// Архив

Морето

This category contains 0 posts

Климатично осигуряване на морските дейности.

„Което морето е глътнало, не можеш да го върнеш.“ Данни за климата на морето и океана се явяват съставна част от хидрометеорологичните справочници и атласи, навигационни пособия и карти, които се използват в корабоплаването, корабостроенето, проектирането на хидротехнически съоръжения, разузнаване и усвояване на ресурсите на шелфа на океана и морето. Ръководителите на риболовните организации и […]

Измерване на дълбочините.

„Водата, която може да ме удави, за мене е океан.“ Основни изисквания. От отдавнашни времена основния обем информация за подводния релеф се получава по пътя на измерване на дълбочините. С развитието на мореплаването, усъвършенстването на корабоплаването и увеличаването на техния тонаж са се увеличавали и изискванията към познаването на релефа на дъното, което е послужило […]

Информационни технологии при прогнозиране на времето.

„Никой не знае толкова малко, както онзи, който за нищо не пита.“ На основата на фондовите материали се формира специализирана база данни (БД), предназначени за създаване на методи за метеорологични и морски хидрологични прогнози. Към специализираната БД се предявяват следните изисквания: – трябва да включват данни от наблюдения за всички основни елементи за хидрометеорологичния режим […]

Навигационни хидроакустични системи.

„В света няма нищо не възможно.“ Основни сведения. Навигационни хидроакустични системи (НХС) се наричат съвкупност от функционално взаимно свързани бордови и установени на дъното хидроакустични устройства, предназначени за определяне на мястото на кораба. Навигационните хидроакустични системи се използват в тези райони, където съвременните РНС или други технически навигационни средства не удовлетворяват изискванията за точност и […]

Фонд за морски прогнози.

„За да предвидиш бъдещето, трябва да познаваш миналото.“ Дейността на органите от службите за морски хидрометеорологични прогнози (СМХМП) се основава на анализа на условията за формиране на хидрологичните процеси в миналото, настоящето и бъдещето, на дълбоки знания за хидрометеорологичния режим на моретата и океаните, както и на научно обоснованите методи за неговата прогноза. За нейното […]

Изследване и проверка на РНС

„Не гледай кой е писал, гледай какво е написано.“ Измерването на навигационния параметър с помощта на РНС се съпровожда, както и при всички други измервания от редица систематични и случайни погрешности. Съвкупността от случайни отклонения се оценява обикновено с величината на средно квадратичната погрешност на радио навигационния параметър (РНП) с прийомите, които бяха разгледани по-рано. […]

Прогнозиране на цунами.

„Който се бои от морето, да си стои в локвата.“ Един от важните обекти на прогнозирането по крайбрежието на моретата от Далечния Изток се явява прогнозирането на цунами. Съвременната оперативна прогноза за цунами се основава, преди всичко, на сеизмична информация. Регистрация на силно подводно земетресение, способно да предизвика цунами се явява сигнал за оперативни действие, […]

Определяне на мястото с помощта на РНС.

„Няма да научиш ново, ако не знаеш старото.“ При извършване на хидрографски работи определянето на мястото на кораба се извършва, като правило, с помощта на радио навигационни системи. Измерването на радио навигационните параметри с помощта на РНС се базира на две фундаментални свойства на електромагнитните вълни: 1) в еднородно пространство радио вълните се разпространяват по […]

Хидрометеорологично осигуряване на източните морета.

„Зиме без дрехи, а лете без хлаб не тръгвай на път.“ Морското хидрометеорологично осигуряване (МХМО) в акваторията на далекоизточните морета и северозападната част на Тихия океан се осъществява от Управление ХМО на далеко източния регион на Русия. Те подготвят издаването на следните видове информация с общо назначение: – денонощна и полу денонощна прогноза за времето […]

Определяне на мястото по направления и разстояния.

„Никой не знае толкова малко, както онзи, който за нищо не пита.“ Определяне на мястото с права засечка по две направления. Същност и характеристика на способа. Същност на способа. Същността на способа се състои в едновременните измервания на две направления към обект, намиращ се в морето от брегови пункта, чиито координати са известни. За основни […]