// Архив

Ниво на океана

This category contains 13 posts

Начало на хидрографските изследвания.

„Никой не пробва дълбочината на морето с двата крака едновременно.“ Хидрографските изследвания са насочени за осигуряване на мореплаването и се изпълняват от Хидрографските служби на ВМФ. Неоценим е приносът на военните хидрографи в изучаването на Световния океан. На световната карта този принос се отбелязва с голямо количество географски названия, свързани с имената на военни изследователи. […]

Хидрографията, като наука.

„Човек се познава не на сушата, а в морето.“ В тази разработка са изложени въпроси от систематическия курс по хидрография, състава и съдържанието на който са сформирани през последните години. Този курс включва описание на обектите на изследване: хидросферата; целта и състава на хидрографските работи; способите за планово и височинно обоснование; средствата и способите за […]

Колебания на нивото на Световния океан.

„Повече грамотни – по-малко глупци.“ Колебания на нивото на Световния океан. В Световния океан почти повсеместно се наблюдават периодични повишения и понижения на нивото, наречени приливи, които се съпровождат от течения, периодично променящи своята посока и скорост. Приливите са предизвикани от гравитационното взаимодействие между Земята, Луната и Слънцето (приливообразуващи сили). Периодът на приливите съответства на […]

Сейши и Цунами.

„Мнозина знаят много, но всичко не знае никой.“ Сейши и Цунами. Изведената от равновесие под действие на някаква сила вода в затворен или полузатворен басейн след прекратяване на силата до възстановяване на своето равновесие извършва свободни затихващи колебания, наречени сейши. Вълни сейши: а) едновъзлова, б) двувъзлова, в) многовъзлова. Те са особено характерни за Женевското езеро, […]

Морски вълни.

„Ако сам не знаеш, попитай знаещия.“ Морски вълни. Морските вълни представляват периодични трептения на водните частици около тяхното равновесно положение. По своя генезис наблюдаваните вълни могат да бъдат отнесени към четири основни типа: ветрови, предизвикани от ветровото въздействие върху водната повърхност; цунами, възникнали от сеизмични въздействия и тектонски движения в земната кора; приливни, обусловени от […]

Какво е разпределението на приливите в Световния океан?

За характера и величините на приливите в Световния океан има непосредствени наблюдения само за неговото крайбрежие. В откритите райони на океана няма наблюдения за приливите. Някаква представа за тях може да се придобие по наблюденията на островите разположени в океана. В океана преобладаващи са полуденонощните приливи. За сравнително не големи изключения те се наблюдават почти […]

Какви параметри определят приливите?

Важни термини и определения. Прилив се нарича повдигане на нивото при преминаване на приливна вълна, а отлив – неговото понижение. Не следва да се смесват термините „прилив“ и „приливи“, под последните се разбира приливните колебания на нивото в Световния океан. Пълна вода се нарича максимално високото ниво в продължение на един период на приливните колебания, […]

Как се образуват приливите?

Приливните явления или приливи в Световния океан се наричат динамичните и физикохимичните процеси протичащи във водите на морето и океана, предизвикани от приливообразуващи сили. Те възникват вследствие действието на космически сили – сили на притегляне между Земята, Луната и Слънцето. Приливообразуващата сила на Луната средно е 2,17 пъти по-голяма от тази на Слънцето. Поради това […]

Какво се нарича средно морско ниво?

Средно ниво. Вследствие на значителните изменения на нивото при неговото изучаване в много случаи се оказва по-удобно, вместо истинските значения да се използват средните му значения. Средно ниво на морето се нарича величината, получена в резултат на усредняване на наблюдаваните значения на нивото за определен интервал от време. В зависимост от промеждутъка от време, за […]

Що за явление са сейшите?

Сейши. Сейшевите колебания на нивото на морето са свободни колебания във вид на стоящи вълни в закрити и полузакрити водоеми, протичащи по инерция след прекратяването въздействието на външни сили. Сложността на непериодичните колебания на нивото и разнообразните причини за тяхното предизвикване затрудняват създаването на теория и практически разчети за тях. До настоящия момент няма напълно […]