// Вие четете...

Приложни науки

Морски дейности – У, Ф.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA„Който успява в науката, но изостава в нравите, повече изостава, отколкото успява.“

Морски дейности – У.

Управление на отпадъците, това са услуги по приемане, транспортиране, съхранение и обезвреждане на отпадъците и обхващат твърди отпадъци и отпадъци от нефтопродукти.

Управление на трафика при лоши атмосферни условия и морски произшествия, обхваща действия, като предоставяне на информация на капитана на кораб, намиращ се в акваторията на съответното пристанище, който възнамерява да влезе в пристанището или да го напусне, за състоянието на морето и за метеорологичните условия, както и за опасността, която те биха представлявали за кораба, товара, екипажа и пътниците. Забранява се влизането или напускането на пристанищата в засегнатите райони, докато се установи, че не съществува риск за човешкия живот и околната среда. Ограничава се или се забранява бункероването и товарните операции на кораби в териториалното море и във вътрешните морски води. Предприемат се всякакви други подходящи мерки за осигуряването на безопасността на човешкия живот на море и за опазването на околната среда от замърсяване от кораби.

Урез на водата се нарича границата между брега и повърхността на морето.

Услуги по обработка на товари или поща, това са товарене, разтоварване, подреждане, съхраняване, преопаковка на различни по тип товари, вътрешно пристанищен (терминален) превоз на товари и поща, измерване, укрепване, закрепване и сепарация, преопаковане и групиране и други.

Услуги по обслужване на пътници, това са качване и слизане на пътници, товарене, разтоварване и съхраняване на багаж, осигуряване на помещения за чакане и обслужване и др.

Услуги по поддържане, това са дейности по драгажни и измервателни услуги, почистване на акваторията и подходите от течни и твърди отпадъци, поддържане и обслужване на средства за навигационно обслужване (СНО).

Услуги, свързани с организирането на корабния трафик, това са услуги свързани с организиране движението на корабите с цел предотвратяване появата и развитието на опасност от авария, сблъскване, осигуряване заставането и стоенето на котвените места и ефективен контрол на корабния трафик, даване на препоръки относно предприемане на маневри, следване на курс, както и спазване на определена скорост.

Участък, това е място за разтоварване на улова от прясна риба или други водни организми, който включва акватория, територия и инфраструктура на брега, където са създадени условия за риболовните кораби единствено да разтоварват улова си, да го разпределят по видове и да осъществяват първа продажба.

Ф

Фарватер, това е тясна, строго определена ивица от морето, безопасен път, по който плават съдовете между различните видове препятствия (острови, подводни опасности, минни полета и др.). Дължината на фарватера може да бъде десетки и даже стотици мили, докато проходът като правило е къс. Различават се фарватери за плаване на всички кораби и за плаване само на военни кораби (ФВК), морски, шхерневи и минни фарватери, наречени така по-местоположението им. Фарватери, които са протралени с хидрографски трал на определена дълбочина се наричат протралени. Фарватери, които са обследвани с хидрографски промер с посочване на откритата най-малка дълбочина, и фарватери, които са недостатъчно обследвани, без указване на намерената най-малка дълбочина. Створни фарватери, това са фарватери, плаването по оста на който се осигурява със створ. Главни фарватери , това са дълбоководни фарватери с голяма дължина, по които става плаването на съдовете от морето към пристанището или между пристанищата в шхерневи райони. Съединителни фарватери, това са къси фарватери, които съединяват главни или други фарватери. Подходи фарватери, това са най-външните (мористи) фарватери, които осигуряват подхождането на съдовете към външните части на пристанището (рейда). Освен това фарватерите се делят по своето разположение относно посоките на света на северни, южни, източни и западни, в случай че има противоположни на тях. Фарватер, който се отделя встрани от главния фарватер, се нарича разклонение на фарватера. Ос на фарватера е средната (осевата) линия на фарватера.

Фарова книга, това е навигационно пособие в което са описани СНО със съответните им характеристики.

Фиард, това е тесен, дълбоко вдаден в сушата залив (до 15-30км), обикновено силно разклонен, с невисоки полегати брегове и дълбочини, които рядко превишават 100 м.

Фиорд, това е тесен дълбоко вдаден в сушата залив вдаден (до 200км) в сушата залив с високи (до 100-1200м) стръмни брегове и дълбочини до 1000м и повече.

Формат в ГИС, това е общо наименование на начина за машинна реализация на представянето (модела) на пространствените данни (векторен, растерен формат) или формата данни в конкретна система, програмно средство, средство за стандартизация, обмен на данни и др.

Фотосинтеза, това е процес на образуване и синтез на органични вещества в растенията при участието на светлинна енергия.

Фронт, това е преходна зона или (условно) разделителна повърхност между две въздушни маси в атмосферата или водни маси в морето (океана).

Топоними.

Узунгерен – (тур. дългият герен–напукана земя). Североизточният бряг на Мандренскот езеро, където тинята се напуква при спадане на нивото на езерото.

Урдовиза – (трак. град–пристанище). Нос на 0,5 км източно от гр. Китен. Изграден е от горнокредни вулкански псефитни туфи. На носа е разположена антична крепост, която съгласно легендата е основана от Виза–дъщеря на син на Зевс и земна жена.

Ф

Факийска, река – Река, вливаща се в Мандренското езеро. Дължина 87,3 км, водосборна площ 641 км2, водно количество 4 м3/сек., наносен отток 44600 м3/год.

Фичоза, местност – (грц. водорасли през тур.). Местност на 2 км южно от н. Галата с надморска височина 5–10 м. Изградена е от миоценски варовици, пясъчници, глини и пясъци, в които скоростта на абразия е 22 см/год.

Фичоза, плаж – Плаж на 2 км южно от н. Галата. Дължина 1,1 км. Пясъкът е едрозърнест, кварцов, с карбонатно съдържание 6 %.

Форос (Порос) – грц. форос–данък; порос–брод). Нос в южната част на Бургаски залив на 1,5 км северно от кв. Крайморие. Изграден е от горнокредни вулкански скали, трахити.

Франгенско плато – (тур. френги–западноевропеец; стбълг. фраги– генуезци). Плато между долината на р. Батова и северното Варненско крайбрежие. Височина до 350 м. Изградено е от сарматски варовици и пясъчници. Съществуват многобройни свлачища по неговите северни, източни и южни склонове.

Гео морфология.

Узунлар – горният етаж на средния плейстоцен в Черно море. Узунларските седименти имат възраст 120000–200000 г. и се характеризират със смесен тип фауна–каспийска и средиземноморска.

Ураган – вятър с разрушителна сила и голяма продължителност.

Урез на водата – линия на пресичане на подводния брегови склон с повърхността на морето при отсъствие на вълнение.

Устие – участък от долното течение на воден поток при вливането му в море или езеро.

Ф

Фазова скорост – скорост на разпространение на вълната, равна на отношението на нейната дължина към периода.

Фарватер – достатъчно дълбок воден път за безопасно плаване на корабите между подводни и надводни препятствия в море, езеро, река, проток или фиорд.

Фациес – единство на средата на седиментация и образуваните утайки, като белезите на утайките отговарят на седиментационните условия.

Флиш – морски седименти с ритмично редуване на слоеве с различен литоложки състав и якост. Обикновено съдържат мергели, аргилити, пясъчници и др. Разпространени са по Старопланинското крайбрежие (н. Емине).

Флувиален релеф – комплекс от характерни форми на земната повърхност, създадени от временно и постоянно течащи води. Включва косослоисти пясъци с валуни, чакъли и глинести частици.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар