// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Единна система за обстановката в океана.

„Не вярвай на морската тишина: морето е тихо, докато стоиш на брега.“

Архивната банка на методите за разчет трябва да съдържа комплекс от методики, алгоритми, програмни средства и сведения за тях, подчинени на единни изисквания и съгласувана по обема на входните данни и информационната продукция с външната програмна среда; сведения за верификация на методите и моделите.

В състава на под системите на АБД трябва да влизат автоматизираните работни места (АРМ) за въвеждане на информацията, АРМ на Администратора и АРМ на ползвателя.

Под системата за ИБД трябва да осигурява натрупването на данни, контрол за тяхното качество и представяне на информацията по предметни области на ВК на ЕСИСО. Структурно тя трябва да се състои от бази данни и комплекси от технически и програмно технологични средства за управление и обработка на данните (Рис. 4).

Базата данните от по рейсовите наблюдения трябва да обединяват данните на ХС на ВМФ, отнасящи се към държавните информационни ресурси, и данните във вид на отчети за рейсовете, „по квадратни” – цялата съвкупност от данни, но без задължително привързване към конкретен рейс. Непременно условие за включване на информации в интегрираната база данни се явява предварителния контрол за качеството на данните.

В състава на под системата за ИБД трябва да влизат приложения, позволяващи да се отбират и да се преглеждат данните, да осигуряват работата на ПРОП и други. Тези приложения трябва да бъдат оформени във вид на АРМ: администратор на база, ползвател и други.

Рис. 4. Схема на под система за интегрирани бази от данни.

Операторите и ползвателите на ИБД в зависимост от тяхната квалификация трябва да бъдат разделени по права на достъп, редактиране, копиране на едни или други видове данни и информации.

Назначение на под система проблемно ориентирани приложения:

• анализ на данните и информациите за решаване на приложни задачи;

• подготовка на изходна информационна продукция на системата във вид на твърди и електрони копия;

• разпространение на информационна продукция към абонати на АС за ХМО на ВМФ по пощата и по мрежата.

Функциите на под системата се реализират посредством изпълнение на задания, условно разбити на две категории:

• статични задания, когато се осъществяват или само като визуализация (с разнообразен избор) на фактографични данни от комплексната база на ИБД, файлове и тематични карти в стандартите на ГИС, или се изпълняват разчети (получаване на елементарна статистика, обработка на векторни временни редове, провеждане на вероятностен анализ на данните и други);

• динамически задания – реализация на математически модели по зададен сценарии с по нататъшна визуализация и интерпретация на резултатите от тяхното изпълнение.

От гледна точка на ползвателя под система ПРОП се състои от функционални блокове, оформени във вид на набор на приложения. Тези приложения се групират в няколко АРМ в съответствие със задачите на военния контур на ЕСИСО – анализ на климатични и текущи океанографски данни, изпълнение на специални разчети, моделиране на състоянието на средата, оценка на влиянието на средата.

По-долу се предлага примерен списък на проблемно ориентирани приложения на ИБД.

АРМ „Климат на океана” – програмен комплекс за избор на информационни обекти от ИБД, тяхното преглеждане и обработка.

Функции:

• достъп до информационни обекти в ИБД по SQL – заявка и получаване на „документ” с метаданни и данни;

• преглед на данни от съгласувани таблици – карти – графици;

• разчет на класически статистически характеристики и преглед на резултатите.

АРМ „Моделиране” – програмен комплекс за изпълнение на задания по моделиране на природните процеси .

Функции:

• разчет на ветровата, приливната и сумарната циркулация и колебанията на морското ниво;

• разчет вълнението на морето;

• разчет на характеристиките на термохалината структура на океана;

• разчет на преноса на примеси в морето.

АРМ „Специални разчети”.

Функции:

• разчет на дрейфа на свободно плаващи предмети;

• разчет на условията на радиолокационната наблюдаемост;

• разчет на условията на хидроакустичната откриваемост;

• разчет на статистическите характеристики в „прозорец на времето” по зададени критерии;

• разчет на показателите за ефективност на използваните варианти на силите и елементите на действие.

