// Архив

Приложни науки

This category contains 166 posts

Навигация и космическо време.

„Делата свидетелстват за ума на човека, думите – за знанията му.“ Природата на космическото време (или слънчево – земната свързаност) се състои в следното. Свойствата на обкръжаващата среда в силна степен зависят от особеностите на слънчевото вълново и корпусколярно излъчване. Поради това можем да кажем, че космическото време започва на повърхността на Слънцето. Слънчевата активност […]

Навигация и космическо време.

„Дело на време не е бреме.“ Навигацията е подложена на въздействието на физическите условия, случващи се в околоземния космос. Така точността на системите за морска навигация, използващи сигнали с много ниски честоти, такива като, например, радио навигационните системи (РНС) LORAN и OMEGA, зависи от знанието на действителната височина на ниската граница на йоносферата. Бързото вертикално […]

Създаване на спътниковата радионавигационна система.

„Имаш ли цел ще намериш пътя.“ Създаването на ниско орбиталната спътникова навигационна система е била истинска революция в навигацията. За първи път корабите на Русия са могли да си определят с висока точност своето място във всяка точка на Световния океан с руска система. Благодарение на опита по създаването и използването на тази система идеята […]

Създаване на спътниковата радионавигационна система.

„Вселената се осветява от слънцето, човекът – от знанието.“ Съвременната спътникова радионавигация е била създадена с усилията на много научни учреждения и производствени предприятия в Русия, при това ролята на Института по навигация и хидрография към МО на Русия има особено значение, тъй като именно в Института се е родила тази идея и с усилията […]

Национална морска политика.

„Не морето поттопява корабите, а ветровете.“ В съответствие с техническото задание за НИР на „Мореход 2030” са били проанализирани повече от 50 основополагащи документа, регламентиращи морската и военно морска дейност на Русия. Към тях, в частност, се отнасят: – Стратегия за национална безопасност на РФ до 2020 година; – Военната доктрина на РФ; – Концепция […]

Национална морска политика.

„На силния и правото е силно.“ През последните години в Руската Федерация се отделя особено внимание на националната морска политика. Основополагащ документ в сферата на националната морска политика към настоящия момент се явява Морската доктрина на РФ за периода до 2020 година, утвърдена от Президента на РФ на 27 юли 2001 година. По своята същност […]

Осигуряване на морските пристанища.

„Който мисли за последствията, отклонява бедата от себе си.“ Специализираното хидрометеорологично и екологично осигуряване (СХМЕО) представлява само по себе си добре отработена система за изготвяне на информация за текущото и очакваното състояние на обкръжаващата среда и предаването й в профилираните подразделения на потребителя. Основно отличие на информационната продукция на СХМЕО от продукцията, предоставяна от регионалните […]

Кодификатор за пространствени обекти.

„Делата свидетествуват за ума на човека, думите – за знанията му.“ Класификацията на обектите се изпълнява по йерархичния метод, а характеризиращите признаци – по фасетния метод. Това се обяснява с факта, че всеки обект съдържа определен набор от характеризиращи го признаци (количествени и качествени), което не винаги се използва в качеството на признаците за класификация. […]

Кодификатор за пространствени обекти.

„Редът пести време.“ В настоящо време океанът е започнал да играе огромна роля в живота на човечеството, – това е търговия, риболов, транспортни артерии, отбрана, климат, екология, място за отдих. Освен това, че той заема около две трети от Земното кълбо, крайбрежните зони, заемащи не по-малко от 15% от земната повърхност, са съсредоточили в последно […]

Структурата на Международна хидрографска организация.

„Думите учат, примерите привличат.“ Действаща структура на Организацията. Към настоящия момент МХБ осъществява постоянна връзка с националните хидрографски служби, съдейства за обмен на морски навигационни карти и документи между тях, провежда необходимите консултации в държавите, създаващи или развиващи своите хидрографски служби, сътрудничи с международни организации и научни учреждения, имащи родствени задачи. Текущата работа на Бюрото […]