// Архив

Морски дейности

This tag is associated with 32 posts

Опасни природни явления.

„Ако не бяха вълните, морето съвсем не би било страшно“ С цел предотвратяване или намаляване на материалните загуби от опасни природни явления (ОЯ) в рамките на Единната държавна система за предупреждения и ликвидацията на извънредни ситуации в Росгхидромет действа функционална под система за наблюдение и контрол за опасни хидрометеорологични и геофизични явления и замърсяване на […]

Ред за осигуряване на морските дейности.

„Навреме казаната дума е по-скъпа от злато.“ Общи положения. Морското хидрометеорологично осигуряване се осъществява на всички нива в системата – от хидрометеорологичните станции до Централния апарат. Осигуряването на централните държавни органи на властта, министерства и ведомства, се осъществява, като правило, на основата на материалите, подготвени от органите по направленията на тяхната дейност. МХМО се осъществява […]

Изисквания към морската хидрометеорологична информация.

„Никой не е длъжен повече, отколкото може.“ Морската хидрометеорологична информация се дели на: – регулярна информация, издавана по постоянна оперативна основа, по предварително установен план; – епизодична информация, издавана по еднократна заявка на потребителя; – екстрена информация, свързана с издаването на щормови предупреждения и оповестяване за ОЯ. Обемът на публикуваната информация и редът за предаването […]

Съдържание на хидрометеорологичните материали.

„Незнанието още не е позор, позор е нежеланието да научиш.“ Хидрометеорологичните материали, подготвяни и издавани от прогностичните подразделения се разделят на: оперативни и режимни (климатични). Оперативните материали осветяват текущите и очакваните състояния на хидрометеорологичните условия, а режимните – главно осветяват различни характеристики на хидрометеорологичните елементи за минал период от време, тяхната изменчивост, повторяемост и вероятност […]

Единна държавна информационна система.

„Трудът и науката са брат и сестра.“ Единната държавна информационна система (ЕИС) за обстановката в Световния океан се изпълнява в рамките на държавната целева програма „Световен океан”, предназначена за комплексно информационно осигуряване на морските дейности. Основно направление за развитие на системата – това е интеграция и рационално използване на ресурсите и средствата на вече съществуващите […]

Разпределителна схема за морска метеорологична продукция.

„На малка лодка по голямо езеро не се плава.“ МХМО на някои места се осъществява от центрове по хидрометеорология и мониторинг на обкръжаващата среда, подведомствени между регионални териториални органи за управление. г)Държавно учреждение „Далеко източен регионален научно изследователскихидрометеорологичен институт” (ДУ„ДВНИХМИ”). В неговите функции, в частност, влизат: -провеждане на научно методически разработки за целите на МХМО […]

Структура и състав на МХМО.

„Науката хляб не проси, а само хляб дава.“ Структура и състав на МХМО. Инфраструктурата на системата на МХМО се състои от: – наземна система за наблюдение, включваща стационарни и подвижни пунктове за наблюдение за състоянието на морската обкръжаваща среда, нейното замърсяване; – космическа система за наблюдение на базата на отечествени и задгранични космически апарати; – […]

Организация на морското хидрометеорологично осигуряване.

„Дори признаците за добро време са приятни.“ Организация на морското хидрометеорологично осигуряване. Под хидрометеорологично осигуряване на морските дейности се разбира съвкупност от работата на учрежденията и подразделенията на осигуряващите органи по своевременното и най-пълното удовлетворяване на исканията на потребителите с материали за хидрометеорологичното състояние на морската обкръжаваща среда в миналото, настоящето и бъдещето. МХМО включва: […]

Изисквания към хидрометеорологичната информация.

„Не говори какво си учил, а какво си научил.“ Изисквания към хидрометеорологичната информация. Активна стопанска дейност в крайбрежните и откритите райони на моретата и океаните води до тяхното замърсяване. Съвременния морски транспорт е станал един от съществените източници на замърсяване на Световния океан. Изработването на мерки за борба с замърсяването на моретата и океаните при […]

Хидрометеорологично осигуряване на пристанищата.

„Малкият дъжд укротява големи ветрове.“ Хидрометеорологично осигуряване на пристанищата. Ефективността на производствените дейности в пристанищата и гаваните в значителна степен се определя от характера на времето и състоянието на повърхността на морето. За оптимизирането на товарно разтоварните работи в пристанището е необходимо да се отчита хидрометеорологичната информация, предоставяна от прогностичните органи. Обработката на корабите в […]