// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Единна система за обстановката в океана.

„Никой не знае толкова малко, като онзи, който за нищо не пита.“

Основни изисквания. С цел създаване и поддържане на единно информационно пространство по проблемите на Световния океан и крайбрежните акватории военния контур на Единната система за информация на Световния океан (ЕСИСО) трябва да удовлетворява следните основни изисквания.

1. Съблюдаване на съществуващата законно правна база, посредством изработване и практическо прилагане на нормативните актове, конкретизиращи информационните дейности и въпросите по взаимодействието на ведомствата, ползвателите и доставчиците на данни и други участници в дейностите.

2. Адекватност на изображението на предметната област и достъпност на информационните ресурси. Адекватност на изобразяването на предметната област се достига, от една страна посредством включването в информационния фонд на системата от всички достъпни исторически данни по природната среда на Световния океан, а от друга – по пътя на поддръжка развитието на ефективни и високо производителни системи за наблюдение. Освен това, ЕСИСО трябва да осигурява достъп към всички съществуващи държавни информационни ресурси по пътя на тяхното привеждане в единно информационно пространство по проблемите на Световния океан. Отчитайки своеобразието на съвременните условия на взаимодействие на участниците това изискване се реализира посредством развитието на нормативната база за функциониране на системата, решения по разместване на информационните ресурси и разграничаване на пълномощията за достъп.

3. Качество на информационните ресурси и координация на тяхното получаване. Първото от тези изисквания е свързано с осигуряване на необходимото ниво за сертификация на информационната продукция, а второтто – от координацията на работата на НИЦ на МО, центровете на военния контур по формирането и интегрирането на информационните ресурси за намаляване на общите разходи.

4. Разграничаване на пълномощията по достъпа до информационните ресурси и защита на информацията. Това изискване се реализира посредством категоризацията на информацията и абонатите на военния контур на ЕСИСО, което се установява в „Положения за военния контур на ЕСИСО”, а също така по пътя на използване на системата за свръзка, осигуряването на защита на информацията, комплекс от други мерки по защита на информацията в центровете на военния контур от не санкциониран достъп. При не изпълнение на условията за защита на информацията в състава на информационните ресурси на военния контур на ЕСИСО, включването на закрита или конфиденциална информация не се допуска.

5. Интегрираност на информационните ресурси. Реализира се за сметка на развитието и използването на единни средства за унифициране на данните, форматите и протоколите за обмен на данните и системите за класифициране и кодиране на информацията.

6. Развитие на информационните ресурси и информационните технологии. Осигурява се на постоянна основа посредством планова дейност по въвличане на нови информации в информационното пространство и разработки на средства за обработка, управление и анализ на данни с използването на съвременни системи за сбор и управление на база данни, ГИС и комуникационни системи.

Принципи на построяване на военния контур на ЕСИСО:

• отделяне на структурните елементи на подсистемата по предметната област и функционалното назначение (сбор и натрупване на данни, обработка, оперативно осигуряване и други);

• разработка и използване на единни стандарти с различно назначение за достигане на интегрираност на всички елементи на системата;

• композиционност на построяването (отделяне на елементите на системата по тематична насоченост, функции ..);

• откритост на под системите (способност към разширяване на задачите, включване на нови видове ресурси ..);

• изработка на основата на съществуващото законодателство съгласувано, на междуведомствени решения по въпросите на управлението и използването на информацията за състоянието на Световния океан.

Йерархична структура. В организационно функционален план военния контур на ЕСИСО може да се представи във вид на три нива на йерархичната структура, състояща се от:

• централен сегмент – ядро за интегриране на подсистемите на военния контур, където се намира сървъра за базите данни на военния контур и посредством който се осъществява взаимодействието с другите субекти на ЕСИСО и отделните центрове на военния контур;

• поддържащ сегмент, където се извършва развитието и модернизацията на компонентите и базовите елементи за интегриране на базите данни, актуализация на базите, подготовка на информационната продукция, създаване на заявки, използване на информации в интерес на отбраната;

• осигуряващия сегмент, посредством които се осъществява довеждането на информацията до частите на ВМФ.

