// Архив

Морето

This category contains 0 posts

Средства за океанографски изследвания. Част 2

„Знанието е щит на разума.“ Кораби и катери на Хидрографска служба на ВМФ. Понастоящем на въоръжение в Хидрографска служба на ВМФ има научно – изследователски кораби със специална постройка. Класификацията на НИК на ХС на ВМФ е определена със заповед на Министъра на отбраната № 07 от 3.2.96 г. („Руководство по классификации кораблей и судов […]

Средства за океанографски изследвания. Част 1

„Където е учението, там е и умението.“ Въведение. Стремителният прогрес през последните десетилетия въоръжи океанографите с принципно нови средства, на които могат да бъдат установени електронни океанографски системи. Към тези системи се отнасят: – брегова авиация и изкуствени спътници на земята (ИСЗ); – дълбоководни обитаеми и необитаеми апарати и подводни лаборатории от стационарен тип; – […]

Методи за определяне на силата на тежестта. Част 3

„Не е важно колко знеш, а как го знаеш.“ Статистически методи. При статистическите методи се измерва линейното или ъгловото сместване на масата под действието на силата на тежестта и удържането в положение на равновесие силата на еластичност на някакво тяло. 1. Претегляне на маса на пружинени теглилки. Втория закон на Нютон свързва между себе си […]

Методи за определяне на силата на тежестта. Част 2

„Един човек не може да плава на две лодки едновременно.“ Динамични методи. Очевидно е, че за измерване на УСТ е необходимо да се възползваме от някакво негово проявление. Основно проявление на УСТ се явява свободното падане. 1) Свободно падане на телата. Както е известно от законите на физиката, пътя – S, преминат от свободно падащо […]

Методи за определяне на силата на тежестта. Част 1

„По-добре да разбереш, отколкото да видиш.“ Въведение. Думата „гравиметрия” е съчетание от латинската дума „gravis“, което означава тежък и гръцката дума „metriov“, която означава меря, достатъчно точно определят предмета на тази наука в тесния смисъл на думата. В наше време понятието „гравиметрия” се явява неделима компонента от голям кръг науки и научни дисциплини, такива като […]

Методи за оценка на грундовата снимка.

„Не се гордей със звание, а се гордей със знание.“ Въведение. В настоящия момент както отечествените, така и чуждестранните специалисти отделят голямо внимание на въпроса за обработката и интерпретацията на измерените параметри на грунда на морското дъно. За да бъдат използвани данните от грундовата снимка с цел отчитане влиянието на грунда на оръжията и техническите […]

Методика за планиране на океанографските изследвания. Част 2

„Пасажерът не управлява лодката.“ Същност и съдържание на научно – техническия проект и техническото предписание за изпълнение на океанографски изследвания. Организационно – методически документ, определящ задачите, програмата, състава на силите и средствата, методите и организацията на изследванията се явява научно – техническия проект за океанографски изследвания. Той се разработва отчасти от изпълнилите на основата на […]

Методика за планиране на океанографските изследвания. Част 1

„Делата свидетелстват за ума на човека, думите – за знанията му.“ Въведение. В предишна лекция ние разгледахме въпросите за предварителното планиране, което се осъществява на ниво началник на Хидрографска служба на ВМФ – началници на хидрографски служби на флотове. Планиране на конкретно изследване (непосредствено планиране) се изпълнява от началниците на океанографски (хидрографски) експедиции, експедиционните отряди […]

Морска гравиметрична снимка. Част 3

„Казанато се забравя, написаното остава.“ Отчетна документация. Главен отчетен документ по изпълнението в океана на гравиметричните работи се явява научно – техническия отчет. Той се явява завършваща част от извършената снимка и трябва да съдържа описание на работите, техните резултати, анализ и оценка на точността на снимката, обобщаващи изводи по извършените работи, а също така […]

Морска гравиметрична снимка. Част 2

„Образованието е богатство, приложението му – съвършенство.“ Методика за изпълнение на морската гравиметрична снимка. Изпълнението на експедиционните гравиметрични работи се подразделят на следните етапи: а) подготвителните работи, включват разработката на техническата документация, подготовка на апаратурата за полевата работа, подбора на бланковия материал, инструкциите, навигационните пособия; б) началните опорни гравиметрични измервания на бреговите и спомагателните брегови […]