриването на иновативни лечения.

Европа е лидер по инвестиции в инфраструктура за суперкомпютри от следващо поколение, която има огромен положителен ефект върху обществото. Пример за това е и инициативата на ,ЕС „Дестинация Земя“ която има за цел да разработи много прецизен цифров модел на Земята, способен да подобри метеорологичните прогнози, управлението на водите и екологичното моделиране. След обявяването на суперкомпютъра LUMI във Финландия и суперкомпютъра LEONARDO в Италия през октомври, както и три други суперкомпютъра в Чехия, Люксембург и Словения, суперкомпютърът в България бележи последното попълнение към семейството суперкомпютри от Съвместното предприятие от септември насам. Съвместното предприятие планира да придобие още един петафлопса (които могат да извършват поне 4 милиона милиарда операции в секунда) и суперкомпютър с близка до ексафлопс производителност (с капацитет да извършват над 150 петафлопса, или 150 милиона милиарда изчисления в секунда) в Португалия и Испания.

От създаване на нови лекарства, борба с рака, модели на геноми, климатични модели и прогнози до симулации на ядрени реактори, катастрофи, фармацевтични ефекти, криптиране и киберсигурност, сферите на работа на суперкомпютрите са критични.

Суперкомпютрите се използват за решаване на задачи, които изискват огромни количества изчисления в секунда. Такива са например проблеми от квантовата механика, метеорологични прогнози и изследвания на климата, моделиране на структури и свойства на химични съединения, биологични макромолекули, полимери и кристали, криптоанализ, физични симулации (например на самолет в аеродинамичен тунел, на взривяване на ядрени оръжия, на ядрен синтез).

Основни потребители на суперкомпютри са големите световни университети, научноизследователски институти, военните ведомства.

„Искаме Европа да си върне лидерството в сферата на иновациите и високите технологии. Предвидени са 1 млрд. евро инвестиции в тази област, за да сме сред първите трима в света след година и половина. Суперкомпютрите не са само технология, те са в полза за хората, защото позволяват да се правят бързи изследвания в медицината, те ще помагат за привличане на инвестиции в различни отрасли, ще подпомагат и киберсигурността, ще бъдат в подкрепа на малките и средни предприятия. Чрез суперкомпютъра ще продължи да се изгражда нашата екосистема“, заяви еврокомисарят Мария Габриел. Държавното финансиране в проекта ще е на стойност 12 млн. евро, а целият проект е за 18 млн. Евро.

„Суперкомпютърът ще е мощен колкото компютъра в НАСА и ще е най-мощния в Източна Европа. Приложението му ще е първо за хората – те ще имат възможност за по-добро разбиране относно много заболявания, които днес не могат да бъдат излекувани като рак и дегенеративни заболявания. Ще е от полза не само за голямата индустрия, но и за малки и средни предприятия, за отбраната“, заяви Роберто Виола. „Приложението на машината ще е и в областта на опазването на околната среда, за по-успешно селско стопанство, ще се използва за анализ на климата и предвиждане на природни явления и бедствия, което ще помогне за спасяване на човешки животи. Това ще е център на знанието и ще сложи България на предните редици на технологичното развитие“, допълни Роберто Виола.

Капацитетът на машината може да бъде използван в много области от голям брой публични и частни потребители, включително малки и средни предприятия на българско, регионално и европейско ниво. Присъствието на България в европейската мрежа на суперкомпютри ще ускори получаването на резултати в анализа на медицински данни, за клетъчна и молекулярна диагностика, която ще подпомогне избора на подходящо лечение на клетъчно ниво на тежки заболявания. Системата ще бъде оптимизирана за работа в множество научни области, включително биоинформатика, фармация, молекулярна динамика и механика, квантова химия и биохимия, изкуствен интелект, микроелектроника и др.

Алгоритъм ще изгражда живи клетки. Синтетична биология. Нейното влияние се усеща в почти всички сектори: храни, медицина, земеделие, климат, енергетика и материали. Синтетичните биолози дефинират спецификации за биологични системи, които никога не са съществували в природата – например проектират микроби, които трябва да се борят с ракови заболявания, след това ще ги „сглобяват“ според тези спецификации. Традиционните методи за биоинженеринг обаче са бавни и трудоемки, тъй като основният подход при избора на правилните „строителни материали“ са пробата и грешката.

На помощ идват технологиите за машинно обучение, адаптирани към нуждите на синтетичната биология. Така изследователите вече няма да прекарват години във внимателен анализ на това, за което е отговорна всяка клетка. По всичко личи, че дори при ограничен набор от данни за обучение, предложените алгоритми ще могат да предвиждат как промените в ДНК или биохимията ще влияят на поведението на клетката и ще дават препоръки за следващия инженерен цикъл, оценявайки вероятността за постигане на крайната цел.

Възможностите наистина изглеждат обещаващи. Например за създаване на антималарийното лекарство артемизин са били необходими 150 човекогодини, а новите технологии обещават да създадат нови клетки за броени седмици.

Алгоритъмът вече е използван за метаболично инженерство и увеличаване на производството на триптофан, аминокиселина с широк спектър от приложения. За експериментите са избрани пет гена, представляващи общо близо 8000 възможни комбинации от биологични пътища. След това изследователите са получили експериментални данни за 250 от тях, тоест само 3% от всички възможни комбинации. Тези данни са използвани за обучение на алгоритъма.

„Цял свят знае, че сме добри сега и малко да се отпуши икономиката в света и ще видиш как ще дойда тука. Само този суперкомпютър не само за медицината, а за всичко в рамките на час може да направи милиарди операции, сравнения и изводи“, по мнението на Бойко Борисов. Според него много научни работници с помощта на суперкомпютъра ще станат професори и доктори (техниката ще улесни техния научен труд и професионално развитие).

Министър-председателя за качествата на суперкомпютъра. По думите на Борисов компютърът ще помага за разработването на лекарства, ще помогне на изследователите да напреднат с години. Осем такива са компютрите в Европа и те ще бъдат мрежа, т.е. ние ще сме част от най-мощната мрежа, коментира още Борисов. Основна цел на суперкомпютъра е да повиши конкурентно способността на българската икономика, да ускори развитието на научно изследователските и иновационни дейности, базирайки се на съвременни методи за моделиране и симулиране на процеси от реалния живот.

„Машината е една от най-модерните в Източна Европа, има само 5 такива на континента. Ще се използва за иновационни и научноизследователски дейности, в промишлеността, в медицината. Държавното финансиране в проекта, включително прогнозните оперативни разходи за първите 5 години на експлоатацията, е в размер на 12 млн. евро, а целият проект е на стойност около 18 млн. евро. Суперкомпютърът трябва да заработи до края на февруари 2021 г.

„Не само за медицината, за лекарствата, за всичко. Така, че и за автомобилните клъстъри е много добре, и за иновациите, науката“.

Присъствието на България в европейската мрежа на суперкомпютри ще ускори получаването на резултати в анализа на медицински данни, за клетъчна и молекулярна диагностика, която ще подпомогне избора на подходящо лечение на клетъчно ниво на тежки заболявания. Системата ще бъде оптимизирана за работа в множество научни области, включително биоинформатика, фармация, молекулярна динамика и механика, квантова химия и биохимия, изкуствен интелект, микро електроника и др.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар