// Архив

Чиста вода

This category contains 57 posts

Приоритети в развитието на ХС на ВМС.

„Ако не бяха вълните, морето съвсем не би било страшно.“ Приоритетите в развитието на ХС на ВМС произтичат от членството на Република България в Международната Хидрографска Организация. Освен това Република България е ратифицирала „Конвенция за опазване на човешкия живот на море 74” SOLAS 74, което я задължава да спазва всички правила описани в нея, както […]

Приоритети в развитието на ХС на ВМС.

„Да управляваш е трудно изкуство.“ Приоритетите в развитието на ХС на ВМС произтичат от членството на Република България в Международната Хидрографска Организация. Освен това Република България е ратифицирала „Конвенция за опазване на човешкия живот на море 74” SOLAS 74, което я задължава да спазва всички правила описани в нея, както и да организира режима на […]

Държавната политика в областта на НХО на морските дейности.

„Да управляваш е трудно изкуство.“ НХО на морските дейности трябва да се осъществява независимо от условията на обстановката, в условията на мирно време, в периода на нарастване на военни заплахи и военно време, осигуряване на ползвателите в единно геоинформационно пространство и регламентирани условия за достъп до геоинформационните ресурси, да е самодостатъчно, икономически целесъобразно и клиентно […]

Изисквания към информационното осигуряване на морските дейности.

„Кораб с двама капитани потъва.“ Морската среда се явява източник на минерални и биологични ресурси, оказващи все по-голямо влияние на всички страни от живота на човечеството. Тя може да бъде обект на суверенни права на много държави, тъй като морската дейност се превръща в реален инструмент на социално икономическия ръст, осигуряване на отбраната и безопасността. […]

Осигуряване на ВМФ с геопространствена информация.

„На малка лодка по-голямо езеро не се плава.“ Ще разгледаме проблема, свързан с осигуряване на органите на управление на ВМФ с различна разчетна картометрическа информация. Тя напълно се определя от специфическите особености на аритметическите изчисления на ЕИМ. Широко е разпространено мнението, че ЕИМ изпълняват аритметическите операции приблизително с някаква известна погрешност, което се явява опасно […]

Осигуряване на ВМФ с геопространствена информация.

„Вселената се осветява от слънцето, човек – от знанието.“ Към настоящия момент геоинформационните системи (ГИС) намират широко приложение във всички сфери на информационната дейност, в това число и във военната област. Например, на основата на ГИС „Панорама” се разработва информационно осигуряване на щабовете на ВМФ. Като правило, преимуществото на използването на ГИС в сравнение с […]

Повишаване точността на позициониране на АНПА.

„Трудното не е невъзможно.“ Определяне на мястото на автономните необитаеми подводни апарати (АНПА). Анализът на съвременните тенденции за развитие на подводните технологии свидетелства за значителния прогрес в областта на създаване на перспективни робототехнически комплекси. При това изискванията към функционалните възможности на автономни необитаеми подводни апарати (АНПА) и роботизирани технически комплекси с различно назначение през последните […]

Роля и място на математическите модели.

„Малката непредвидливост води до голяма грешка.“ Поддръжка при вземане на решение. При планирането и организирането на навигационно хидрографското осигуряване (НХО) за целите на задачите от широк клас се съставят решения, от които се изисква да се намери оптималния и най-добрия в някакъв смисъл вариант. Под понятието решение се разбира рационален избор на една от възможните […]

Моделиране на процеса при вземане на решения.

„Не вярвай на морската тишина: морето е тихо, докато стоиш на брега.“ Система за поддръжка при вземане на решение за навигационно хидрографско осигуряване (НХО). Един от методологическите принципи в гносеологията се явява взаимодействието и взаимната свързаност на всички отрасли на науката, в резултат на което предмет от един отрасъл на науката може и трябва да […]

Определяне на мястото по МПЗ.

„Ако сам не знаеш, попитай знаещия.“ Сред значителния брой подводни апарати с различно назначение автономните необитаеми подводни апарати (АНПА) заемат особено място. За военни цели, както показват резултатите от анализа, АНПА могат да се използват преди всичко за: – водене на диверсионни и разузнавателни действия; – противоминни действия; – оглед на подводни обекти; – изучаване […]