// Вие четете...

Въпроси за времето

Атмосферно електричество.

„Не учи другия на това, което не знаеш от собствен опит.“

Атмосферно електричество.

В състава на атмосферата, заедно с неутралните частици (молекулите на газовете, примесите) влизат електрически заредени частици, носещи положителен или отрицателен заряд. Количеството и масата на тези заредени частици по сравнение с неутралните са много малки, но заредени те пораждат в атмосферата явления, които отдавна са привлекли вниманието на човека. Това са – електрическите разряди при буря – мълниите, съпроводени от грохот, полярните сияния, светлини разряди, изхвърляни от остри предмети и някои други.
През миналото столетие в връзка с развитието на радио свръзките било установено, че електрически заряди се наблюдават не само в тропосферата, но и в горните слоеве на атмосферата. Слой с повишена концентрация на заредени частици във високата атмосфера, наричан йоносфера, оказва изключително голямо влияние на разпространението на електромагнитните вълни и, като следствие, на далечината и надеждността на радио връзките. До толкова, до колкото електричеството на ниската атмосфера (преди всичко, електрическите заряди на буреносните облаци) също представлява не маловажен приложен интерес (гръмотевичните бури нанасят материални щети и даже водят до човешки жертви), то става очевидно, защо с изследването на атмосферното електричество са се занимавали крупни учени от много страни.
Частиците, които носят положителен или отрицателен електрически заряд, носят общото название йони. За разделянето на неутралния атом (или молекула) на две или повече заредени частици е необходимо да се изразходва енергия за йонизация. Различават два вида йонизация на газа. Ако енергията за йонизация на една частица се предава на друга частица при сблъсък, то йонизацията се нарича ударна. Вероятността за йонизация зависи преди всичко от кинетичната енергия на йонизираната и йонизиращата частици. Ако енергията на йонизиращите частици е голяма, то е възможно да се образуват много зарядни йони.
Не рядко при първичните сблъсъци атомите (молекулите) преминават само във възбудено състояние, след което за тяхната йонизация е необходимо съвсем малко енергия в сравнение с непосредственото образуване на йони при първи сблъсък.
Ако йонизиращите се частици получават енергията си от фотоните, то процеса на образуване на йони се нарича фото йонизация. Енергията на фотона трябва да е не по-малка от енергията, необходима за йонизация на частиците. Това условие удовлетворяват ултравиолетовите и още много други кратко вълнови излъчвания.
Около избития електрон (както и при положително зареденото ядро) се групират няколко неутрални молекули. Тези заредени комплекси от молекули представляват леки йони. Ако леките йони се съединят с атмосферните примеси (аерозоли), тогава се образуват средни или тежки йони.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар