// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Единна система за обстановката в океана.

„Пмогни ми на брега, аз ще ти помогна във водата.“

Перспективата за по нататъшното развитие на световната общност непосредствено се свързва с разширяване на усвояването на Световния океан като източник на минерални, топлинни и биологични ресурси – по прогнози на ЮНЕСКО, към 2100 година числеността на населението на Земята в крайбрежните зони ще се увеличи от 5 до 11 млрд. човека или от 60 до 75% от цялото население на Земята. В този план сегашните ни национални интереси диктуват настоятелна необходимост от определяне на списък и път за решение на основния проблем с който ще се наложи да се сблъскаме през XXI век.

Географското положение на Русия предопределя широки възможности за използване на морските и океанските акватории както в икономическо, така и по отношение на отбраната. За пълноценно решение на задачите, свързани с усвояване на океана, особено задачите от държавно значение, към които се отнася и отбраната на страната е необходимо да се използва всичката съществуваща в страната информация за състоянието на природната среда от Световния океан, да се създадат условия за оперативен достъп към тази информация и към резултатите от нейната обработка.

Към настоящия момент тази информация се събира в редица отечествени ведомства и морски организации. Достъпът до нея, изпълнението на комплексна оценка за състоянието, мониторинг и дългосрочни прогнози за състоянието на природната среда съществено са затруднени. Осъзната е идеята за създаването на единно информационно пространство по проблемите с природната среда на Световния океан. Повече от 40 морски организации в страната вече са пристъпили към изпълнение на програма по „Създаване на единна система за информация за обстановката в Световния Океан (ЕСИСО)”, по федералната целева програма (ФЦП) „Световен океан”. За главен изпълнител по разработката на военния контур на ЕСИСО е определен Навигационно хидрографския институт на МО на Русия.

Концепцията за създаването на военния контур на ЕСИСО е утвърдена от началника на Главно управление по навигация и океанография на МО на Русия, в нея са намерили развитие по-рано сформиралите се виждания за създаване на съвременна банка от океанографски данни на МО на Русия. Тази концепция е съгласувана с предложената стратегия за построяването на ЕСИСО и ще се уточнява и развива в хода на създаването на последната.

Под военен контур на Единна система за информация на Световния океан (ЕСИСО) се разбира подсистема, осигуряваща информационно взаимодействие със съществуващите системи за хидрометеорологично и навигационно хидрографско осигуряване на Министерството на отбраната с данни за природната среда с общо държавната система за информация за Световния океан.

Създаваната система се явява „единна” – интегрирана – само в частта за информационно технологичното пространство и не се явява нова организационно функционална структура. Тя не подменя действуващата в МО и другите ведомства системи и порядъка за информационно (хидрометеорологично, навигационно хидрографско, други морски видове) осигурявания с данни за природната среда. Отчитайки казаното, военния контур на ЕСИСО трябва да се базира на отделените от състава на ВМФ за информационно взаимодействие центрове за сбор, обработка, съхранение и разпространение на навигационно хидрографска, геофизична и хидрометеорологична информация.

Целевото назначение на военния контур на ЕСИСО се състои в:

• интегриране на информационните ресурси във ВМФ по природната среда на Световния океан, спрягане на центровете на ВМФ във функции, водещи до сбор, обработка и съхраняване на данните за природната среда на Световния океан и крайбрежните територии с други субекти на ЕСИСО на базата на единни информационно технологични стандарти с цел повишаване на ефективността на информационното осигуряване на частите и подразделенията на МО на Русия, а също така с другите ползватели на ЕСИСО при съблюдаване на предварително определени условия на достъп към информацията;

• развитие на информационното осигуряване на абонатите на военния контур (ВМФ, частите на морската охрана и други) с данни и информационна продукция по пътя на осигуряването чрез непосредствен достъп на центровете на военния контур до информацията и информационните ресурси на субектите на ЕСИСО;

• осигуряване на достъп на ползвателите на ЕСИСО към откритата (не категоризирана) информация във военния контур, необходима за осигуряване на безопасността на общото мореплаване, за решаване на други задачи, свързани с усвояването и изучаването на океана.

За достигане на указаните цели военния контур на ЕСИСО трябва да осигури изпълнението на следните задачи:

• въвеждане на единни информационно технологични стандарти по предметната област на системата;

• формиране и въвеждане на бази и банки от данни по проблемите на Световния океан;

• дълговременно и гарантирано съхраняване на данните от Хидрографската служба на ВМФ за Световния океан;

• предоставяне на данни и информационна продукция за информационното осигуряване на отбраната на страната и морските дейности в съответствие с категориите на достъп на ползвателите;

• реализация на функциите на ведомствените центрове в държавните програми.

Към настоящия момент във ВМФ функционират следните центрове, осъществяващи сбор, натрупване, съхранение на информацията и разпространение на данните за природната среда на Световния океан:

– 373 Център на ВМФ, осъществява сбора на хидрометеорологична информация и осигурява ВМФ, главните щабове на видовете ВС, щабовете на военните окръзи, главното и централното управление на МО с хидрометеорологична и друга информация в оперативен режим;

– Научно изследователски (океанографски) център на Държавния научно изследователски навигационно хидрографски институт на МО, осъществяващ сбор, обработка, контрол, съхранение на резултатите от океанографските наблюдения от ВМФ и други ведомства на постоянна основа, осигуряващ ВМФ, главните щабове на видовете ВС, щабовете на военните окръзи, главното и централното управление на МО с океанографска, метеорологична, сеизмична, геофизична и друга информация в задържащ режим;

– 280 Централно картографско производство на ВМФ, център, отговарящ за сбора на батиметрични и геофизични данни, картографски и описателни материали, осъществява осигуряване на МО, а също така на всички заинтересовани организации и частни лица с морски карти и пособия, със сведения за измененията в навигационната обстановка и с друга навигационно хидрографска и морска информация в задържащ режим.

Сферата на дейност, функции и възможности позволяват разглеждането на причислените центрове в качеството им на основни звена на военния контур на ЕСИСО и да бъдат определени в състава на военния контур на ЕСИСО.

Най-важните нормативни параметри на военния контур се явяват основните изисквания към системата:

• предметна област на военния контур на ЕСИСО, тоест към състава на информацията и информационната продукция, с която ще бъде свързана работата на системата;

• формирането на единно информационно пространство по проблемите с природната среда на Световния океан;

• информационно осигуряване на морските дейности.

Рис. 1. Състав и свойства на обектите в предметната област на военния контур на ЕСИСО.

Основните класи на обектите в предметната област на военния контур (рис. 1) създава основата на схемата на информационния фонд на подсистемата.

В съответствие с определението, приведено в „Концепция за формиране и развитие на единно информационно пространство на Русия и съответните държавни информационни ресурси” „…единно информационно пространство представлява съвкупност от бази и банки от данни, технологии за тяхното водене и използване, информационно телекомуникационни системи и мрежи, функциониращи на основата на общи принципи и по общи правила”.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар