// Архив

Релеф

This tag is associated with 12 posts

Класификация на формите на подводния релеф.

:Което морето е погълнало, няма да се върне.“ Разчлененост на земната кора. Външна представа за релефа ние получаваме, наблюдавайки неравностите на повърхността на земята. Такива неравности се проявяват в хоризонтална и вертикална плоскости и поради това са получили названието хоризонтална и вертикална разчлененост на релефа. В повседневната практика при оценка, сложността на релефа се ограничава […]

Процесите при образуването на релефа.

„Неизвестното е повече от известното.“ Едно от фундаменталните достижения на геоморфологията се явява учението за релефообразуващите процеси. Същността на това учение се състои в разкриването на явления, служещи като непосредствена причина за възникването и развитието на различните форми на релефа. За разбирането на процесите по образуването на релефа на океанското дъно се налага да се […]

Подводен релеф.

„Който дава живот на ума и знанието, той не умира.“ Релеф се нарича съвкупност от неравностите на земната повърхност, различни по очертания, размери, произход, възраст и история на развитие. Релефът на един или друг участък се формира от многократното редуване и повтарящи се различни по размери и външен вид форми. Форми на релефа се наричат […]

Реките.

„Всичко, което има начало, ще има и край.“ Реки се наричат естествени водни потоци с значителни размери, постоянно течащи в разработени от тях русла и захранващи се за сметка на стока от техните басейни. По протяжност, размери и водоносност се подразделят на главни и притоци. Река, вливаща се в океана (море, езеро) и приемаща по […]

Езера и водохранилища.

„Преди да се научиш да плуваш, трябва да влезеш във водата.“ Езерото се състои от два основни елемента: котловина и водна маса. Езера се наричат естествени водоеми, нямащи непосредствена връзка с океаните. Общата площ на езерата на Земята е около 2,7 млн. км² (1,8% от общата площ на сушата). Котловина, запълнена с вода се нарича […]

Световния океан – характеристика и подразделяне.

„Ако го пратиш на реката, няма да намери вода.“ Световния океан заема площ, равна на 361,3 млн. км², което представлява 70,8% от повърхността на нашата планета. Важна морфологична особеност на Световния океан се състои в непрекъснатото му простиране. В южното полукълбо между паралелите 35° и 70° ю.ш. океанът заема 95,5% от повърхността на земното кълбо […]

Произход на океаните.

„Вселената се осветява от слънцето, човек – от знанието.“ Обща характеристика на хидросферата. Основен обект на изучаване от хидрографията се явява хидросферата, под която се разбира прекъсващата се обвивка на Земята, разположена между атмосферата и твърдата земна кора (литосферата) и представляваща сама по себе си съвкупност от водите на океаните, моретата и повърхностните води на […]

Начало на хидрографските изследвания.

„Никой не пробва дълбочината на морето с двата крака едновременно.“ Хидрографските изследвания са насочени за осигуряване на мореплаването и се изпълняват от Хидрографските служби на ВМФ. Неоценим е приносът на военните хидрографи в изучаването на Световния океан. На световната карта този принос се отбелязва с голямо количество географски названия, свързани с имената на военни изследователи. […]

Хидрографията, като наука.

„Човек се познава не на сушата, а в морето.“ В тази разработка са изложени въпроси от систематическия курс по хидрография, състава и съдържанието на който са сформирани през последните години. Този курс включва описание на обектите на изследване: хидросферата; целта и състава на хидрографските работи; способите за планово и височинно обоснование; средствата и способите за […]

Какво е земен магнетизъм и гравитация?

Земен магнетизъм и гравитация Гравитационно поле на океана, това е поле на ускорение на силата на тежестта, за което съществува устойчиво съответствие между координатите на коя да е точка от земната повърхност или около земното пространство и значението на силата на тежестта в тази точка. Силата на тежестта се определя, като сила, която действа на […]