// Архив

Океан и Атмосфера

This category contains 12 posts

Какъв е водния баланс на океана?

Уравнението на водния баланс на Световния океан за средни годишни условия може да се представи, като сума от валежите и речния сток от континентите в океана, която да е равна на изпаренията. Това уравнение характеризира водния баланс на отделните океани или отделни райони в океана, при което той е сума от речния сток и хоризонталното преразпределение […]

Какво представляват термобаричните сейши?

В процеса на изследванията на обмена на топлина между ширините и обмена на топлина между океана и континента учените са се натъкнали на оригинална теория за физическите корени на времето и климата, която са нарекли теория за термобаричните сейши. Съгласно тази теория измененията на времето, а съответно и на климата на един или друг район […]

Защо водите в океана циркулират?

С циркулацията на атмосферата е тясно свързана и циркулацията на водите на океана и дрейфа на ледовете. Съпоставяйки картите на повърхностните течения с картите на разпределението на налягането и ветровете може да се проследи връзката между тях. Но трябва да се отбележи, че в образуването на морските течения не малко значение има разпределението на плътността […]

Защо въздушните маси в атмосферата циркулират?

Различията в термичния режим на атмосферата над океана и сушата обуславя различия и в режима на атмосферното налягане. Последното, следва разпределение на температурата, не остава неизменно през годината и особено ясно се проявява през летния и зимния сезон. През зимата, когато температурата на въздуха над океана е по-висока, отколкото над сушата, се създава въздушен поток […]

Какво е влиянието на океана при морския и континенталния климат?

Влиянието на океана е съществено за образуването на облаци и падането на валежи при морския и континенталния климат. В умерените ширини, където преобладава западен пренос, най-голямо влияние от океана изпитва западното крайбрежие на континента. То се отличава с по-високи средно годишни значения на температурата на въздуха и с по-малки денонощни и годишни амплитуди в сравнение […]

От какво се определят климатичните особености на един или друг район?

Различното нагряване на океана и сушата, както и в изпарението от тези повърхности оказва влияние на температурния режим и режима на влажност на въздуха (облачност, валежи) от които се определят и климатичните особености на един или друг район. Преди всичко трябва да се отбележи, че въздухът над океана се отличава със значително по-голяма абсолютна влажност […]

Как Океанът влияе на климата и времето?

Влияние на океана върху климата и времето. Разчетите за съставляващите на топлинния баланс показват, че единица повърхност от океана предава на атмосферата два пъти повече топлина, в сравнение със сушата, това е в резултат на изпарението и турбулентния топло обмен. Ако се има в предвид и, че повърхността на океана е 71% от цялата повърхност […]

Топлинен баланс на океана и атмосферата.

Топлинният баланс се определя от уравнения, състоящи се от сума съставляващи, характеризиращи прихода и разхода на топлина в океана и атмосферата. Тези уравнения представляват частна форма на един от основните физични закони – закон за съхранение на енергията. Уравнението за топлинния баланс обикновено се съставя за вертикалния стълб с единична площ, преминаващ цялата дебелина на […]

Защо е необходимо комплексно изучаване на системата океан – атмосфера?

Възможности за комплексно изучаване на системата океан – атмосфера. Вече у никого не възниква съмнение, че е необходимо комплексно изучаване на системата океан – атмосфера, тъй като и двете подвижни обвивки на нашата планета са подложени на външни въздействия, реагират им като единна система, обладаваща способност да развива вътрешни автоколебателни процеси, достигащи значителни мащаби. Поради […]

Общи ли са физическите закони при процесите в океана и атмосферата?

Общност на физическите закони при процесите в океана и атмосферата. Океанът и атмосферата се характеризират не само с общност на източниците на енергия, но и с общност на тези физични закони, които управляват протичащите в тях процеси. Както при решаване задачата за физичното състояние и динамиката на водите на океана, така и при атмосферата широко […]