// Вие четете...

Вярвания и заблуди

Човек – време, движение, пространство.

„Който пълзи на колене, плюят му на главата.“

Всички светове, включително и нашият, и обектите, намиращи се в тях, се обединяват в единния Замисъл на Твореца – да се даде безкрайно напълване на творението – душа.

Душата на човека е творение и се състои от два компонента – светлина (наслаждение) и съсъд (желание за това наслаждение), при което съсъдът – това е същността на душата, а светлината, която го напълва – наслаждението, предназначено за Твореца.

Тази единствена мисъл и цел обединява в себе си целия процес на сътворението – от началния момент до края. Усещаните от нас страдания, нашата работа над себе си и възнаграждението се определят единствено от тази мисъл.

Описанието на духовния свят – това е описание на човешката душа и на степените на нейното сближаване с Твореца, тоест на все по-голямото усещане на Създателя. Кабала дели общата душа на 51 части, дава на всяка от тях определено название съгласно нейното свойство и описва действията на тези съставляващи.

Обща душа (Адам Ришон) – създадената от Твореца единна душа, състояща се от части (отделни души), съдържащи в себе си всички останали съставни части.

Всичко това се явява език на чувствата, позволяващ да се прилагат графики, чертежи, формули. Но как може да се прилага в такива точни изследвания и описания неточният, ограничен земен език, възникнал на основата на субективните усещания на „нашия свят“ и още повече да се предават с негова помощ обективните усещания на духовното?

Дори ако се вземе най-тънкото, най-близкото до духовния свят понятие „светлина“, и то ще се възприема като слънчева светлина или светлина на разума, което никак няма да се съотнася към духовната светлина. (Между другото и в нашия свят светлината е най-слабо изученото явление, без оглед на всички корпускулярно – вълнови и прочее теории.) Съществува и друга представа за светлината в нашия свят. Например когато става дума за някакво наслаждение, ние казваме: светло е на душата, това е като лъч светлина.

Аз подбирам думите съобразно със своите усещания, казвам ги на друг човек и те извикват у него чувства, съответстващи според неговото разбиране на моите думи. И така, къде е онзи единен еталон, с чиято помощ ние можем да измерим подобието на нашите усещания на едно и също понятие, предадено чрез думи?

Моите усещания съвсем не е задължително да бъдат тъждествени с усещанията на събеседника. Аз предизвиквам у него само впечатление за подобие и с това завършва цялата наша „общност на езика“.

Но ако дори в нашия свят ние не сме в състояние точно да изразим своите усещания, то как може да се прилага този език за описанието на духовните категории? Тъй като духовният свят е свят на усещанията, в него отсъстват тела и обекти, а присъстват само желания и тяхното усещане. При това, както казват кабалистите, това са абсолютно точни възприятия и поради това те изискват съвършено ясен, подобаващ език на описание.

Пробвайте да дадете вярна оценка на вашето емоционално състояние, сравнете го графически с настроението на друг човек, съпоставете в проценти със собствените вчерашни чувства и преживявания, пробвайте да изразите всички оттенъци на самочувствието в цифри в зависимост от усещанията – тревога, умора, страх, време на денонощието, обкръжение, неразположение и др. В нашия свят ние не можем ясно да степенуваме явленията, отнасящи се до нашите вътрешни усещания.

Взаимовръзката между моето съприкосновение с нещо горещо и емоционалното нахлуване в главния мозък зависи също от моето настроение, самочувствие, подготовка и други фактори, които у всеки човек са много индивидуални.

Ние не умеем да сравняваме в процентно отношение количествено и качествено наслаждението от музиката с наслаждението от вкусно блюдо. Но ако нашият език е толкова примитивен, ограничен, субективен и неточен, то как кабалистите са могли да го използват за описание на духовните, абсолютно точни, чувствени действия и защо са взели именно него, а не са измислили особен способ на езиково предаване?

