// Архив

Вярвания и заблуди

This category contains 119 posts

Съд и милосърдие.

„Благодеянието сътворява човека.“ Наставленията на мъдреците в това число и посочените в “Пирекей авот”, винаги изразяват определена дълбочина на мислене на тези мъдреци. Всеки раби изказва „брилянта на своите устни“, своето лично неповторимо виждане на Тора, своя част в разбирането на нейната дълбочина. Той формулира тези драгоценни идеи на Тора, заради откриването на които е […]

Предопределение и свободната воля.

„Който нехайно живее, без почит умира.“ Когато изучаваме връзката между висшия и нисшия светове, може би най-трудно от всичко е да се ориентираме в парадокса за Божественото провидение и свободната воля на човек. Този класически проблем възниква пред всеки, който разсъждава върху свободата на волята и знае, че на Бог трябва да му бъде известно […]

Природа и значение на Храма.

„Тялото е слуга на душата.“ Идеята за връзка между световете чрез Бейт аМикдаш може да се изрази и по друг начин. Мидрашът разказва: “Трима души имали имената, както на техните предшественици – Ицхак, Шломо и Йошияу”. (По нататък се уточнява, че някои включват в този списък и Ишмаел, защото името му е било дадено още […]

Връзката между световете.

„Времето е най-старо от всичко, пространството – най-голямо от всичко“. И така ние изяснихме, че устата изпълнява свързваща функция. В мащабите на вселената тази функция е съсредоточена там, където е стоял Храмът и е отразена в неговата същност. Храмът – това е място, където се съединяват физическите и духовни светове и в техните Божествени източници […]

Смисълът на жертвоприношението.

„Който няма храна – съблюдава постите, който няма работа, уважава молитвата.“ Висшата форма на възвишаване и освещаване на храната е заключена в сферата на “корбанот”, жертвоприношенията. За да се разбере правилно истинския смисъл на жертвоприношението е необходимо да се направи дълбок анализ. На практика, защо Тора изисква да се принасят в жертва животни? Какво е […]

Законите за хранене.

„Човек не живее, за да яде, а яде, за да живее.“ За да се разбере двойствената същност на духа и материята, душата и тялото, нека разгледаме, какво е това храна и каква е функцията и в нашия живот. Да отбележим още в началото, че функцията хранене се явява неразделна част от Творението, още повече самият […]

Принципи на пророчеството.

„Когато не виждаш сам, и да ти покажат, пак няма да видиш.“ Ние определихме пророчеството, като връзка между световете и изяснихме, че това е канал, през който се проявява Източника. Самото пророчество има различни нива, оптическите стъкла на пророческото озарение могат да бъдат ясни или затъмнени. Да се опитаме да погледнем в света на пророчеството […]

Защо изпитваме удоволствие от празнословието?

„Безполезни думи не говори, от полезни не се отказвай.“ Една от формите за злоупотреба с речта, заслужаваща специален разбор, е празнословието. Празното говорене създава особен проблем, даже ако казаните думи сами по себе си не са лъжливи и по същността си не са греховни. На практика пред нас е един от аспектите на един по-общ […]

Съединяване на абстрактното с материалното.

„Не умее да мълчи, който не умее да говори.“ Идеята за съюза с Бог, е двустранно отразена в човека: това са обрязване, и съюза на езика. И двата са съзидателни, и в двата е заключена енергията на свързване с Твореца, но и двата трябва да се ползват внимателно и правилно. Ние вече разбрахме значението на […]

Света на Бъдещето.

„По-добре бедно да живееш, отколкото богато да бъдеш погребан.“ Ако погледнем по-дълбоко и се опитаме по-точно да формулираме характера на усещанията, преживявани от душата в Света на Бъдещето, можем да забележим, че главната особеност на съществуването там се явява липсата на задължения. Нашият свят е създаден за труд, но Светът на Бъдещето е устроен по […]