// Архив

Ниво на океана

This category contains 36 posts

Определяне на мястото по направления и разстояния.

„Никой не знае толкова малко, както онзи, който за нищо не пита.“ Определяне на мястото с права засечка по две направления. Същност и характеристика на способа. Същност на способа. Същността на способа се състои в едновременните измервания на две направления към обект, намиращ се в морето от брегови пункта, чиито координати са известни. За основни […]

Способи за определяне на мястото.

„Имаш ли цел, ще намериш пътя.“ Основни изисквания към определянето на мястото. Хидрографските изследвания се изпълняват преимуществено с надводни кораби и катери, а също и с подводни лодки, дълбоководни и летателни апарати. За възможността по отнасяне на получаваната информация към фиксирана точка на повърхността на водната среда или в нейната дебелина е необходимо да бъдат […]

Наблюдения за колебания на нивото на морето.

„Трудът винаги дава, а мързелът само взема.“ Наблюдаваните в морето колебания на нивото са в резултат едновременно от влиянието на всички причислени по-рано процеси и поради това те се наричат сумарни. Сумарното ниво се изменя във времето и в пространството, и поради това надеждната и пълната негова оценка може да бъде получена само на основата […]

Нула на дълбочините.

„Не морето потопява корабите, а ветровете.“ За рационалния избор на повърхностно ниво, съответстващо на нулата на дълбочините е необходимо да се определят изискванията, на които то трябва да съответства. С развитието на мореплаването и на различните отрасли на икономиката, свързани с морето, а също така в процеса на усъвършенстването на методите на хидрографските изследвания тези […]

Ниво на морето.

„В училището на живота няма ваканции.“ Основни понятия и определения. При снимка на релефа е необходимо да се определя не само плановото, но и височинното положение на точките от земната повърхност. Височината на коя да е точка, отчитана от приетата нула на височините по нормалата към референц – елипсоида се нарича абсолютна. В Русия, например, […]

Морски пунктове на плановата основа.

„Където има желание, има и път.“ Предназначението на морските опорни пунктове е аналогично на бреговите и се състои в продължително съхранение и предаване на координатите към потребителите, извършващи някакви работи (в дадения случай в океана). Конструктивно всеки пункт се състои от два обезателни елемента: център и знак. Центърът трябва да съхранява неизменното положението на пункта […]

Координатни системи, използвани в хидрографията.

„Имаш ли цел – ще намериш пътя.“ В хидрографията са най-използвани географските и правоъгълните координати. При решаването на отделните въпроси се използват също така геоцентричните и полярните координати. Географската координатна система се оказала най-универсалната и поради това тя широко се използва при решаването на теоретични и практически задачи. В качеството на координатни линии тук се […]

Понятия и определения при хидрографските изследвания.

„За да научиш, трябва да попиташ.“ Основни методи на хидрографските изследвания се явяват натуралните измервания на геометричните и физичните параметри. Тези измервания, естествено се изпълняват на реалната повърхност на Земята. Те служат за изходни величини за последващо изобразяване на части от хидросферата на плоските картни листи, а също така и за решаване на други задачи. […]

Средства за изпълнение на хидрографските работи.

„За да научиш, трябва да прочетеш.“ Спецификата на географската среда, в която се изпълняват хидрографските изследвания, определя изборът на носителя на измерителната апаратура и прибори. Най-използвани за тази цел са надводните кораби. Опитът в хидрографските изследвания е позволил да бъдат изработени основните изисквания към устройството и оборудването на хидрографските кораби. Хидрографските кораби са предназначени за […]

Съдържание на хидрографските работи.

„Който е грамотен има четири очи.“ Преглеждайки резултатите от разгледаните по-горе задачи и спецификите за тяхното решение, могат да бъдат определени основните звена на технологичната схема на хидрологичните работи прилагани към снимката на релефа на дъното. В общия случай тя трябва да включва: 1) избор и оборудване на специфични средства в качеството на носителите на […]