// Архив

свойства

This tag is associated with 10 posts

Астрономична рефракция.

„Бъди умерен в любовта, яденето, печеленето на пари и неумерен в учението, движението и щедростта.“ Астрономична рефракция. Рефракция на светлината се нарича пречупване на електромагнитните вълни в атмосферата под влияние изменението на плътността на въздуха, както в хоризонтално, така и особено силно във вертикално направление. Траекторията на електромагнитните вълни в атмосферата представлява достатъчно сложна крива. […]

Плътност на водата в Черно море.

„Глупак, който разказва за това, което е видял, е по-добър от мъдрец, който мълчи за това, което знае.“ Вертикално разпределение на плътността. Известно е, че през август плътността на повърхността на водата средно е от 10,6 – 10,9; на 10 м тя е 11,2 – 11,7; и на 15 достига 13,2 – 13,6 където се […]

Соленост на водата в Черно море.

„Сърцето на глупака е на езика му, езикът на умния – в сърцето му.“ Вертикално разпределение на солеността. В Черно море през зимата, когато връхния слой се намира в състояние на конвективно премесване, солеността на повърхността на морето, далече от брега се колебае около 18,15 ‰. С увеличаване на дълбочината примерно до 50 м тя […]

Каква е плътността и проходимостта на леда?

Плътност на леда. Плътността на морския лед се колебае в доста по-широки граници в сравнение с пресноводния и зависи от неговата температура, соленост, порестост, възраст и условията на ледообразуване. Колкото възрастта на леда е по-голяма, толкова плътността е по-малка. Порестост на леда, изразява се в проценти и характеризира отношението на обема на мехурите въздух намиращ […]

Какви са физичните свойства на морския лед?

Ледът трябва да се разглежда като материал, който в течение на зимата непрекъснато променя своите свойства, а следователно и своята здравина. Даже в един и същ район на едно и също място ледът през есента и пролетта на толкова се различава по своите физико механични качества, че може да се счита за съвсем различно физично […]

Кога започва топенето?

Топене на морския лед. Топенето на морския лед основно зависи от интензивността на слънчевата радиация и от отразяващата способност на неговата повърхност, като правило ледът е покрит със сняг. Прекратяването на нарастването и топенето на леда обикновено възниква преди температурата на въздуха да се повиши до точката на топене. При топене на морския лед (в […]

Кога замръзва морето?

Ледообразуване в моретата в умерените ширини. В тези ширини ледената покривка представлява сезонно явление. В открития океан на ширини по-малки от 60º (северна и южна) морския лед няма голямо значение, но за такива акватории, като Азовско, Охотско и Балтийско море той играе изключителна роля. Процесът на замръзване на солена вода със соленост до 24,695 ‰ […]

Що за процес е ледообразуването?

Ледообразуване в прясна вода. Нека разгледаме идеализираната картина на ледообразуването в пресноводен водоем. Хоризонталните премествания на вода и въздух няма да бъдат вземани под внимание. От есента към зимата повърхностния слой постепенно започва да изстива. Охлаждайки се до температурата на най-голяма плътност 4°С и ставайки по-тежък той започва да се спуска надолу, а на негово […]

Какво знаем за морския лед?

Образуване и топене на морския лед. По своите физични и механични свойства морския лед съществено се различава от пресноводния. Това различие се изразява в съдържащите се в него соли. За образуване на лед необходими и достатъчни условия се явяват загубата на топлина от водата и някакво нейно преохлаждане, а също и наличието във водата ядра […]

Какви са физичните свойства на морската вода?

Физичните свойства на дестилираната вода зависят само от два параметъра, температура и налягане. Физичните свойства на морската вода зависят освен това от солеността, която е и най-характерната нейна особеност. От солеността основно зависят плътността и температурата на замръзване на морската вода. Наличието на разтворени в природната вода частици съществено изменят нейните оптични, акустични и други […]