// Архив

Морето

This category contains 0 posts

Класификация на географските карти.

„Безделието е начало на всички пороци.“ Класификация на географските карти. Понастоящем има огромно количество разнообразни карти, чиито брой постоянно расте. Увеличението на количеството на картите се случва във връзка с внедряването на новите технологии и компютърни техники. Класификацията на картите има голямо значение при провеждането на картографските работи, а също така и при ползването на […]

Особености и свойства на картите.

„Знанието и опитът правят човека мъдър.“ Особености и свойства на картите. Изхождайки от определението за карта, могат да се отделят следните отличителни особености: 1. Математически закон за построяване – това е използване на специални картографски проекции, позволяващи преминаването от повърхността на Земята към плоскостта на картата, и използването на специални мащаби. Математическия закон за построяването […]

Географски карти.

„По начина на живот на човека съдят за ума му.“ Географски карти. Определение за географска карта. Понятието за географска карта е едно от главните в картографията. Съществуват множество афоризми, изречени от велики хора за значението на географските карти. Известния учени Н.Н. Барански е дал следното определение за ролята и значението за картата: „Картата е алфата […]

Предмет и задачи на картографията.

„Където е учението, там е умението.“ Предмет и задачи на картографията. Картографията е древна наука, която се е родила преди много векове. За първи път, картографията изучава връзките между обществените и природните явления и ги отразява на географски карти, планове и други картографски произведения. За изучаването на повърхността на Земята от отдавна се е отделяло […]

Спътникова геодезия.

„Повече грамотни, по-малко глупаци.“ Спътникова геодезия. От геометричните условия на видимост се определя взаимното разположение на спътника, пункта на наблюдение и Слънцето. За да се избегнат големи грешки заради влиянието на рефракцията, наблюдението на спътника е желателно да се извършва на височина αс над хоризонта при не по-малко от 10º. Ъгъл χ между направленията от […]

Космическа снимка.

„Никой от рождение няма убеждение.“ Космическа снимка. С появяването на изкуствените спътници на Земята (ИСЗ) геодезията е получила нови път и методи за решаване на нейните основни научни проблеми, свързани с определяне на фигурата, размерите и външното гравитационно поле на Земята. Открили са се нови методични възможности и за решаване на нейните инженерно технически задачи. […]

Аерофото заснемане.

„Знанието и опитът правят човека мъдър.“ Аерофото заснемане. Дистанционните методи за изучаване на земната повърхност се основават на измервания на параметрите на земната повърхност от разстояние с предаване на резултатите по индивидуална линия за свръзка. Такива измервания се изпълняват, като правило, с летателни апарати. Техническата дисциплина, имаща за задача определяне на вида и размера на […]

Мензулна снимка.

„За трудолюбивия нито един ден не е дълъг.“ Мензулна снимка. Основен метод при картографиране на територия се явява аеро фото топографската снимка. Тя се прилага при снимка в мащаби 1: 5000 и по-малки. Но има случаи, когато такава снимка не се извършва, когато няма възможност за това; при снимка на не големи по площ участъци […]

Съставяне на план на участък от местността.

„Трудът носи здраве, мързелът – пороци.“ Съставяне на план на участък от местността. Съставения план по резултатите от теодолитна или тахеометрична снимка на местността трябва да се характеризира с точност, детайлност и пълнота. Детайлност на плана – това е степен на подобие на изображението на плана на контурите и обектите от местността. На плана се […]

Тахеометрична снимка.

„Вселената се осветява от слънцето, човек – от знанието.“ Тахеометрична снимка. Тахеометрия е гръцка дума и в превод означава бързо измерване. Бързината на изпълнение на тахеометричните работи се обясняват с получаването при едно положение на визирната ос на тръбата: – направления, определяни с бусоля или по лимба на хоризонталния кръг; – разстояния, измервани с далекомер; […]