Нали ако в точната наука е невярно използван дори един символ, то онзи, който е запознат с него, но не знае, че той е употребен по грешка, няма да разбере защо са се получили такива резултати. За него това ще бъде съвършено недостоверно научно твърдение. Онзи, който не познава символите, ще приеме описанието за истина и ще сгреши!

Кабалистите са избрали за своята наука особен език, който са нарекли „език на клоните“. Причината за такъв избор се състои в това, че всичко в нашия свят е създадено и управлявано: неживо, растително, животинско и човек. Всичко, което е ставало с тях, става и ще продължава да става, тоест всички обекти и тяхното управление низхождат от Твореца, пронизват всички духовни светове, докато не се проявят в нашия свят.

Всичко, което съществува в нашия свят, в задължителна последователност започва във Висшия свят, а след това постепенно низхожда в нашия. Всички обекти на нашия свят са рожба на Висшия свят.

Кабалистите виждат Висшия обект, корена и низшия обект в нашия свят, неосъзнато, неусетно получаващ въздействие от Висшия, явяващ се Негова рожба и намиращ се под властта на Висшия. Те могат точно да кажат кое с кое е свързано. Поради това кабалистите могат да наричат обектите – корени във Висшите светове с имената на техните материални следствия, клони в нашия свят.

Оттук и наименованието: „език на клоните“, а не език на корените – тъй като на корените се дава названието на клоните, а не обратно. По такъв начин кабалистите са намерили език, който ясно описва духовния свят с наши думи. Друг език не може да съществува, защото не съществуват думи, които биха били разбираеми за онези, които се намират и в двата свята.

Венецът на Тора – това е Кабала, от която се отказват всички, но ти протегни ръка и я вземи, тъй като който не я е пробвал, не е опитвал вкуса на светлината на Тора и живее в мрак и е голям грехът на тези, които казват да не се изучава Кабала с всякакви измислици и фалшификации. Това не е вина на масите, а е вина на техните предводители, правейки се по-мъдри да преуспеят именно в пренебрежението към изучаването на Кабала и остро критикуващи я – гордеещи се с това, че навлизат в разтворената Тора, че нямат необходимост от Кабала, а само от простото разбиране на Тора. Сефер Абрит.

Кабала – това е наука за духовното постигане на действителността. Проблемът се състои в това, че тя засега не може да се доближи до всички хора, между тях и тази наука все още съществува разрив. Прекалено голяма дистанция разделя способите на възприемане на човечеството, неговата способност да възприеме и осмисли кабалистичните понятия, онази картина на мирозданието, която се разкрива в резултат на духовното постигане.

Постигане – явно усещане, осъзнаване на източника на наслаждение на [на Даващия] с всички Негови замисли, планове. Дълбочината на това осъзнаване зависи от степента, на която ние се намираме. Основано на разбирането на първопричините на духовната природа.

За променяне на тази ситуация е необходимо съществуването на някаква тенденция към сближаване както от страна на академичната наука, така и от страна на Кабала.

Работата е в това, че материалната действителност се възприема от човека в три параметъра: време, движение, пространство. Науките на нашия свят изследват материята в затворен обем, ограничен от възприятието с помощта на петте сетивни органа. Кабалистите провеждат своите изследвания в съвсем друга реалност, където съществуват съвършено други понятия, закони и определения.

Ето няколко цитата от кабалистични източници:

Духовното движение – това не е физическо преместване от място на място, то се състои в обновяването на свойствата, което ние наричаме движение.

В нашия свят времето – това е усещане на движението, тъй като мозъкът си представя картини на преместване на обекти, копирайки ги в своите представи. Ако човек и неговото обкръжение се намират в абсолютен покой, то понятието за време не би съществувало изобщо.

Истината е в това, че „Книга Зоар“ изобщо не говори за този свят, а само за Висшите светове, където не съществува порядък на времето, както в материалния, а духовното време – това е изменение на свойствата и поради това то е по-високо от материалните място и време.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар