// Архив

Ниво на океана

This category contains 63 posts

Международна концепция за единна нула на дълбочините.

„За да предвидиш бъдещето, трябва да познаваш миналото.“ Национални системи за отчитане на височините, използвани в региона на Балтийско море. Различните видове ниво мерни постове се използват за наблюдение на колебанията на нивото на морето по крайбрежието на Балтийско море. Ниво мерните постове които са привързани с геометрично нивелиране по мрежите на страните, а някои […]

Международна концепция за единна нула на дълбочините.

„Своевременно предупреденият е своевременно въоръжен.“ Балтийско море. Разработката на международна концепция за единна нула на дълбочините в Балтийско море се осъществява под егидата на Хидрографската комисия за Балтийско море (ХКБМ), която е била образувана през май 1983 година в Хелзинки, Финландия. ХКБМ се явява една от регионалните структури на Международната хидрографска организация (МХО), обединяваща девет […]

Значение на „нула на дълбочините“ за корабоплаването.

„Правото е изкуство на доброто и справедливостта.“ Актуалността на получаване на точни данни за височинното положение на НД в коя да е точка от акваторията на корабоплаване нараства във връзка с открилата се възможност, триизмерното позициониране на кораба с помощта на успешно развиваните технологии на глобалната спътникова навигация (ГНСС), такива, например като: режима на кинематика […]

Значение на „нула на дълбочините“ за корабоплаването.

„В тъмна нощ и малкият огън свети надалеч.“ Височинната геодезична основа на хидрографската снимка на релефа на дъното се явява съществуващата или развърната мрежа от нивелачни постове (НП). Мрежата осигурява фиксирането в района на снимката отчетна повърхност за дълбочините – нула на дълбочините и отчетна повърхност за височините – нула на височините за бреговите средства […]

Определяне на дълбочините по АФС.

„Който добре познава началото, той и от края не се плаши.“ Въведение. Всички разгледани по-рано способи за извършване на снимка на релефа на дъното позволяват да се получат значенията на дълбочините и по тях да се създадат графични или цифрови модели на подводния релеф. Но даже в съвременните много лъчеви хидроакустични комплекси изходната информация си […]

Точност и подробност на снимката. Част 2

„Което морето е погълнало, няма да се върне.“ Подробност на снимката. Точността на измерване и подробността на снимката, определяната величина на между галсовото разстояние L или разстоянието между измерванията на галса L`, се установяват в зависимост от характера на решаваната задача и изискванията, предявявани към качеството на снимката от потребителя на океанографската информация. При това […]

Точност и подробност на снимката. Част 1

„Казаното се забравя, написаното остава.“ Въведение. Разполагайки с изискванията, предявявани към изучаването на Световния океан в хидрографско отношение може да се премине към въпросите на планирането на хидрографските изследвания. Планирането на снимка на релефа на дъното, това е сложен многостранен процес, включващ в себе си множество етапи от уясняване на целите и задачите, решавани от […]

Снимка на релефа на дъното. Част 3

„Водата, която може да ме удави, за мене е океан.“ Анализ на изискванията към точността и подробността на снимката на релефа на дъното. Изискванията към хидрографските и геофизичните изследвания се изработват от потребителите на резултатите на тези изследвания, изхождайки от крайните цели за тяхното използване. Но както показва опитът, тези изисквания понякога се разработват от […]

Снимка на релефа на дъното. Част 2

„Вселената се осветява от слънцето, човек – от знанието.“ Организация на използване на средствата за снимка на релефа на дъното. Най-широко използване при снимка на релефа на дъното са получили хидроакустичните средства, които имат за сега не голяма далечина на действие (дълбочина) и производителност на снимката. Към числото на основните хидроакустични средства за снимка на […]

Снимка на релефа на дъното. Част 1

И малките дупки пълнят кораба с вода.“ Въведение. Едно от най-важните направления в изучаването на Световния океан се явява изучаването на релефа на дъното. Неговото изучаването е необходимо с цел осигуряване на безопасността на общото мореплаване, планиране на бойните дейности на силите на ВМФ и решаването на различни народно стопански задачи. В интересите на ВМФ […]