// Вие четете...

Атмосфера

Градиентен вятър в циклоните и антициклоните.

„Безсрамните нямат съвест, безсъвестните – срам.“

Градиентен вятър в циклоните и антициклоните.

Установило се хоризонтално движение на въздуха при отсъствие на силите на триене се нарича градиентен вятър.
Какво се случва с градиентния вятър, ако изобарите не са праволинейни, а са с кръгова форма, каквито са при циклона например. Във всяка точка на циклона баричния градиент ще е насочен по направлението на радиуса от вън към центъра.
Под влияние на баричния градиент въздушната частица получава ускорение и скорост по протежение на радиуса към центъра. Но с възникването на движение се появява отклоняващата сила на Кориолис насочена под прав ъгъл на дясно в северното полукълбо и в ляво за южното. Нарастването на скоростта и завъртането ще продължи до тогава, докато отклоняващата сила не стане противоположна на направлението на баричния градиент. В този случай скоростта на движение на частиците ще е допирателна към съответната изобара. Тези разсъждения са верни за всяка точка от циклона. Поради това установилото се движение на въздушните частици в циклона ще се преместват по изобарата срещу часовата стрелка в северното полукълбо и по часовата в южното. Такова установило се хоризонтално движение по протежение на кръговата изобара се нарича градиентен вятър. Тъй като при градиентния вятър съществува равновесие, тоест баричния градиент уравновесява силата на Кориолис и центробежната сила, то в центъра на циклона градиентния вятър винаги ще е равен на нула и с отдалечаването от центъра при съхранение на гъстотата на изобарите скоростта на вятъра ще нараства.
В антициклон с кръгови изобари градиентния вятър ще бъде в обратна посока, тоест по посока на часовата стрелка. Във всяка точка на антициклона баричния градиент е насочен по протежение на радиуса от центъра към периферията. В такъв случай разсъжденията са същите като при циклона, но сега движението ще се установи тогава, когато скоростта на вятъра ще бъде насочена във всяка точка на антициклона по допирателната към съответната изобара по часовата стрелка за северното полукълбо и против нея за южното. В този случай силата на Кориолис уравновесява силите на баричния градиент и центробежната сила. В центъра на антициклона вятърът ще е равен на нула и с отдалечаването от центъра скоростта на градиентния вятър ще расте, ако баричния градиент остане неизменен.
За разлика от циклона, където баричния градиент, а заедно с него и скоростта на градиентния вятър могат да приемат всякакви, при това и много големи значения, баричния градиент и скоростта на градиентния вятър в антициклона са ограничени.
В реални условия скоростта на вятъра в циклона, като правило е по-голяма от тази в антициклона. Това се обяснява с факта, че баричния градиент в циклона не се ограничава от върха, като това е при антициклона.
Общо движение и разпределение на скоростта на вятъра в атмосферата.
Под влияние на разликите в температурата на въздуха между ниските и широките ширини възниква баричен градиент с направление по меридиана от екватора към полюсите. Ако Земята не се въртеше, щеше да възникне движение на въздуха по протежение на баричния градиент, но вследствие на силата на Кориолис направлението на движение се изменя в дясно за северното полукълбо и в ляво за южното. Равновесие между баричния градиент и силата на Кориолис настъпва тогава, когато движението на въздуха се осъществява по кръга на широтата от запад към изток, тоест ще се наблюдава западен вятър. Атмосферата, по такъв начин не само напълно участва в въртеливото денонощно движение на Земята от запад на изток, но и се премества от запад на изток по отношение на земната повърхност. Следователно атмосферата не само не изостава от твърдото тяло на Земята, но и го изпреварва.
Западния пренос на въздушни маси е най-важната и характерна черта на общата циркулация в свободната атмосфера. Западния пренос в атмосферата възниква вследствие на разликите в температурите между ниските (екваториалните) и високите (полярните) ширини. Тази разлика в температурите на свой ред е породена от различия в притока на слънчева радиация в указаните области на земното кълбо.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар