// Архив

Геодезия

This tag is associated with 19 posts

Общи сведения за топографска снимка.

„Парите, похарчени за образование, никога не пропадат напразно.“ Общи сведения за топографска снимка. Полевата работа, която се извършва с цел, изработване на карти, планове и профили се нарича снимка. Заснемането на няколко точки от местността – това означава да се определи тяхното положение на план или карта. В зависимост от назначението на снимката обектите, подлежащи […]

Ориентиране на линиите на местността.

„Детето, което пита, няма да бъде глупаво.“ Ориентиране на линиите на местността. При проектиране и снимка на релефа трябва да се знае разположението на обектите по отношение на посоките на света. Картите и плановете се съставят така, че горния им край се явява северен. За това при измерване на местността линиите се ориентират по географския […]

Понятие за картографски проекции и изобразяване на релефа на карта.

„Учението създава ума, възпитанието – нравите.“ Понятие за картографски проекции и изобразяване на релефа на карта. При изобразяване земната повърхност на карта, в началото се преминава от физическата й форма към математическа, която се представя във вид на повърхност на елипсоид или кълбо, а след това математическата повърхност се изобразява на плоскост. Доколкото изпъкнала повърхност […]

Понятие за мащаб на картата.

„Който иска много да знае, трябва малко да спи.“ Понятие за мащаб на картата. Мащаб се нарича степента на умаляване на изображението на контурите и линиите при пренасянето им от местността на плана или на картата. Обикновено числото, показващо с колко пъти се умаляват линиите от местността, са кръгли числа (500, 1000, 25000 и т.н) […]

Изображение на земната повърхност на плоскост.

„Безделието е начало на всички пороци.“ Изображение на земната повърхност на плоскост. При изобразяване на хартия повърхността на Земята и нейните части е нужно да се отчита, че по форма тя е близка до въртящ се елипсоид, а в редица случаи тя често се приема за кълбо със среден радиус 6371 км (понякога 6400 км). […]

Определяне на положението на точките на земната повърхност.

„Трудът избавя от три големи злини:скука, лоши постъпки и бедност.“ Определяне на положението на точките на земната повърхност. Физическата повърхност на нашата планета има неравности – вдълбочавания и възвишения. Поради това линиите измервани на земната повърхност, за изобразяването им на хартия, се проектират на хоризонтална плоскост. Ортогонална се нарича проекцията ab=s1 на линията от местността […]

Елементи, измервани на земната повърхност.

„Знанието и опита правят човека мъдър.“ Елементи, измервани на земната повърхност. Взаимното положение на точките на земната повърхност се определят по пътя на измерване на линиите между тях и ъглите между направленията. За измерване на линиите се използват линейни прибори (рулетки, мерни ленти, радио и светло далекомери), за измерване на ъглите – ъгломери. За съставянето […]

Понятие за формата и размерите на Земята.

„Земята се върти и ние заедно с нея.“ Понятие за формата и размерите на Земята. При решаването на редица геодезични задачи е необходимо да се знаят с висока степен на надеждност формата и размерите на Земята. Първото определяне на размерите на Земята е направил гръцкия учен Ератосфен, живял през трети век п.н.е. Неговата идея за […]

Предмет и задачи на геодезията.

„Образованието е богатство, приложението му – съвършенство.“ Предмет и задачи на геодезията. Геодезия – това е наука за измерванията на земната повърхност. Тези измервания дават възможност да се определи формата и размерите на Земята, а също така да бъдат изобразявани отделни нейни участъци на хартия във вид на топографски карти и планове. Като наука геодезията […]