// Вие четете...

Вярвания и заблуди

Чувството за мяра.

„Всеки е щастлив в мярата на своята способност за щастие и своята потребност от щастие“.

Способността на човека да възприема, разпознава и обработва колебателните процеси от заобикалящия свят се нарича „чувство за мяра“.

Известно е, че човек обладава пет сетива: зрение, слух, обоняние, осезание, вкус. Всички тези сетива, общо казано, възприемат колебания на определени честоти. Зрение – светлинни колебания, слух – звукови колебания, останалите органи – „механични“ колебания на молекулярно ниво.

А ето, шестото чувство – чувството за мяра са го скрили от човечеството, при което са го скрили преднамерено. Чрез своето биополе, неразривно свързано с материалното тяло на човека, човек е способен да възприема засега далеч не докрай изучения спектър космически колебания. Просто казано да възприема „ритмите на Космоса“, тоест да получава информация от Висшия Разум, Бога.

Това „чувство за мяра“ е толкова обективно съществуващо, тоест реално чувство, както и всички останали „пет чувства“ на човека. Това „чувство за мяра“ се притежава от всеки човек по рождение. Вярно е, едни го владеят в по-голяма степен, други в по-малка, но това чувство е дадено на всеки човек от Бога. Само че, древно египетското жречество е направило така, че това чувство да не е в „кръга на нашето понятие“, а е оставило това понятие изключително за своите интереси. Това „чувство за мяра“ лежи в основата на получаването от човек на сведения за „устойчивостта по предсказуемост“ на тези или онези явления и процеси. Това „чувство за мяра“ лежи в основата на възможността да се прониква в Общо вселенската Мяра (Многомерната Матрица на Възможни Състояния на Материята, тоест както в Най-най-голямата Матрьошка – Матрица, така и във вложените в нея по-малки матрьошки) и да се извличат от нея сведенията и знанията, заложени от Бог във всички тези матрици, включително и в Най-голямата… В това число и сведения за бъдещето. Помните ли в Корана: „Той знае това, което е било преди тях, и това, което ще бъде след тях …“.

За да разберете „механизма“ на такова проникване и извличане на информация от Общо вселенската Матрица, ще се възползваме от рисунка 12–33.

Рис. 12–33

Ще отбележим на рисунката трите най-важни елемента:

1. Общо вселенската Мяра. Това е известната на читателя по-рано разгледана Най-най-Голяма Фуния със стъпаловидни краища, Най-най-голямата Матрьошка-Матрица.

2. Главата на човека с дясното и лявото полукълбо, съзнание и подсъзнание и епифизата – третото око. Дясното полукълбо отговаря за процесно – образното мислене, лявото – за абстрактно – логическото. Епифизата, която приема космическите колебания и предава човешките. И в човека има интелект, който позволява да се изработват съвършено нови информационни модули (сведения), по-рано неведоми за човека (за неговия интелект). За интелекта в нас също ще говорим, но по-нататък. А засега е достатъчно това, което бе казано.

3. Най-най обща схема на управление, използвана за всички случаи. И това е обект, субект, среда, права връзка, обратна връзка, резултат.

Първо трябва да си спомните, че най-главната и определяща мяра в човек (от всички съставляващи на неговата Обща Лична Мяра „частни мери“: тегло, ръст, цвят на очите, количество косми и т.н.) се явява алгоритъма на обработка от човек на постъпващата към него всякаква информация. Просто казано, това е как той възприема заобикалящия го свят, как възприема това, което става около него, как той самия се отнася към всичко случващо се и какво мисли и прави при това. Или още по-кратко, това са правилата на живота, към които се придържа човек. И когато тези правила съвпадат (което се случва много рядко) или максимално са приближени (което става доста по-често, отколкото в първия случай) към правилата, определени от Бог (Божиите правила), то „биополето на човека“ и „ритмите на Космоса“ практически съвпадат, което означава „влизане в резонанс“, при което става „прочитане на информация“. Тоест намирайки се в такова състояние хората получават откровения Свише – отварят третото око.

Така ставало с И. Христос, така ставало с Мохамед, който получавал Откровения в пещерата Хира.

Така са постъпвали Руските Светци при „сближаване със Светия Дух“. Учението за „сближаване със Светия Дух“ е възстановено от Серафим Саровский, който заявил, че такова „сближаване със Светия дух“ се явява цел и смисъл на живота на истинския християнин. Какво означава „сближаване със Духа Святаго“ от позицията на ДОТУ? Това означава встъпване в непосредствено общение на човека с Бога. [Йерархията на БПЦ прави всичко възможно, за да не се случи такова общение, подменяйки непосредственото общение на човека с Бога с общение със себе си по време на тайнството на покаяние и изповед, когато човек се кае за греховете си не на Бога, а на свещенника.]

И така, наистина какво са правили руските светци, за да се „свържат със Светия Дух“.

1. Те се отдръпвали от църквите в „пустошта“ (гора, пещера, планина и т.н.). Защо? Те се изолирали от хората, за да се уединят. В църквите има доста много информационни „пречки“, които въздействат на човека. Хорът пее песнопения, красиви жени стоят край вас, аромат на тамян, благовония, позлатени икони, отчето от време на време нещо казва на висок глас. Въобще е невъзможно да се съсредоточиш и какъв ти тук разговор с Бога!