Причислените функционални модули (АБД, ИБД, ПРОП) трябва да изпълняват следните типови функции:

• осигуряване на достъпа до аналитичните модули;

• получаване на справочни сведения и техните обозначения за работа;

• изменение на сценария за избор на аналитичен модул, неговото използване и преглед на резултатите;

• получаване на отчета;

• съхранение на резултатите.

Тяхната разработка трябва да се осъществява с използването на базови компоненти (програмно технологически, информационно лингвистични и т.н.), приети или препоръчани за прилагане от главния разработчик на „Единната система за информация за обстановката в Световния океан”.

Към основните форми на информационното осигуряване на абонатите на военния контур на ЕСИСО се отнасят:

• регламентирано разпространение на информационните ресурси;

• представяне на данни и информации по заявки.

Първата от тях се състои в разпространението на информации (отделни части на информационния ресурс) на постоянна основа в съответствие с обявените ресурси (по време, способа на доставка, стойност на услугата). Към тази форма се отнасят представянето на:

• сведения по военния контур на ЕСИСО от общ характер (участници, бази на метаданни, описание на информационни ресурси, бази и банки от данни, електронни карти, лоции, средства за обработка, информационна продукция, условия на достъп, регламент и т.п.);

• оперативна хидрометеорологична и навигационно хидрографска информация, информация на опасни явления, свързани със заплахи за живота на населението и отделни части на режимно справочна информация за състоянието на природната среда в морските акватории.

Към втората форма на информационно осигуряване се отнася представянето на информационни продукти по заявка. Информационната продукция в съгласие със срока се разработват в съответствие с изискванията на потребителя към състава на данните, местоположението на района, пространствено времеви мащаб на усредняване и т.п. В състава на тази информация влизат първична информация по предметната област, база данни, резултати от моделирането, специални разчети и т.п. Представянето й се осъществява на компенсационна и договорна основа.

Регламентно осигуряване на абонатите на военния контур на ЕСИСО се води в реален мащаб на времето, а осигуряването по заявка – в задържащ режим. Редът и условията за предоставяне на информация на щабовете, частите, подразделенията, организациите и учрежденията на МО и ведомствените центрове на МО, отделени от състава на ЕСИСО, а също редът за обмена на информация между отделени центрове на военния контур на ЕСИСО, се регламентира с действащите документи. Структурно под системата ИБД трябва да се състои от бази данни и комплекс от технически и програмно технологични средства за управления и обработка на данните. Всички видове осигурявания на абонатите на тези групи се осъществява безплатно или с обезщетение на разходите при поискване, изработка и копиране на информацията.

Отделените от състава на ЕСИСО центрове МО трябва да имат право на реализиране на абонат на ЕСИСО, а също така задгранични организации за навигационно хидрографска и хидрометеорологична информация и информационна продукция по установен порядък.

В заключение е необходимо да се причислят основните мероприятия, последователната реализация на които трябва да осигури създаването на военния контур на ЕСИСО:

• организиране на информационен център на военния контур на ЕСИСО с абонаментни пунктове от мрежа за общ достъп от мрежата на Интернет;

• съгласуване на нормативно правните документи за ЕСИСО, утвърждаване на нормативно правните документи по военния контур на ЕСИСО;

• подготовка и реализация в рамките на ФЦП на „Световния океан”, а също така в рамките на ведомствените програми по автоматизация на системата за ХМО на ВМФ с проекти и планове за оборудване на отделените центрове с канали за връзка с ЕСИСО, апаратно програмни средства и технологии за сбор, обработка и разпространение на данни, а също така със средства за тяхната защита;

• подготовка, съгласуване и вземане на решение за унификация с ЕСИСО на нормативните и програмно технологични стандарти;

• организация на работата по привеждане на фонда на информационните ресурси на военния контур към единни стандарти с ЕСИСО;

• организация на сертификацията на апаратно програмните средства за сбора и разпространението на данни в отделените центрове и у абонатите на военния контур на ЕСИСО;

• организация и провеждане на държавно лицензиране на отделените центрове за подготовка и разпространение на информационна продукция в средата на ползвателите на ЕСИСО;

• подготовка представянето в МО и включването на отделените центрове в ЕСИСО;

• получаване на свидетелства за акредитация на отделените центрове в ръководните органи на ЕСИСО;

• допълнение на уставните документи по задачите за поддържане и функциониране на отделните центрове на военния контур на ЕСИСО.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар