// Архив

Морето

This category contains 0 posts

Създаване на цифрови карти с ПК.

„Трябва да се учи не за училището, а за живота.“ С внедряването на компютърните технологиите в картографското производство последователността на етапите по създаването на карти бе изменена. Напълно се измениха някои видове работи: обединиха се съставителските и оформителските работи, изключени са много видове работи: ръчния фотонабор, въвеждането на мрежа и запълването, фотографските процеси, копирането на […]

Изисквания към морската хидрометеорологична информация.

„Никой не е длъжен повече, отколкото може.“ Морската хидрометеорологична информация се дели на: – регулярна информация, издавана по постоянна оперативна основа, по предварително установен план; – епизодична информация, издавана по еднократна заявка на потребителя; – екстрена информация, свързана с издаването на щормови предупреждения и оповестяване за ОЯ. Обемът на публикуваната информация и редът за предаването […]

Програмно осигуряване в картографията.

„Където е учението, там е и умението.“ Картосъставителски и картоиздателски работи. Функционални възможности на програмното осигуряване. В картографското производство понастоящем се използват най-разнообразни програмни средства, при което не само специализирани, имащи картографско назначение. За да се направи качествена карта на компютъра е необходимо да се използва специално програмно осигуряване. Програмното осигуряване може условно да се […]

Съдържание на хидрометеорологичните материали.

„Незнанието още не е позор, позор е нежеланието да научиш.“ Хидрометеорологичните материали, подготвяни и издавани от прогностичните подразделения се разделят на: оперативни и режимни (климатични). Оперативните материали осветяват текущите и очакваните състояния на хидрометеорологичните условия, а режимните – главно осветяват различни характеристики на хидрометеорологичните елементи за минал период от време, тяхната изменчивост, повторяемост и вероятност […]

Устройства за извеждане на цифрова информация.

„Без труд няма награда.“ За извеждане на цифровата информация в картографска форма се използват специални технически средства: – дисплеи, за интерактивна графика; – принтери; – плотери; – микро филмови плотери; – автоматизирани координатографи. 1. Принтери – в картографията преди всичко се използват струйни или лазерни принтери. Струйните принтери. Работата на струйните принтери се основава на […]

Единна държавна информационна система.

„Трудът и науката са брат и сестра.“ Единната държавна информационна система (ЕИС) за обстановката в Световния океан се изпълнява в рамките на държавната целева програма „Световен океан”, предназначена за комплексно информационно осигуряване на морските дейности. Основно направление за развитие на системата – това е интеграция и рационално използване на ресурсите и средствата на вече съществуващите […]

Преобразуване на пространствената информация в цифрова форма.

„Образованието е богатство, приложението му – съвършенство.“ Устройства преобразуващи пространствената информация в цифрова форма. (скенери). За преобразуване на пространствената информация в цифрова форма се използват скенери (устройства за автоматично преобразуване на графичната и текстова информация). Преди, за тази цел са се използвали дигитайзери (устройства с ръчно обхождане и автоматична регистрация на координатите). Дигитайзер, това е […]

Разпределителна схема за морска метеорологична продукция.

„На малка лодка по голямо езеро не се плава.“ МХМО на някои места се осъществява от центрове по хидрометеорология и мониторинг на обкръжаващата среда, подведомствени между регионални териториални органи за управление. г)Държавно учреждение „Далеко източен регионален научно изследователскихидрометеорологичен институт” (ДУ„ДВНИХМИ”). В неговите функции, в частност, влизат: -провеждане на научно методически разработки за целите на МХМО […]

Центроване на обектите при цифровата карта.

„Който е грамотен има четири очи.“ Релеф на сушата: 1. Хоризонтали, обриви и други елементи от релефа се центроват с отчитане на направлението на наклона по правилото „по-голямата височина остава от ляво”, тоест от ляво по направление на наклона се намира хоризонтал с по-голямо значение на височината (рис. 18, а). 2. Хоризонталите се затварят на […]

Структура и състав на МХМО.

„Науката хляб не проси, а само хляб дава.“ Структура и състав на МХМО. Инфраструктурата на системата на МХМО се състои от: – наземна система за наблюдение, включваща стационарни и подвижни пунктове за наблюдение за състоянието на морската обкръжаваща среда, нейното замърсяване; – космическа система за наблюдение на базата на отечествени и задгранични космически апарати; – […]