// Архив

Ниво на океана

This category contains 40 posts

Координатни системи, използвани в хидрографията.

„Имаш ли цел – ще намериш пътя.“ В хидрографията са най-използвани географските и правоъгълните координати. При решаването на отделните въпроси се използват също така геоцентричните и полярните координати. Географската координатна система се оказала най-универсалната и поради това тя широко се използва при решаването на теоретични и практически задачи. В качеството на координатни линии тук се […]

Понятия и определения при хидрографските изследвания.

„За да научиш, трябва да попиташ.“ Основни методи на хидрографските изследвания се явяват натуралните измервания на геометричните и физичните параметри. Тези измервания, естествено се изпълняват на реалната повърхност на Земята. Те служат за изходни величини за последващо изобразяване на части от хидросферата на плоските картни листи, а също така и за решаване на други задачи. […]

Средства за изпълнение на хидрографските работи.

„За да научиш, трябва да прочетеш.“ Спецификата на географската среда, в която се изпълняват хидрографските изследвания, определя изборът на носителя на измерителната апаратура и прибори. Най-използвани за тази цел са надводните кораби. Опитът в хидрографските изследвания е позволил да бъдат изработени основните изисквания към устройството и оборудването на хидрографските кораби. Хидрографските кораби са предназначени за […]

Съдържание на хидрографските работи.

„Който е грамотен има четири очи.“ Преглеждайки резултатите от разгледаните по-горе задачи и спецификите за тяхното решение, могат да бъдат определени основните звена на технологичната схема на хидрологичните работи прилагани към снимката на релефа на дъното. В общия случай тя трябва да включва: 1) избор и оборудване на специфични средства в качеството на носителите на […]

Цели и специфика на хидрографските изследвания.

„Хвали морето, но стой на сушата.“ По-рано беше казано, че обекти за изучаване от хидрографията се явяват океаните, моретата, езерата и реките, и най-вече тяхното дъно и бряг. Хидрографията се е зародила като област на знания, необходими за осигуряване на мореплаването. С развитието на производителните сили са се изменили и изискванията към хидрографията, а това […]

Представяне на информацията за подводния релеф.

„Всеки занаят е достъпен за човек, ако не му е празна главата.“ Графични способи на изобразяването на релефа. Основно средство за съхраняване и представяне на информацията за подводния релеф се явяват морските карти. Те притежават несъмнени и незаменими достойнства при традиционните решения на задачите на мореплаването, когато информацията за обкръжаващата среда се оценява непосредствено от […]

Методи за количествена оценка на релефа.

„Трудът и науката са брат и сестра.“ Общи сведения. Характеризирането на подводния релеф, до сега имаше преимуществено описателен характер. Това не е за учудване тъй като Морската геоморфология, както и всички други географски науки, на първия етап от изучаването на обекта, широко се използва описателния метод, на който са присъщи безспорни положителни свойства: възможност за […]

Класификация и описание на морските брегове.

„Знанието е съкровище, което навсякъде следва онзи, който го притежава.“ Характерен външен и най-млад облик на подводния релеф се явява бреговата линия. Брегова линия се нарича границата, по която водната повърхност се пресича със сушата. Положението на бреговата линия не остава неизменно. Ако даже не се отчитат тектоничните колебания, то известни кратковременни премествания на бреговата […]

Характерни форми на подводния релеф.

„Преди да се научиш да плуваш, трябва да влезеш във водата.“ Най-известна е преходната зона в западната част на Тихия океан. Структурно тя се състои от три части: котловина на окрайното море, островна дъга и дълбоководния океански жлеб. Земната кора, постилащата котловина на окрайните морета и дълбоководните жлебове се отличават само с наличието на по-мощен […]

Подводна окрайнина на материците.

„Водата, която може да ме удави, за мене е океан.“ Подводната окрайнина на материците заема 22,6% от площта на Световния океан и, на свой ред, се дели на шелф, материков склон и материково подножие. Шелфът, или материково плитководие, представлява плитководна равнина и в повечето случаи продължава прилежащите към брега наземните равнини. За граница на шелфа […]