// Архив

Ниво на океана

This category contains 18 posts

Подводен релеф.

„Който дава живот на ума и знанието, той не умира.“ Релеф се нарича съвкупност от неравностите на земната повърхност, различни по очертания, размери, произход, възраст и история на развитие. Релефът на един или друг участък се формира от многократното редуване и повтарящи се различни по размери и външен вид форми. Форми на релефа се наричат […]

Реките.

„Всичко, което има начало, ще има и край.“ Реки се наричат естествени водни потоци с значителни размери, постоянно течащи в разработени от тях русла и захранващи се за сметка на стока от техните басейни. По протяжност, размери и водоносност се подразделят на главни и притоци. Река, вливаща се в океана (море, езеро) и приемаща по […]

Езера и водохранилища.

„Преди да се научиш да плуваш, трябва да влезеш във водата.“ Езерото се състои от два основни елемента: котловина и водна маса. Езера се наричат естествени водоеми, нямащи непосредствена връзка с океаните. Общата площ на езерата на Земята е около 2,7 млн. км² (1,8% от общата площ на сушата). Котловина, запълнена с вода се нарича […]

Световния океан – характеристика и подразделяне.

„Ако го пратиш на реката, няма да намери вода.“ Световния океан заема площ, равна на 361,3 млн. км², което представлява 70,8% от повърхността на нашата планета. Важна морфологична особеност на Световния океан се състои в непрекъснатото му простиране. В южното полукълбо между паралелите 35° и 70° ю.ш. океанът заема 95,5% от повърхността на земното кълбо […]

Произход на океаните.

„Вселената се осветява от слънцето, човек – от знанието.“ Обща характеристика на хидросферата. Основен обект на изучаване от хидрографията се явява хидросферата, под която се разбира прекъсващата се обвивка на Земята, разположена между атмосферата и твърдата земна кора (литосферата) и представляваща сама по себе си съвкупност от водите на океаните, моретата и повърхностните води на […]

Начало на хидрографските изследвания.

„Никой не пробва дълбочината на морето с двата крака едновременно.“ Хидрографските изследвания са насочени за осигуряване на мореплаването и се изпълняват от Хидрографските служби на ВМФ. Неоценим е приносът на военните хидрографи в изучаването на Световния океан. На световната карта този принос се отбелязва с голямо количество географски названия, свързани с имената на военни изследователи. […]

Хидрографията, като наука.

„Човек се познава не на сушата, а в морето.“ В тази разработка са изложени въпроси от систематическия курс по хидрография, състава и съдържанието на който са сформирани през последните години. Този курс включва описание на обектите на изследване: хидросферата; целта и състава на хидрографските работи; способите за планово и височинно обоснование; средствата и способите за […]

Колебания на нивото на Световния океан.

„Повече грамотни – по-малко глупци.“ Колебания на нивото на Световния океан. В Световния океан почти повсеместно се наблюдават периодични повишения и понижения на нивото, наречени приливи, които се съпровождат от течения, периодично променящи своята посока и скорост. Приливите са предизвикани от гравитационното взаимодействие между Земята, Луната и Слънцето (приливообразуващи сили). Периодът на приливите съответства на […]

Сейши и Цунами.

„Мнозина знаят много, но всичко не знае никой.“ Сейши и Цунами. Изведената от равновесие под действие на някаква сила вода в затворен или полузатворен басейн след прекратяване на силата до възстановяване на своето равновесие извършва свободни затихващи колебания, наречени сейши. Вълни сейши: а) едновъзлова, б) двувъзлова, в) многовъзлова. Те са особено характерни за Женевското езеро, […]

Морски вълни.

„Ако сам не знаеш, попитай знаещия.“ Морски вълни. Морските вълни представляват периодични трептения на водните частици около тяхното равновесно положение. По своя генезис наблюдаваните вълни могат да бъдат отнесени към четири основни типа: ветрови, предизвикани от ветровото въздействие върху водната повърхност; цунами, възникнали от сеизмични въздействия и тектонски движения в земната кора; приливни, обусловени от […]