// Архив

метеорология

This tag is associated with 14 posts

Спътниково сондиране на Земята.

„Ако сам не знаеш, попитай знаещия.“ Създаването и развитието на спътниковите средства и технологиите за дистанционно сондиране на Земята (ДСЗ) се явява към настоящия момент един от важните направления за използване на космическата техника за приложни, социално икономически и научни цели. По света успешно се експлоатират десетки спътникови системи (СС) за ДСЗ. В различен стадий […]

Международно сътрудничество в метеорологията.

„Влизайки, помисли за изхода.“ Международно сътрудничество в областта на метеорологията. Атмосферните процеси носят глобален характер и за тяхното изучаване и предсказване са необходими сведения за състоянието на атмосферата и земната повърхност от цялата планета. Поради тази причина през втората половина на деветнадесети век са предприети опити за обмен на данни от метеорологични наблюдения между няколко […]

Древните хора и атмосферата.

„Да учиш без да мислиш е глупаво, да мислиш без да учиш е гибелно.“ Кратки исторически сведения за развитието на метеорологията. Метеорологията, както и всяка друга наука се е развивала на основата на материалните потребности на хората. Още в заревото на своето съществуване човекът се е опитвал да разбира обкръжаващата го природа, в това число […]

Значение на метеорологията за обществения живот.

„Което за един е лекарство, за друг е отрова.“ Значение на метеорологията за обществения живот и отбраната на страната. Метеорологичните и хидрологичните условия оказват огромно влияние на много страни от човешката дейност. Всеобщо внимание привличат такива стихийни бедствия, като суша, наводнение, лавина. Понякога те поразяват обществения живот на цели страни и области и не рядко […]

Връзка на метеорологията с другите науки.

„И високата планина ще рухне, ако я подкопават всеки ден.“ Връзка на метеорологията с другите науки. При изучаване на атмосферата, метеорологията се опира на редица закони, установени от други науки. Особено широко се използват законите на физиката, на първо място такива нейни раздели, като учение за топлината, за електромагнитните колебания, за строежа на веществата. За […]

Предмет и метод на метеорологията.

„Считай труда за почивка, когато пред теб има голяма цел.“ Предмет и метод на метеорологията. Земята като планета се състои от три обвивки, твърда, (литосфера), течна (хидросфера) и газообразна (атмосфера). Физичните и химични процеси в тези обвивки се изучават от много науки, които носят общото название „науки за Земята“. Метеорология, това е наука за физичните […]

Къде, кога и защо се появяват облаци?

От космоса се вижда, че нашата планета е на половина покрита с облаци, но те я закриват неравномерно, над някои области са в големи количества и изглеждат плътни и гъсти, но над други са разхвърлени на малки групи, а над трети почти никога не се появяват. Гъсти и плътни облаци могат да се наблюдават над […]

Може ли да се предскаже появата на мъгла?

Образуването на мъгла във въздуха е свързано преди всичко с процеса на неговото охлаждане. В резултат на охлаждането във въздуха се създава излишък на водна пара, която преминава от газообразно състояние в капкообразно (кондензация) или непосредствено в твърдо кристално състояние (сублимация). При обилно съдържание в приземния слой на продукти на кондензация или на сублимация на […]

Какво е атмосферен фронт?

Атмосферен фронт, това е повърхността на раздела (преходна зона) между две въздушни маси с различни свойства, тоест отличаващи се една от друга по своите основни характеристики – температура, влажност, прозрачност, запрашеност и т.н. Ширината на такава зона на земната повърхност е от порядъка на няколко десетки километра, а вертикалната мощност е няколко километра. Като правило, […]

Как се предсказва времето?

За решаване на задачата за предсказване на времето съществуват няколко метода, но на практика нито един от тях не дава точно решение за предсказването на всички метеорологични величини и явления, характеризиращи състоянието на времето. Времето може да се предсказва по местни признаци, синоптични методи и по метода на цифровото моделиране. Всеки метод има своите недостатъци […]