// Архив

Приложни науки

This category contains 122 posts

Редакция и съставяне на картите.

„Има само едно благо – знанието, има само едно зло – невежеството.“ Редакционни документи по създаването на картите. Редакционните документи се подразделят на общи и редакционни документи по създаването на отделната карта. Към общите документи се отнасят: – основни положения по създаването на различни видове карти; – ръководство по картографските работи; – инструкции по създаване […]

Етапи на създаване на карта.

„Всеки занаят е достъпен за човек, ако не му е празна главата.“ Етапи на създаване на карта. При създаването на картите по традиционна технология се различават четири основни етапа: 1. Редакционно подготвителните работи, се явяват начален и един от главните видове работи при създаването на картите в картографското производство. Основните изпълнители на редакционно подготвителните работи […]

Източници за създаване на картографски произведения.

„Не знанието още не е позор, позор е нежеланието да научиш.“ Източници за създаване на картографски произведения. В картографията източници се наричат всеки графичен и текстови документ, който се използва за съставянето на карта. За съставяне на тематични карти се изискват най-различни източници. Например, съставянето на икономическите карти, обезателно се привличат икономически и статистически данни. […]

Генерализация на релефа.

„Който е отсякъл дърво, ще го проклинат децата, който е посадил дърво, ще му благодарят внуците.“ Генерализация на релефа. Главно при генерализация на релефа се явява правилното изобразяване на типа релеф, морфологическите особености на релефа, предаването на хоризонталната и вертикална разчлененост на местността, характера на профила на склона. Главни фактори, влияещи на генерализацията на релефа […]

Способи на изобразяване на релефа.

„Няма хълм без връх. Краката първи ще почувстват планината.“ Способи на изобразяване на релефа. От всички елементи на местността релефа играе най-важната роля, поради това, че той влияе на състоянието и положението на всички останали елементи: хидрография, разпределение на населените пунктове, пътища, растителност и т.н. Между всички тези елементи съществува определена взаимна връзка, на която […]

Релеф, пътища и населени пунктове.

„Не е важно колко знаеш, а как го знаеш.“ Релеф, пътища и населени пунктове. Населените пунктове се явяват един от важните елементи от съдържанието на картите. Те имат голямо народностопанско, политическо и административно значение. Населените пунктове имат различна конфигурация, планировка, тип на заселване, численост на жителите, административно значение и други. Тези отличителни особености трябва да […]

Изобразяване на езера и реки.

„Водата, която може да ме удави, за мен е океан.“ Особености при изобразяването на езера. При изобразяване на картите на езерата и изкуствените водоеми в процеса на генерализация се изобразяват техните форми и размери, характера на бреговете, качеството на водата (прясна – солена), условия на захранване. При генерализацията на езерата на картите от малките мащаби […]

Изобразяване на морските брегове.

„Който не иска, когато може, няма да може, когато поиска.“ Изобразяване на морските брегове. Към хидрографията, изобразявана на картите се отнасят: океани, морета и езера, реки, канали, различни източници и изкуствени водоеми. Хидрографията е един от важните елементи от съдържанието на картата. Обектите на хидрографията оказват съществено влияние на развитието и формирането на абсолютно всички […]

Видове генерализация.

„Не е трудни да се направи, трудно е да се измисли.“ Видове генерализация. Генерализацията се заключава в подбора на картографските явления, обобщения за техните количествени и качествени характеристики, плановите им очертания (контурите) на изобразяваните обекти, преход от прости обекти към по-сложни и към тяхното събирателно обозначаване. 1. Подбор на картографските обекти – заключава се в […]

Същност и фактори на генерализация.

„Знанието е съкровище, което навсякъде следва онзи, който го притежава.“ Същност и фактори на генерализация. При съставяне на всяка карта даже в най-крупно мащабните е невъзможно да бъдат показани изображенията на много обекти от местността, а някои от тях се показват със значителни обобщение по техните форми. Поради това на ограничена площ от картата за […]