// Архив

Картография

This tag is associated with 27 posts

Центроване на обектите при цифровата карта.

„Който е грамотен има четири очи.“ Релеф на сушата: 1. Хоризонтали, обриви и други елементи от релефа се центроват с отчитане на направлението на наклона по правилото „по-голямата височина остава от ляво”, тоест от ляво по направление на наклона се намира хоризонтал с по-голямо значение на височината (рис. 18, а). 2. Хоризонталите се затварят на […]

Топология в цифровата карта.

„Умният се уповава на труда си, глупакът – на надеждите си.“ Топология в цифровата карта. Векторни изображения. Преобразуването на растерното изображение във векторно се нарича векторизация. Понастоящем векторизацията се осъществява по сканирани изображения, като правило, със специализирани програми – наречени векторизатори. Съществуват три способа за векторизация: ръчен, полуавтоматичен и автоматичен. При ръчната векторизация обектите се […]

Формати на растерни и векторните файлове.

„Четене без разбиране е полупразно занимание.“ Формати на растерни и векторните файлове. Тъй като съществуват два различни способа за представяне на информацията в компютъра (растерна и векторна), то и форматите на графичните файлове се делят на два типа: растерни и векторни. Растерните файлове могат да бъдат записвани в различни формати. Най-разпространените такива са растерните формати […]

Картографска база и банка данни.

„Има само едно благо – знанието, има само едно зло – невежеството.“ Картографска база и банка данни. Както вече беше казано, цялата цифрова информация в информационните системи постъпва в базата данни. Картографска база данни (КБД) – това е съвкупност от взаимно свързани картографски данни, по каква да е тема, представени в цифрова форма, например, база […]

Понятия за геоинформационни системи (ГИС).

„Вселената се осветява от слънцето, човек – от знанието.“ Понятия за геоинформационни системи (ГИС). Първите геоинформационни системи били създадени в Канада, САЩ и Швеция за изучаване на природните ресурси. Първата ГИС се е появила в началото на 60-те години в Канада. Главната цел на канадската ГИС била да бъде осъществен анализ на данните по инвентаризацията […]

Същност и задачи на „Цифровата картография”.

„За да научиш, трябва да попиташ.“ Същност и задачи на „Цифровата картография”. Цифровата картография е съставна част от картографията. Цифровата картография се занимава с изучаване и разработка на теорията и методите за създаването на цифрови и електрони карти, а също така за автоматизацията на картографските работи. В сегашно време картографията е преминала на ново качествено […]

Редакция и съставяне на картите.

„Има само едно благо – знанието, има само едно зло – невежеството.“ Редакционни документи по създаването на картите. Редакционните документи се подразделят на общи и редакционни документи по създаването на отделната карта. Към общите документи се отнасят: – основни положения по създаването на различни видове карти; – ръководство по картографските работи; – инструкции по създаване […]

Етапи на създаване на карта.

„Всеки занаят е достъпен за човек, ако не му е празна главата.“ Етапи на създаване на карта. При създаването на картите по традиционна технология се различават четири основни етапа: 1. Редакционно подготвителните работи, се явяват начален и един от главните видове работи при създаването на картите в картографското производство. Основните изпълнители на редакционно подготвителните работи […]

Източници за създаване на картографски произведения.

„Не знанието още не е позор, позор е нежеланието да научиш.“ Източници за създаване на картографски произведения. В картографията източници се наричат всеки графичен и текстови документ, който се използва за съставянето на карта. За съставяне на тематични карти се изискват най-различни източници. Например, съставянето на икономическите карти, обезателно се привличат икономически и статистически данни. […]

Генерализация на релефа.

„Който е отсякъл дърво, ще го проклинат децата, който е посадил дърво, ще му благодарят внуците.“ Генерализация на релефа. Главно при генерализация на релефа се явява правилното изобразяване на типа релеф, морфологическите особености на релефа, предаването на хоризонталната и вертикална разчлененост на местността, характера на профила на склона. Главни фактори, влияещи на генерализацията на релефа […]