// Архив

Морето

This category contains 0 posts

Ориентиране на линиите на местността.

„Детето, което пита, няма да бъде глупаво.“ Ориентиране на линиите на местността. При проектиране и снимка на релефа трябва да се знае разположението на обектите по отношение на посоките на света. Картите и плановете се съставят така, че горния им край се явява северен. За това при измерване на местността линиите се ориентират по географския […]

Понятие за картографски проекции и изобразяване на релефа на карта.

„Учението създава ума, възпитанието – нравите.“ Понятие за картографски проекции и изобразяване на релефа на карта. При изобразяване земната повърхност на карта, в началото се преминава от физическата й форма към математическа, която се представя във вид на повърхност на елипсоид или кълбо, а след това математическата повърхност се изобразява на плоскост. Доколкото изпъкнала повърхност […]

Понятие за мащаб на картата.

„Който иска много да знае, трябва малко да спи.“ Понятие за мащаб на картата. Мащаб се нарича степента на умаляване на изображението на контурите и линиите при пренасянето им от местността на плана или на картата. Обикновено числото, показващо с колко пъти се умаляват линиите от местността, са кръгли числа (500, 1000, 25000 и т.н) […]

Изображение на земната повърхност на плоскост.

„Безделието е начало на всички пороци.“ Изображение на земната повърхност на плоскост. При изобразяване на хартия повърхността на Земята и нейните части е нужно да се отчита, че по форма тя е близка до въртящ се елипсоид, а в редица случаи тя често се приема за кълбо със среден радиус 6371 км (понякога 6400 км). […]

Определяне на положението на точките на земната повърхност.

„Трудът избавя от три големи злини:скука, лоши постъпки и бедност.“ Определяне на положението на точките на земната повърхност. Физическата повърхност на нашата планета има неравности – вдълбочавания и възвишения. Поради това линиите измервани на земната повърхност, за изобразяването им на хартия, се проектират на хоризонтална плоскост. Ортогонална се нарича проекцията ab=s1 на линията от местността […]

Елементи, измервани на земната повърхност.

„Знанието и опита правят човека мъдър.“ Елементи, измервани на земната повърхност. Взаимното положение на точките на земната повърхност се определят по пътя на измерване на линиите между тях и ъглите между направленията. За измерване на линиите се използват линейни прибори (рулетки, мерни ленти, радио и светло далекомери), за измерване на ъглите – ъгломери. За съставянето […]

Понятие за формата и размерите на Земята.

„Земята се върти и ние заедно с нея.“ Понятие за формата и размерите на Земята. При решаването на редица геодезични задачи е необходимо да се знаят с висока степен на надеждност формата и размерите на Земята. Първото определяне на размерите на Земята е направил гръцкия учен Ератосфен, живял през трети век п.н.е. Неговата идея за […]

Предмет и задачи на геодезията.

„Образованието е богатство, приложението му – съвършенство.“ Предмет и задачи на геодезията. Геодезия – това е наука за измерванията на земната повърхност. Тези измервания дават възможност да се определи формата и размерите на Земята, а също така да бъдат изобразявани отделни нейни участъци на хартия във вид на топографски карти и планове. Като наука геодезията […]

Биологични ресурси на Световния океан.

„Има само едно благо – знанието, има само едно зло – невежеството.“ Биологични ресурси на Световния океан. Според Аристотел Земята е обитавана от 518 вида животни, 4336 вида животни е описал Карл Линей, а до края на XIX в. са били известни 415 600 вида. Понастоящем са описани 953 434 животински вида от общо 7,77 […]

Биологични процеси в океана.

„Водата освежава тялото, учението – разума.“ Биологични процеси в океана. Световният океан е най-обширният биотоп на Земята, в който е съсредоточена голяма част от нейната биосфера – съвкупността от всички живи организми. Морската биосфера е възникнала милиарди години преди наземната. Тя включва в себе си растения, животни и бактерии. Водите на Световния океан са богати […]