// Архив

Морски дейности

This tag is associated with 110 posts

Стратегия за устойчиво развитие на морските дейности.

„Имаш ли цел – ще намериш пътя.“ Аспекти за сътрудничество в областта на перспективните изследвания и разработки в рамките на проблемите в устойчивото развитие. С приемането на международните задължения и перспективи за устойчиво развитие на морската дейност на Русия и другите страни трябва да се осигурява и да се укрепят икономическия и суровинен потенциал на […]

Цели и задачи на морските дейности в устойчивото развитие.

„Където има желание, има и път.“ Въведение. Усвояването на пространствата на Световния океан може да се нарече едно от главните направления на развитието на световната цивилизация през третото хилядолетие. Много се говори за това, че през XXI век е нужно да се очаква много мащабно разгръщане на дейностите на държавите и организациите в Световния океан […]

Универсалност на ГИС в морското осигуряване.

„Не вярвай на морската тишина: морето е тихо, докато стоиш на брега.“ ГИС в картографията. Макар геоинформационните технологии и да не са предназначени за производство на електронни цифрови карти, предвид широките технологични възможности на програмното осигуряване ГИС най-широко се използват именно в картографската дейност. В началото на 90-те години Картографска фабрика ВСЕГЕИ използва ГИС при […]

Универсалност на ГИС в информационното осигуряване.

„Парите похарчени за образование, никога не пропадат напразно.“ Мониторинг на природната среда. През 1991 година правителствата на Дания и Швеция са създали съвместно агентство, отговарящо за проектирането и реализацията на проекта за мониторинг на природната среда. Агентството е поставило пред Датския хидравличен институт (DHI) и Института за качеството на водата (VKI) задачата по създаване и […]

Цифров модел на релефа на морското дъно.

„Най-добре работи онзи, който си знае работата.“ Към настоящия момент, наред с развитие на техническите средства за площно обследване на релефа на морското дъно, в различни страни се работи по усъвършенстване на методите за математическа обработка на материалите от снимката с цел получаване на по-надеждни и точни резултати. Голямо внимание се отделя на способите за […]

Национална морска политика.

„Не морето поттопява корабите, а ветровете.“ В съответствие с техническото задание за НИР на „Мореход 2030” са били проанализирани повече от 50 основополагащи документа, регламентиращи морската и военно морска дейност на Русия. Към тях, в частност, се отнасят: – Стратегия за национална безопасност на РФ до 2020 година; – Военната доктрина на РФ; – Концепция […]

Национална морска политика.

„На силния и правото е силно.“ През последните години в Руската Федерация се отделя особено внимание на националната морска политика. Основополагащ документ в сферата на националната морска политика към настоящия момент се явява Морската доктрина на РФ за периода до 2020 година, утвърдена от Президента на РФ на 27 юли 2001 година. По своята същност […]

Ролята на държавата в изучаването на Световния океан.

„Пасажерът не управлява лодката.“ Изучаване на хидрометеорологичните и геофизичните полета в интерес на флота. Успешните действия на силите на флота, ефективността на използването на оръжията и безопасността на плаване в значителна степен зависи от отчета на влиянието на външната среда. Изучаването на хидрометеорологичните и геофизичните полета в интересите на навигационно – хидрографското и хидрометеорологично осигуряване […]

Осигуряване на морските пристанища.

„Който мисли за последствията, отклонява бедата от себе си.“ Специализираното хидрометеорологично и екологично осигуряване (СХМЕО) представлява само по себе си добре отработена система за изготвяне на информация за текущото и очакваното състояние на обкръжаващата среда и предаването й в профилираните подразделения на потребителя. Основно отличие на информационната продукция на СХМЕО от продукцията, предоставяна от регионалните […]

Системи за осигуряване на мореплаването.

„Човек живее с ум, а се бори с умение.“ Автоматизирани системи за избор на оптималния път на плаване. Съществуват редица системи за разчет на оптималния (най-изгодния) път за плаване. Най-простия способ е реализиран в хидрометеорологичния център на Русия. Зад граница са разработени бордови системи за избора на оптималния път, например, с упоменатата по-горе система VOSS […]