// Архив

Приложни науки

This category contains 118 posts

Способи на изобразяване на релефа.

„Няма хълм без връх. Краката първи ще почувстват планината.“ Способи на изобразяване на релефа. От всички елементи на местността релефа играе най-важната роля, поради това, че той влияе на състоянието и положението на всички останали елементи: хидрография, разпределение на населените пунктове, пътища, растителност и т.н. Между всички тези елементи съществува определена взаимна връзка, на която […]

Релеф, пътища и населени пунктове.

„Не е важно колко знаеш, а как го знаеш.“ Релеф, пътища и населени пунктове. Населените пунктове се явяват един от важните елементи от съдържанието на картите. Те имат голямо народностопанско, политическо и административно значение. Населените пунктове имат различна конфигурация, планировка, тип на заселване, численост на жителите, административно значение и други. Тези отличителни особености трябва да […]

Изобразяване на езера и реки.

„Водата, която може да ме удави, за мен е океан.“ Особености при изобразяването на езера. При изобразяване на картите на езерата и изкуствените водоеми в процеса на генерализация се изобразяват техните форми и размери, характера на бреговете, качеството на водата (прясна – солена), условия на захранване. При генерализацията на езерата на картите от малките мащаби […]

Изобразяване на морските брегове.

„Който не иска, когато може, няма да може, когато поиска.“ Изобразяване на морските брегове. Към хидрографията, изобразявана на картите се отнасят: океани, морета и езера, реки, канали, различни източници и изкуствени водоеми. Хидрографията е един от важните елементи от съдържанието на картата. Обектите на хидрографията оказват съществено влияние на развитието и формирането на абсолютно всички […]

Видове генерализация.

„Не е трудни да се направи, трудно е да се измисли.“ Видове генерализация. Генерализацията се заключава в подбора на картографските явления, обобщения за техните количествени и качествени характеристики, плановите им очертания (контурите) на изобразяваните обекти, преход от прости обекти към по-сложни и към тяхното събирателно обозначаване. 1. Подбор на картографските обекти – заключава се в […]

Същност и фактори на генерализация.

„Знанието е съкровище, което навсякъде следва онзи, който го притежава.“ Същност и фактори на генерализация. При съставяне на всяка карта даже в най-крупно мащабните е невъзможно да бъдат показани изображенията на много обекти от местността, а някои от тях се показват със значителни обобщение по техните форми. Поради това на ограничена площ от картата за […]

Надписи на географските карти.

„Човекът познаваме по словото, вола – по рогата.“ Надписи на географските карти. Особено място заемат на картата надписите, които носят много голяма смислово натоварване, значително обогатяващи съдържанието на картата. Благодарение на знаците, можем лесно да се ориентираме на местността. Но понякога те могат и да влошават нейната читаемост. Голямото количество надписи създават пъстрота, те могат […]

Картографски условни знаци.

„Не е трудно да се направи, трудно е да се измисли.“ Картографски условни знаци. Обозначенията на картите на различни обекти и техните характеристики се наричат картографски условни знаци. Може да се каже, че условните знаци образуват езика на картата, без знанието на които не може да бъде прочетена картата. С помощта на условните знаци на […]

Класификация на картографските проекциите.

„В училището на живота няма ваканции.“ Класификация на картографските проекциите. В зависимост от ориентирането на спомагателната картографска повърхност картографските проекции се подразделят на: Нормални проекции – плоскостта на проектиране се допира до земното кълбо в точката на полюса или оста на цилиндъра (конуса) съвпада с оста на въртене на Земята (рис. 18). Нормални (прави) проекции. […]

Общи понятия за картографските проекции.

„Не знанието още не е позор, позор е нежеланието да научиш.“ Общи понятия за картографските проекции. Картографска проекция – това е прехода от повърхността на елипсоида към плоскост, установяващ зависимостта (съотношението) между географските координати на точките от земния елипсоид и правоъгълните координати на същите тези точки на плоскостта. От определението следва, че правоъгълните координати x […]