// Архив

Приложни науки

This category contains 175 posts

Цифров модел на релефа на морското дъно.

„Най-добре работи онзи, който си знае работата.“ Към настоящия момент, наред с развитие на техническите средства за площно обследване на релефа на морското дъно, в различни страни се работи по усъвършенстване на методите за математическа обработка на материалите от снимката с цел получаване на по-надеждни и точни резултати. Голямо внимание се отделя на способите за […]

Изисквания към точността на плаване.

„Който се страхува от морето не пътешества. Изискванията към експлоатационните качества на Световната Спътникова Радио навигационна Система (ССРНС) при плаване в крайбрежни води се разделят на относително по-малко високи – в акватории с не висока интензивност на движение и умерени при стеснени условия на корабоплаване – и по-строги – в тези води, където две или […]

Изисквания към точността на плаване.

„И морето би се разляло, ако нямаше брегове.“ Един от основните проблеми за осигуряване на навигационната безопасност на мореплаването винаги е бил обосноваването на изискванията към необходимата точност за определяне на мястото на кораба, гарантираща надеждното „разминаване” с опасностите, показани на картите. Не обръщайки внимание на привидната очевидност да се реши такава задача, с помощта […]

Необходима ли е морска ГИС на ВМС?

„Делото го движи желанието, а не силата.“ Ако се обобщят пожеланията на потенциалните потребители на цифровата навигационно хидрографска и картографска информация, то резултатът може да се формулира по следния начин: „Необходима е морска ГИС”. Техническото определение за ГИС е като набор от програмни инструменти за въвеждане, съхранение, обработка, анализ и изобразяване на географската информация отразявайки […]

Използване на електронните карти в ГИС.

„Последната миля е най-дълга.“ Използване на електронните карти в морските интегрирани геоинформационни системи. Към настоящия момент е станала разбираема необходимостта от широкото внедряване на цифровите морски карти във всички органи на управление на ВМС, Но специалното програмно осигуряване за използването на тези карти и цифровите бази от навигационно хидрографска информация при решаване на задачите в […]

Осигуряване на благоприятни условия за мореплаването.

„Което морето е глътнало, няма да се върне.“ Електронната картографска навигационна информационна система. В първата четвърт на 1999 г Международната Електротехническа комисия е въвела в действие Стандарт 61174 „Изисквания към ECDIS, методи за извършване на изпитание и оценка на резултатите”. С издаването на дадения документ завършва създаването на правовата база, необходима за внедряване в практиката […]

Осигуряване на благоприятни условия за мореплаването.

„Който се страхува от морето не пътешества.“ Перспективи за развитие на средствата и методите за навигационно и хидрографско осигуряване (НХО) на мореплаването. За осигуряване на благоприятни за мореплаването условия, способстващи за ефективно осъществяване на морските превози е необходимо: 1. Изпълнение на работи по изучаването на зададена акватория в хидрографско и хидрометеорологично отношение и на основата […]

Използване на ГИС за моделиране на обстановката.

„Колкото е повече науката, толкова са по-умни ръцете.“ Влиянието на физикогеографските условия и състоянието на средата на характера на съвременните бойни действие обуславят определени изисквания към информационното осигуряване на действията на командира при вземането на решения. Съществена помощ за тяхното удовлетворяване могат да окажат съвременните географско информационни системи (ГИС), които позволяват осъществяването на автоматизиран сбор, […]

Перспективи за развитие на осигуряването на ВМФ.

„Със стара метла къща не се мете.“ Към настоящия момент приоритетна задача във военното строителство за Русия се явява реализацията на военната реформа. Последната се разглежда като привеждане на военната организация на държавата в съответствие с новите геополитически и икономически условия по пътя на реформиране на структурите, състава и бойните възможности на армията и флота […]

Навигация и космическо време.

„Делата свидетелстват за ума на човека, думите – за знанията му.“ Природата на космическото време (или слънчево – земната свързаност) се състои в следното. Свойствата на обкръжаващата среда в силна степен зависят от особеностите на слънчевото вълново и корпусколярно излъчване. Поради това можем да кажем, че космическото време започва на повърхността на Слънцето. Слънчевата активност […]