По този начин, в състава на военния контур на ЕСИСО се предлага да се включат три модула – модул за оперативна хидрометеорологична информация, модул по климатичната и специализирана океанографска информация, модул за навигационно хидрографска информация (Рис. 2).

Рис. 2. Организационно функционална схема на военния контур на ЕСИСО.

В качеството на системообразуваща среда за създаването на ЕСИСО се определя мрежата за свободен достъп на Интернет. Изхождайки от това, в състава на информационните ресурси на военния контур, както и в другите субекти на ЕСИСО се планира създаването на автономен информационен център на военния контур (виж Рис. 2) от абонаментни пунктове в мрежата на Интернет.

Пример на схема на модула за климатична и специална информация е приведена на Рис. 3.

Рис. 3. Схема на модула на НИЦ на МО по сбора, обработката и представянето на климатичната и специализираната океанографска информация.

Архитектура на военния контур на ЕСИСО. ВК на ЕСИСО представлява сама по себе си сложна информационна система в състава на ЕСИСО, която трябва да се базира на единни с ЕСИСО нормативно методически, програмно технологични, изчислителни, телекомуникационни, информационно лингвистични и организационни компоненти, осигуряващи единна среда за разработка и функциониране.

Използвайки идеята, изложена в изходните разработки, функционалните модули на ВК на ЕСИСО трябва да се състои от под системи от архивни банки от данни, интегрирана банка от данни и под системи проблемно ориентирани приложения за непосредствена реализация на функциите на ВК на ЕСИСО по сбора, натрупването, обработката, анализа, интеграцията и представяне на данните.

Подсистемата за архивни банки от данни (АБД) натрупват данни за околната среда, систематизират ги и ги преобразуват във вътрешно информационните стандарти. Резултатите от работата на АБД се явяват независими и документирани файлове от данни по различни тематични направления и региони.

Формираните в АБД масиви данни постъпват в интегрираната банка данни (ИБД). Нейното назначение се състои в поддържането на данните в свързано състояние на основата на по-сложни модули, отчитащи както предметната област на системата, така и функционалното изискване, възникващо в различните ситуации на използване на данните за решаване на приложни задачи. Резултатите от работата на ИБД се явяват комплексна база данни (резултати от наблюдения и разчети, литературни данни, топографски и тематични карти и други), поддържане в актуално състояние за осигуряване на работата на следните блокове – подсистема за проблемно ориентирани приложения (ПРОП). Последната представлява съвкупност от специално подобрени (по конкретни задачи) тематични данни, по-рано получени знания и приложни програми, реализиращи методите и моделите за разчети на характеристиките на природната среда, която е интегрирана във вид на информационно технологичен комплекс за получаване на нова информация, необходима при избора на решения, варианти на действие с отчитането на състоянието на природната среда.

Функционалните подсистеми на ВК на ЕСИСО трябва да бъдат взаимно свързани, което трябва да се достигне с прилагането при тяхната разработка на единство и съгласуваност с ЕСИСО на съвкупния компонент. Примерна структура на подсистемата за архивните банки (АБ) на ВК на ЕСИСО в съответствие с предметната област може да бъде представена в следващата по-долу таблична форма. Всяка АБД на ВК на ЕСИСО се състои от фонд на данни на твърди копия (на хартия), бази данни на технически носители, системи за управление на базите данни (СУБД) и приложни програмни средства.

Фонда от данни на твърди копия съдържа материали от наблюдения и изследвания във вид на формализирани текстови документи, таблици, карти, схеми на хартия. Базата данни се състои от масиви от данни на технически носители в стандартизирани формати и свързаните с тях метаданни (описание на масиви, формати, таблици от кодове, каталози).

Спецификата на форматното представяне на данните на технически носители и особеностите на тяхната автоматизирана обработка води до целесъобразност на разделяне на данните на фактографически, пространствени, текстови данни, знания и метаданни.

Структура на под системите за архивни банки на ВК на ЕСИСО.

Материалите от фонда и базите данни се групират по указаните видове раздели, а вътре в тези раздели – по тематична насоченост, географски райони, обекти и т.н.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар