// Вие четете...

Атмосфера

Движение на въздуха в свободната атмосферата.

„Трите задължения на безделника са: да яде, да спи, да се кара с умния.“

Движение на въздуха в свободната атмосферата.

Количествените оценки показват, че влиянието на неравностите на земната повърхност чрез молекулярния и турбулентния обмен оказват въздействие в атмосферата до височина от няколко стотен метра до 1 – 1,5 км (в зависимост от неравностите на земната повърхност, термичната стратификация, скоростта на вятъра).
Този слой, в който наред с градиентното налягане и силите на Кориолис съществена роля играят силите на турбулентно триене, се нарича граничен слой на атмосферата. Приземният слой е разположен от 50 до 100 м, граничният слой е от 100 до 1000, 1500 м височина, над 1500 м се намира слой наречен свободна атмосфера. В свободната атмосфера ролята на силата на триене е огромна в областите на фронталните зони, струйните течения и въобще в тези слоеве, където градиента на вятъра е голям. В еднородните въздушни маси в свободната атмосфера движението се определя основно от силите на налягането (баричния градиент), силите на Кориолис и центробежните сили (при движение на частиците по крива траектория).
Движението на въздуха в свободната атмосфера не се влияе от силите на триене, а основно се определя от градиента на налягането, силите на Кориолис и инерционните сили.
Ако на някакво ниво в свободната атмосфера изобаричните повърхности са наклонени към хоризонта под някакъв ъгъл, то на определен обем въздух ще действа хоризонталната съставляваща на градиента на налягане. Под нейно влияние обемът въздух ще започне ускорено да се премества перпендикулярно на изобарите към страната на ниското налягане. В момента в който се появи скорост на движение, в същия момент започва да действа силата на Кориолис, насочена по нормалата към скоростта в дясно за северното полукълбо. Под нейно влияние се изменя направлението на движение на обема въздух и се отклонява в дясно от първоначалното направление на движение. Това изменение ще продължи до тогава, докато силата на Кориолис не се уравновеси от съставляващата на градиента на налягане. Това ще се случи тогава, когато въздухът започне да се движи по протежение на изобарите. Такова установило се движение на въздуха в праволинейни и равноотстоящи изобари при отсъствие на сили на триене се нарича геострофичен вятър, а съответната скорост на движение се нарича скорост на геострофичния вятър.
В граничния слой вятърът се изменя с височината основно под влияние на земната повърхност и турбулентното триене. В свободната атмосфера скоростта и направлението на вятъра също се изменят с височината, но основна роля в изменението играе силата на градиента на налягането под влияние на хоризонталния градиент на температурата.
Вятърът в свободната атмосфера вследствие на действието силите на хоризонталния градиент на температурата се насочва в дясно, изменението е свързано с адвекция на топлина, а с насочването на ляво е свързано с адвекция на студ.
При движение на циклоните и антициклоните от запад на изток, адвекцията на топлина и насочването на вятъра в дясно с височината обикновено се наблюдава в предната част (източната) на циклона и в тиловата (западната) част на антициклона; адвекцията на студ и обръщането на посоката на вятъра се наблюдава в ляво в тиловата (западната) част на циклона и в предната (източната) част на антициклона.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар