// Архив

Морето

This category contains 0 posts

Начало на хидрографските изследвания.

„Никой не пробва дълбочината на морето с двата крака едновременно.“ Хидрографските изследвания са насочени за осигуряване на мореплаването и се изпълняват от Хидрографските служби на ВМФ. Неоценим е приносът на военните хидрографи в изучаването на Световния океан. На световната карта този принос се отбелязва с голямо количество географски названия, свързани с имената на военни изследователи. […]

Опасни природни явления.

„Ако не бяха вълните, морето съвсем не би било страшно“ С цел предотвратяване или намаляване на материалните загуби от опасни природни явления (ОЯ) в рамките на Единната държавна система за предупреждения и ликвидацията на извънредни ситуации в Росгхидромет действа функционална под система за наблюдение и контрол за опасни хидрометеорологични и геофизични явления и замърсяване на […]

Хидрографията, като наука.

„Човек се познава не на сушата, а в морето.“ В тази разработка са изложени въпроси от систематическия курс по хидрография, състава и съдържанието на който са сформирани през последните години. Този курс включва описание на обектите на изследване: хидросферата; целта и състава на хидрографските работи; способите за планово и височинно обоснование; средствата и способите за […]

Ред за осигуряване на морските дейности.

„Навреме казаната дума е по-скъпа от злато.“ Общи положения. Морското хидрометеорологично осигуряване се осъществява на всички нива в системата – от хидрометеорологичните станции до Централния апарат. Осигуряването на централните държавни органи на властта, министерства и ведомства, се осъществява, като правило, на основата на материалите, подготвени от органите по направленията на тяхната дейност. МХМО се осъществява […]

Създаване на цифрови карти с ПК.

„Трябва да се учи не за училището, а за живота.“ С внедряването на компютърните технологиите в картографското производство последователността на етапите по създаването на карти бе изменена. Напълно се измениха някои видове работи: обединиха се съставителските и оформителските работи, изключени са много видове работи: ръчния фотонабор, въвеждането на мрежа и запълването, фотографските процеси, копирането на […]

Изисквания към морската хидрометеорологична информация.

„Никой не е длъжен повече, отколкото може.“ Морската хидрометеорологична информация се дели на: – регулярна информация, издавана по постоянна оперативна основа, по предварително установен план; – епизодична информация, издавана по еднократна заявка на потребителя; – екстрена информация, свързана с издаването на щормови предупреждения и оповестяване за ОЯ. Обемът на публикуваната информация и редът за предаването […]

Програмно осигуряване в картографията.

„Където е учението, там е и умението.“ Картосъставителски и картоиздателски работи. Функционални възможности на програмното осигуряване. В картографското производство понастоящем се използват най-разнообразни програмни средства, при което не само специализирани, имащи картографско назначение. За да се направи качествена карта на компютъра е необходимо да се използва специално програмно осигуряване. Програмното осигуряване може условно да се […]

Съдържание на хидрометеорологичните материали.

„Незнанието още не е позор, позор е нежеланието да научиш.“ Хидрометеорологичните материали, подготвяни и издавани от прогностичните подразделения се разделят на: оперативни и режимни (климатични). Оперативните материали осветяват текущите и очакваните състояния на хидрометеорологичните условия, а режимните – главно осветяват различни характеристики на хидрометеорологичните елементи за минал период от време, тяхната изменчивост, повторяемост и вероятност […]

Устройства за извеждане на цифрова информация.

„Без труд няма награда.“ За извеждане на цифровата информация в картографска форма се използват специални технически средства: – дисплеи, за интерактивна графика; – принтери; – плотери; – микро филмови плотери; – автоматизирани координатографи. 1. Принтери – в картографията преди всичко се използват струйни или лазерни принтери. Струйните принтери. Работата на струйните принтери се основава на […]

Единна държавна информационна система.

„Трудът и науката са брат и сестра.“ Единната държавна информационна система (ЕИС) за обстановката в Световния океан се изпълнява в рамките на държавната целева програма „Световен океан”, предназначена за комплексно информационно осигуряване на морските дейности. Основно направление за развитие на системата – това е интеграция и рационално използване на ресурсите и средствата на вече съществуващите […]