// Архив

начин на живот

This tag is associated with 49 posts

Нови форми на семеен живот.

Младостта не грях, старостта не е за смях.“ С увеличаване на относителният дял на бездетните хора, голяма част от последващите генерации ще чувстват липсата на подкрепа между генерациите в стара възраст. Нарастването на броя на разводите има негативни последствия върху отношенията между родители и пораснали деца, както и върху браковете на децата. Нарастването на възрастта […]

Промени в семейните модели.

„Сред младите и старият човек младее.“ В резултат на по-късните бракове, увеличаване на разводите и повторните бракове, нарастване на относителния дял на двойките, живеещи на съвместни начала, както и все повече деца родени извън брака, през последните години се наблюдават големи изменения в типа семеен модел. Увеличава се и миграцията, което води до съществени промени […]

Солидарност между генерациите.

„Седемдесет години за снахата са много, а за бабата – таман.“ Моделът на Бенгстън за солидарност между поколенията бързо стана доминантна теоретична рамка в изследване на отношенията между генерациите и последвалите ги програми. Според Бенгстън семейната солидарност се базира на няколко взаимно свързани компоненти: 1) общуване; 2) обмен на помощ; 3) норми за морален дълг; […]

Грижа на децата за родителите.

„И на старини човек иска да живее.“ Една причина за нарастващ интерес към възможностите на порасналите деца да оказват помощ на родителите е увеличеният брой на децата, които на 40, 50 и 60 г. възраст днес имат живи родители, за разлика от предишни десетилетия. Това обаче не означава, че всички родители в стара възраст се […]

Отношения между поколенията.

„Бездетната жена майка няма да нарекат.“ Една голяма част от хората на възраст на 65 и повече години имат деца. Бездетните, чийто брой в годините се увеличава, представляват хетерогенна група на не пожелалите да имат деца и други, които макар и да са искали, по различни причини не са станали родители. През 2010 г. все […]

Интимни отношения, развод и овдовяване.

„Всеки трябва да живее дълго, но никой не бива да бъде стар.“ Късната възраст е белязана от прекъсване на важни социални връзки в резултат на смърт на приятели, братя, сестри, родители и съпрузи. Разпадането на връзката чрез развод е рядко срещано сред настоящите кохорти от стари хора. Болшинството от разведените в тази група са направили […]

Семейство и неравенства в остаряването.

„Старата жена радва този, който се е оженил за нея.“ Концепции и модели. Хетеросексуалният брак е най-срещания тип интимна връзка сред старите хора. Разводът е относително рядко срещан и стигма по времето, когато тези стари хора са били млади (17-30). Болшинството от разведените са сключили повторни бракове. Малък е броят на старите хора, които никога […]

Социален произход и последици.

„Нямала си баба грижи, купила си прасенце.“ Както бе отбелязано по-горе, развитието на теорията с фокус върху етническия статус и последиците от остаряването е в самото начало. Индуктивната теория, често срещана в социалните науки, се базира върху натрупването на информация от изследвания, които за да бъдат проверени, е необходимо да се формулират проверими хипотези в […]

Културни различия и асимилация.

„Човек без родина е като земя без семена.“ Много автори се занимават с темата за културните различия на етническите групи. Членовете на етническите групи споделят културно наследство от религиозни практики и вярвания, език, ценностна система и норми. Тези различия ги отличават от мнозинството и формират житейския път, остаряването и поведението по различни начини. Тезата за […]

Кумулативните неравенства.

„Всеки трябва да живее дълго, но никой не бива да бъде стар.“ Перспективата за двойния риск. Сред социологическите перспективи, които фокусират експлицитно върху корелационния анализ между възрастта и етноса, най-често се среща идеята за двойния риск. Тя е използвана широко в социалните, поведенческите и медицинските науки, за да опише как два фактора взаимодействат, като причиняват […]