// Архив

Релеф

This tag is associated with 18 posts

Цели и специфика на хидрографските изследвания.

„Хвали морето, но стой на сушата.“ По-рано беше казано, че обекти за изучаване от хидрографията се явяват океаните, моретата, езерата и реките, и най-вече тяхното дъно и бряг. Хидрографията се е зародила като област на знания, необходими за осигуряване на мореплаването. С развитието на производителните сили са се изменили и изискванията към хидрографията, а това […]

Представяне на информацията за подводния релеф.

„Всеки занаят е достъпен за човек, ако не му е празна главата.“ Графични способи на изобразяването на релефа. Основно средство за съхраняване и представяне на информацията за подводния релеф се явяват морските карти. Те притежават несъмнени и незаменими достойнства при традиционните решения на задачите на мореплаването, когато информацията за обкръжаващата среда се оценява непосредствено от […]

Методи за количествена оценка на релефа.

„Трудът и науката са брат и сестра.“ Общи сведения. Характеризирането на подводния релеф, до сега имаше преимуществено описателен характер. Това не е за учудване тъй като Морската геоморфология, както и всички други географски науки, на първия етап от изучаването на обекта, широко се използва описателния метод, на който са присъщи безспорни положителни свойства: възможност за […]

Класификация и описание на морските брегове.

„Знанието е съкровище, което навсякъде следва онзи, който го притежава.“ Характерен външен и най-млад облик на подводния релеф се явява бреговата линия. Брегова линия се нарича границата, по която водната повърхност се пресича със сушата. Положението на бреговата линия не остава неизменно. Ако даже не се отчитат тектоничните колебания, то известни кратковременни премествания на бреговата […]

Характерни форми на подводния релеф.

„Преди да се научиш да плуваш, трябва да влезеш във водата.“ Най-известна е преходната зона в западната част на Тихия океан. Структурно тя се състои от три части: котловина на окрайното море, островна дъга и дълбоководния океански жлеб. Земната кора, постилащата котловина на окрайните морета и дълбоководните жлебове се отличават само с наличието на по-мощен […]

Подводна окрайнина на материците.

„Водата, която може да ме удави, за мене е океан.“ Подводната окрайнина на материците заема 22,6% от площта на Световния океан и, на свой ред, се дели на шелф, материков склон и материково подножие. Шелфът, или материково плитководие, представлява плитководна равнина и в повечето случаи продължава прилежащите към брега наземните равнини. За граница на шелфа […]

Класификация на формите на подводния релеф.

:Което морето е погълнало, няма да се върне.“ Разчлененост на земната кора. Външна представа за релефа ние получаваме, наблюдавайки неравностите на повърхността на земята. Такива неравности се проявяват в хоризонтална и вертикална плоскости и поради това са получили названието хоризонтална и вертикална разчлененост на релефа. В повседневната практика при оценка, сложността на релефа се ограничава […]

Процесите при образуването на релефа.

„Неизвестното е повече от известното.“ Едно от фундаменталните достижения на геоморфологията се явява учението за релефообразуващите процеси. Същността на това учение се състои в разкриването на явления, служещи като непосредствена причина за възникването и развитието на различните форми на релефа. За разбирането на процесите по образуването на релефа на океанското дъно се налага да се […]

Подводен релеф.

„Който дава живот на ума и знанието, той не умира.“ Релеф се нарича съвкупност от неравностите на земната повърхност, различни по очертания, размери, произход, възраст и история на развитие. Релефът на един или друг участък се формира от многократното редуване и повтарящи се различни по размери и външен вид форми. Форми на релефа се наричат […]

Реките.

„Всичко, което има начало, ще има и край.“ Реки се наричат естествени водни потоци с значителни размери, постоянно течащи в разработени от тях русла и захранващи се за сметка на стока от техните басейни. По протяжност, размери и водоносност се подразделят на главни и притоци. Река, вливаща се в океана (море, езеро) и приемаща по […]