// Архив

Истината е в избора

This category contains 63 posts

Културни различия и асимилация.

„Човек без родина е като земя без семена.“ Много автори се занимават с темата за културните различия на етническите групи. Членовете на етническите групи споделят културно наследство от религиозни практики и вярвания, език, ценностна система и норми. Тези различия ги отличават от мнозинството и формират житейския път, остаряването и поведението по различни начини. Тезата за […]

Кумулативните неравенства.

„Всеки трябва да живее дълго, но никой не бива да бъде стар.“ Перспективата за двойния риск. Сред социологическите перспективи, които фокусират експлицитно върху корелационния анализ между възрастта и етноса, най-често се среща идеята за двойния риск. Тя е използвана широко в социалните, поведенческите и медицинските науки, за да опише как два фактора взаимодействат, като причиняват […]

Етнически измерения на остаряването.

„Живей, както живеят хората и хората ще живеят като теб.“ Социолозите приемат, че възрастта и етническият произход са ключови характеристики на социалната реалност, особено в населения с хетерогенен етнически състав и бързо променяща се възрастова структура. Така наречените „водещи променливи” като възраст, етнос заедно с пола, се оценяват като статуси, детерминанти на всеки аспект на […]

Демографски различия в остаряването.

„И старостта не е страшна, ако младите помагат.“ Независимо, че средната продължителност при мъжете е по-ниска от тази при жените, трябва да отбележим, че през последните години продължителността на живота при мъжете се увеличава с по-бързи темпове, отколкото при жените. В резултат на това например в Англия се очаква намаляване на относителния дял на жените […]

Социални различия в остаряването по пол.

„Старата жена радва този, който се е оженил за нея.“ Възприемането на гледната точка на пола следва от отчитане на критиките към феминисткия подход, който засяга само проблемите на жените в процеса на остаряване, макар и да признава влиянието на други социални фактори като расата, класата и етноса. Този подход на изследване по-скоро насочва вниманието […]

Остаряване и джендър.

„По начина на живот на човека съдят за ума му.“ През последните 30 години остаряването е обект на нарастващ интерес, макар все още с голям акцент върху социалната геронтология, където изследванията на старите хора се разглеждат в светлината на расата, етническия произход, сексуалността, класата и най-вече пола. Анализът на джендър характеристиките при изследване на остаряването […]

Пенсиониране и икономическа сигурност.

„Всеки трябва да живее дълго, но никой не бива да бъде стар.“ Каква е ситуацията с остаряването в България. България е една от най-засегнатите в света страни. Според критериите на ООН населението на България е било старо още по време на преброяването от 1956 г. – когато за пръв път дялът на лицата над 65 […]

Политика на “активно остаряване”.

„Самотната жена е безкрила птица.“ Намалелият брой на роднините на близка възраст вследствие на намалялата раждаемост води до намаление на техните възможности да оказват помощ при хронично заболяване или инвалидност. Това налага нуждата от разширяване на обществената система за оказване на такива грижи. Световната банка предлага възможно решение на този проблем: да се извърши преминаване […]

Глобален процес ли е остаряването?

„Който почита родителите си, ще бъде почитан от своите деца.“ В световен мащаб през 21 век сме свидетели на увеличаване на темповете на остаряването без аналог в историята. Преди това децата на възраст 5 и повече години винаги са превъзхождали числено броя на старите хора (на възраст 65 и повече години). Така през 2000 г. […]

Неравенствата и остаряването.

„Има десет годишни възрастни и четиридесет годишни деца.“ Светът старее, но населението в различните страни остарява с различни темпове. Това зависи от темповете на икономическо развитие, раждаемостта, смъртността, както и редица други социални и културни фактори. Промените в глобалната икономика, комуникационните технологии и моделите на заетост влияят върху остаряването във всички части на света. Доколкото […]