// Архив

Картография

This tag is associated with 34 posts

Картографска база и банка данни.

„Има само едно благо – знанието, има само едно зло – невежеството.“ Картографска база и банка данни. Както вече беше казано, цялата цифрова информация в информационните системи постъпва в базата данни. Картографска база данни (КБД) – това е съвкупност от взаимно свързани картографски данни, по каква да е тема, представени в цифрова форма, например, база […]

Понятия за геоинформационни системи (ГИС).

„Вселената се осветява от слънцето, човек – от знанието.“ Понятия за геоинформационни системи (ГИС). Първите геоинформационни системи били създадени в Канада, САЩ и Швеция за изучаване на природните ресурси. Първата ГИС се е появила в началото на 60-те години в Канада. Главната цел на канадската ГИС била да бъде осъществен анализ на данните по инвентаризацията […]

Същност и задачи на „Цифровата картография”.

„За да научиш, трябва да попиташ.“ Същност и задачи на „Цифровата картография”. Цифровата картография е съставна част от картографията. Цифровата картография се занимава с изучаване и разработка на теорията и методите за създаването на цифрови и електрони карти, а също така за автоматизацията на картографските работи. В сегашно време картографията е преминала на ново качествено […]

Редакция и съставяне на картите.

„Има само едно благо – знанието, има само едно зло – невежеството.“ Редакционни документи по създаването на картите. Редакционните документи се подразделят на общи и редакционни документи по създаването на отделната карта. Към общите документи се отнасят: – основни положения по създаването на различни видове карти; – ръководство по картографските работи; – инструкции по създаване […]

Етапи на създаване на карта.

„Всеки занаят е достъпен за човек, ако не му е празна главата.“ Етапи на създаване на карта. При създаването на картите по традиционна технология се различават четири основни етапа: 1. Редакционно подготвителните работи, се явяват начален и един от главните видове работи при създаването на картите в картографското производство. Основните изпълнители на редакционно подготвителните работи […]

Източници за създаване на картографски произведения.

„Не знанието още не е позор, позор е нежеланието да научиш.“ Източници за създаване на картографски произведения. В картографията източници се наричат всеки графичен и текстови документ, който се използва за съставянето на карта. За съставяне на тематични карти се изискват най-различни източници. Например, съставянето на икономическите карти, обезателно се привличат икономически и статистически данни. […]

Генерализация на релефа.

„Който е отсякъл дърво, ще го проклинат децата, който е посадил дърво, ще му благодарят внуците.“ Генерализация на релефа. Главно при генерализация на релефа се явява правилното изобразяване на типа релеф, морфологическите особености на релефа, предаването на хоризонталната и вертикална разчлененост на местността, характера на профила на склона. Главни фактори, влияещи на генерализацията на релефа […]

Способи на изобразяване на релефа.

„Няма хълм без връх. Краката първи ще почувстват планината.“ Способи на изобразяване на релефа. От всички елементи на местността релефа играе най-важната роля, поради това, че той влияе на състоянието и положението на всички останали елементи: хидрография, разпределение на населените пунктове, пътища, растителност и т.н. Между всички тези елементи съществува определена взаимна връзка, на която […]

Релеф, пътища и населени пунктове.

„Не е важно колко знаеш, а как го знаеш.“ Релеф, пътища и населени пунктове. Населените пунктове се явяват един от важните елементи от съдържанието на картите. Те имат голямо народностопанско, политическо и административно значение. Населените пунктове имат различна конфигурация, планировка, тип на заселване, численост на жителите, административно значение и други. Тези отличителни особености трябва да […]

Изобразяване на езера и реки.

„Водата, която може да ме удави, за мен е океан.“ Особености при изобразяването на езера. При изобразяване на картите на езерата и изкуствените водоеми в процеса на генерализация се изобразяват техните форми и размери, характера на бреговете, качеството на водата (прясна – солена), условия на захранване. При генерализацията на езерата на картите от малките мащаби […]