// Архив

Приложни науки

This category contains 113 posts

Същност и фактори на генерализация.

„Знанието е съкровище, което навсякъде следва онзи, който го притежава.“ Същност и фактори на генерализация. При съставяне на всяка карта даже в най-крупно мащабните е невъзможно да бъдат показани изображенията на много обекти от местността, а някои от тях се показват със значителни обобщение по техните форми. Поради това на ограничена площ от картата за […]

Надписи на географските карти.

„Човекът познаваме по словото, вола – по рогата.“ Надписи на географските карти. Особено място заемат на картата надписите, които носят много голяма смислово натоварване, значително обогатяващи съдържанието на картата. Благодарение на знаците, можем лесно да се ориентираме на местността. Но понякога те могат и да влошават нейната читаемост. Голямото количество надписи създават пъстрота, те могат […]

Картографски условни знаци.

„Не е трудно да се направи, трудно е да се измисли.“ Картографски условни знаци. Обозначенията на картите на различни обекти и техните характеристики се наричат картографски условни знаци. Може да се каже, че условните знаци образуват езика на картата, без знанието на които не може да бъде прочетена картата. С помощта на условните знаци на […]

Класификация на картографските проекциите.

„В училището на живота няма ваканции.“ Класификация на картографските проекциите. В зависимост от ориентирането на спомагателната картографска повърхност картографските проекции се подразделят на: Нормални проекции – плоскостта на проектиране се допира до земното кълбо в точката на полюса или оста на цилиндъра (конуса) съвпада с оста на въртене на Земята (рис. 18). Нормални (прави) проекции. […]

Общи понятия за картографските проекции.

„Не знанието още не е позор, позор е нежеланието да научиш.“ Общи понятия за картографските проекции. Картографска проекция – това е прехода от повърхността на елипсоида към плоскост, установяващ зависимостта (съотношението) между географските координати на точките от земния елипсоид и правоъгълните координати на същите тези точки на плоскостта. От определението следва, че правоъгълните координати x […]

Математически елементи на картата.

„Никой не е длъжен повече, отколкото може.“ Математически елементи на картата. Различните картографски изображения, като правило, имат различна математическа основа. Ще бъдат разгледани основните особености на математическата основа на картата. За да се премине от физическата повърхност на Земята към плоско картографско изображение е необходимо от математическа гледна точка да бъдат извършени три операции: 1. […]

Общи понятия за фигурата и размерите на Земята.

„Имаш ли цел, ще намериш пътя.“ Общи понятия за фигурата и размерите на Земята. Физическата форма на Земята има сложна и от геометрична гледна точка неправилна повърхност. Известно е, че площта на земната повърхност е 510 млн. кв. км., от нея Световния океан заема 71%, а сушата е 29%. Средната дълбочина на Световния океан е […]

Други картографски произведения.

„Няма по-тежко бреме от безделието.“ Други картографски произведения. Към картографските изображения на Земята се отнасят също така топографските планове, релефните карти, блок – диаграмите, глобусите. Те се отличават от географските карти с това, че на тях вместо картографска проекция се използват други способи на математическо построяване. 1. Топографски планове – това са картографски изображения на […]

Класификация на географските карти.

„Безделието е начало на всички пороци.“ Класификация на географските карти. Понастоящем има огромно количество разнообразни карти, чиито брой постоянно расте. Увеличението на количеството на картите се случва във връзка с внедряването на новите технологии и компютърни техники. Класификацията на картите има голямо значение при провеждането на картографските работи, а също така и при ползването на […]

Особености и свойства на картите.

„Знанието и опитът правят човека мъдър.“ Особености и свойства на картите. Изхождайки от определението за карта, могат да се отделят следните отличителни особености: 1. Математически закон за построяване – това е използване на специални картографски проекции, позволяващи преминаването от повърхността на Земята към плоскостта на картата, и използването на специални мащаби. Математическия закон за построяването […]