// Архив

Океан и Атмосфера

This category contains 12 posts

Какъв е топло обмена между атмосферата и повърхността на Земята?

Топло обменът между атмосферата и повърхността на Земята не се ограничава от обмена на лъчиста енергия. Значителното преразпределение на топлина по вертикала между атмосферата и повърхността на Земята се осъществява в резултат на влагообмена при което загубената топлина за изпарение от повърхността на Земята (океана) се предава в атмосферата при концентрация на влагата (60 ккал./см² […]

Взаимодействат ли си Океанът и Атмосферата?

Взаимодействието на океана и атмосферата на съвременния етап се явява централен и изключително важен въпрос за живота на хората. Поради тази причина много научни организации под една или друга форма се занимават с изучаването на въпросите по взаимодействието на при водния слой на атмосферата с повърхностния слой на океана. Това взаимодействие е удобно да се […]