2. Те са оставали „на хляб и вода“, т.е. строг пост. Та нали тялото на човека – това е неговото приемо – предаващо устройство. Затова всички „контакти“, всички „релета“ и други „детайли“ на човешкото „приемо – предаващо“ тяло трябва да са добре почистени и промити.

3. Те усърдно са се молили. Тоест с една своя лична частна мяра (свое чувство за мяра, свой алгоритъм на обработка на информацията, свой ред на мислите), с най-основната от всички свои частни лични мери, те са се стремили максимално да се приближат към реда на мисли от Бога.

И в този момент, когато всичко това взето заедно „сработвало“, те влизали в един вид „резонанс“, тоест в общение с Бога и са получавали информация Свише, която съответствала на тяхната „настройка“. Въпросът е в това встъпвали ли са те при това в общение със самия Бог или с един от егрегорите? В разговора за „егрегори“ ние ще продължим да говорим на тази тема, а засега е достатъчно.

След всичко изложено „механизмът“ на проникновение в Общо вселенската Мяра в най-общ, достъпен и понятен за всички вид може да се опише така (погледнете рис. 12–33 и бъдете пределно внимателни и мислещи, тъй като предложението е дълго и ще го разделим на части):

1. Трябва да приведете своето тяло и мисли в съответствие с току-що изложеното, тоест да ги „настроите“ на влизане в контакт с Общовселенската Мяра. Тоест своето лично „чувство за мяра“, своя начин на мисли максимално да го приближите към възприемане на Общовселенската Мяра.

2. Своето съзнание.

3. С помощта на своя интелект.

4. Чрез своето чувство за мяра, което вие максимално сте се постарали да приведете в контакт с Общовселенската Мяра.

5. Да се постараете да извлечете от Общовселенската Мяра (Матрица – Матрьошка – Фуния) това, което вие искате да извлечете.

6. Използвайки при това осъзнато разбиране за причинно-следствените връзки в системата: обект на управление, субект, среда, преки и обратни връзки.

7. Тъй като това, което вие искате да извлечете, в най-общ вид еднозначно се вписва в такава и само в такава схема.

Ето така вие можете да получите желаната от вас информация. Що се отнася до достоверността на получената от вас, в такъв образ, информация, то вие можете да проверите нейната правилност само с критериите на устойчивост по предсказуемост. Друг метод просто няма.

На практика това означава следното: С описания горе способ вие сте получили някаква информация. Вие сте започнали да я използвате в своята работа. Ако тя дава устойчиви във времето резултати, то тя е вярна информация. Колкото е по-дълъг интервала от време за оценка на тази информация, толкова по-точен е резултата.

Ако използването на добитата информация дава сбой, тоест резултатите от нейното приложение ту са положителни, ту са отрицателни, в тази ситуация такава информация трябва да се подложи на съмнение и да се постараете да повторите получаването на исканата от вас информация от „Матрицата – Матрьошка“.

Колкото по-продължително време опитвате да получавате информация от Общовселенската Мяра и колкото по-дълго време я анализирате по критерия на устойчивост по предсказуемост, толкова по-успешно ще я приложите на практика.

Чувството за мяра – това е същото чувство като зрението, слуха, осезанието … И както и другите сетива – чувството за мяра у всеки човек носи индивидуален характер. Един човек има слабо зрение, друг много добро, един чува лошо, друг човек има изключително добър слух, за един супата е много солена, за друг е безсолна и т.н.

Така и с чувството за мяра. У един, то е развито силно, у друг слабо, у един „слуха“ е по-добър за едно, у друг „нюха“ е по-добър за друго. Но също така, както може да се поправи и развие своето зрение, да се излекува и поправи слуха, така човек може и да усъвършенства своето чувство за мяра.

Тъй като чувството за мяра е индивидуално и то принадлежи само на вас и никой друг, то никой друг за вас няма да ви го усили и няма да ви го поправи. Само вие сами можете да постигнете всичко това. Практически всичко необходимо за това е изложено тук. При това е необходимо да знаете всички останали положения в ДОТУ и КОБ при това да ги знаете изцяло. И това е необходимо, защото чувството за мяра обезателно трябва да се съчетава със знания. При това не трябва да се противопоставят:

– чувството за мяра и

– усвоеното знание.

Да не си противостоят едно на друго:

– останалите сетива на човека (зрение, слух и т.н.) и

– знанието.

При изучаване на всичко, което е свързано с чувството за мяра, необходимо е да помните типовете психика, за които ставаше дума в по-преди. Човешкият тип психика е немислим без наличие у човека на развита интуиция. Фактически интуицията се явява чувството за мяра. А „интуитивните прозрения“ не са нищо друго, освен прочитане на информация от Общовселенската Мяра, или „свързване със Светия Дух“.

И да напомним, не трябва да бъркате Общовселенската Мяра с Бога. Общовселенската Мяра – това е инструмент на Бога (Светия Дух).

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар