// Архив

Приложни науки

This category contains 93 posts

Измерване на хоризонтални и вертикални ъгли.

„Времето се дава за учение, а не за живот.“ Измерване на хоризонтални и вертикални ъгли. Преди измерването на ъгъла е необходимо теодолитът да се приведе в работно положение, тоест да се изпълнят три операции: центриране, хоризонтиране (нивелиране) и установяване на зрителната тръба. Центриране на теодолита – това е установяване на осите на въртене на алидадата […]

Същност на теодолитната снимка.

„Да знаеш всичко, значи да не знаеш нищо.“ Същност на теодолитната снимка. Теодолитната снимка, както и другите снимки се извършват по основното правило на геодезията „от общото към частното”, тоест от начало се създава снимкова геодезична мрежа, а след това се извършва подробна снимка (на ситуацията). Снимковата геодезична мрежа при теодолитната снимка може да бъде […]

Общи сведения за топографска снимка.

„Парите, похарчени за образование, никога не пропадат напразно.“ Общи сведения за топографска снимка. Полевата работа, която се извършва с цел, изработване на карти, планове и профили се нарича снимка. Заснемането на няколко точки от местността – това означава да се определи тяхното положение на план или карта. В зависимост от назначението на снимката обектите, подлежащи […]

Ориентиране на линиите на местността.

„Детето, което пита, няма да бъде глупаво.“ Ориентиране на линиите на местността. При проектиране и снимка на релефа трябва да се знае разположението на обектите по отношение на посоките на света. Картите и плановете се съставят така, че горния им край се явява северен. За това при измерване на местността линиите се ориентират по географския […]

Понятие за картографски проекции и изобразяване на релефа на карта.

„Учението създава ума, възпитанието – нравите.“ Понятие за картографски проекции и изобразяване на релефа на карта. При изобразяване земната повърхност на карта, в началото се преминава от физическата й форма към математическа, която се представя във вид на повърхност на елипсоид или кълбо, а след това математическата повърхност се изобразява на плоскост. Доколкото изпъкнала повърхност […]

Понятие за мащаб на картата.

„Който иска много да знае, трябва малко да спи.“ Понятие за мащаб на картата. Мащаб се нарича степента на умаляване на изображението на контурите и линиите при пренасянето им от местността на плана или на картата. Обикновено числото, показващо с колко пъти се умаляват линиите от местността, са кръгли числа (500, 1000, 25000 и т.н) […]

Изображение на земната повърхност на плоскост.

„Безделието е начало на всички пороци.“ Изображение на земната повърхност на плоскост. При изобразяване на хартия повърхността на Земята и нейните части е нужно да се отчита, че по форма тя е близка до въртящ се елипсоид, а в редица случаи тя често се приема за кълбо със среден радиус 6371 км (понякога 6400 км). […]

Определяне на положението на точките на земната повърхност.

„Трудът избавя от три големи злини:скука, лоши постъпки и бедност.“ Определяне на положението на точките на земната повърхност. Физическата повърхност на нашата планета има неравности – вдълбочавания и възвишения. Поради това линиите измервани на земната повърхност, за изобразяването им на хартия, се проектират на хоризонтална плоскост. Ортогонална се нарича проекцията ab=s1 на линията от местността […]

Елементи, измервани на земната повърхност.

„Знанието и опита правят човека мъдър.“ Елементи, измервани на земната повърхност. Взаимното положение на точките на земната повърхност се определят по пътя на измерване на линиите между тях и ъглите между направленията. За измерване на линиите се използват линейни прибори (рулетки, мерни ленти, радио и светло далекомери), за измерване на ъглите – ъгломери. За съставянето […]

Понятие за формата и размерите на Земята.

„Земята се върти и ние заедно с нея.“ Понятие за формата и размерите на Земята. При решаването на редица геодезични задачи е необходимо да се знаят с висока степен на надеждност формата и размерите на Земята. Първото определяне на размерите на Земята е направил гръцкия учен Ератосфен, живял през трети век п.н.е. Неговата идея за […]