// Архив

начин на живот

This tag is associated with 55 posts

Промени в семейните модели.

„На света всичко ще намериш освен баща и майка.“ Нарастващата физическа дистанция между членовете на семейството също създава ролева неопределеност по отношение на синовните задължения и логично създава напрежение в системите за подкрепа. Тези и други промени могат да доведат до представата за общества, които са относително безродни, поради липса на по-добър термин, характеризиращи се […]

Остаряването – многолик феномен.

„Причините са у родителите, последствията – у децата.“ Социолозите изключително разчитат на данни от изследвания, които документират природата и последиците на отношенията свързани с възрастните хора. Такъв анализ обаче има известни ограничения. Първо, анализите на социалните отношения обикновено се фокусират върху оценката на изследваните лица за тези отношения, но не дават информация от другите участници […]

Интимни връзки.

„Поиска ли бог да подлуди, ще отнеме на стареца жената.“ Сериозни изследвания върху остаряването в социален контекст трябва значително да отчитат въпросите за ценностите, приоритетите и културните системи, в които хората живеят. Примерите включват различия в нагласите по отношение на модела на домакинствата, работата и пенсионирането, разбирания за лична свобода и независимост, ангажиментите по отношение […]

Насилието.

„Всеки трябва да живее дълго, но никой не бива да бъде стар.“ Днес изследователите виждат, че моделите на насилие над деца не са адекватни за да обяснят виктимизацията на старите хора. За да допринесат за разбиране на насилието и да насочат услугите и политиката към потребностите на тази група, учените трябва да отидат отвъд фокусирането […]

Самота и уязвимост.

„Човек, лишен от грижи, умира преждевеременно.“ Старата възраст исторически се е считала за време на социално изключване. Теорията за оттеглянето и освобождаването от ангажименти с пенсионирането, посочва, че е печелившо и за двете страни – старите хора и обществото – ако старите постепенно отстъпят своите роли. По същия начин класическите теории за ролите поддържат тезата, […]

Модели на социални взаимоотношения.

„Едни са щастливи в младостта, други – в старостта.“ Според изследвания, от „Самоубийството” на Дюркем до днес се счита, че социалните отношения осигуряват емоционална, социална и икономическа помощ, която повишава физическото и емоционално удовлетворение от живота. През изминалите три десетилетия обаче изследователи откриват, че социалните взаимоотношения сами по себе си не са универсална защита за […]

Нови форми на семеен живот.

Младостта не грях, старостта не е за смях.“ С увеличаване на относителният дял на бездетните хора, голяма част от последващите генерации ще чувстват липсата на подкрепа между генерациите в стара възраст. Нарастването на броя на разводите има негативни последствия върху отношенията между родители и пораснали деца, както и върху браковете на децата. Нарастването на възрастта […]

Промени в семейните модели.

„Сред младите и старият човек младее.“ В резултат на по-късните бракове, увеличаване на разводите и повторните бракове, нарастване на относителния дял на двойките, живеещи на съвместни начала, както и все повече деца родени извън брака, през последните години се наблюдават големи изменения в типа семеен модел. Увеличава се и миграцията, което води до съществени промени […]

Солидарност между генерациите.

„Седемдесет години за снахата са много, а за бабата – таман.“ Моделът на Бенгстън за солидарност между поколенията бързо стана доминантна теоретична рамка в изследване на отношенията между генерациите и последвалите ги програми. Според Бенгстън семейната солидарност се базира на няколко взаимно свързани компоненти: 1) общуване; 2) обмен на помощ; 3) норми за морален дълг; […]

Грижа на децата за родителите.

„И на старини човек иска да живее.“ Една причина за нарастващ интерес към възможностите на порасналите деца да оказват помощ на родителите е увеличеният брой на децата, които на 40, 50 и 60 г. възраст днес имат живи родители, за разлика от предишни десетилетия. Това обаче не означава, че всички родители в стара възраст се […]