// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Цели и задачи на морските дейности в устойчивото развитие.

„Където има желание, има и път.“

Въведение. Усвояването на пространствата на Световния океан може да се нарече едно от главните направления на развитието на световната цивилизация през третото хилядолетие. Много се говори за това, че през XXI век е нужно да се очаква много мащабно разгръщане на дейностите на държавите и организациите в Световния океан с цел усвояване на неговите недра и природни ресурси.

Доколкото Световния океан определя устойчивостта на биосферата в планетарен мащаб и в крайна сметка, устойчивостта на развитието на нашата цивилизация, антропогенните процеси, въздействащи на природната морска среда се явяват сами по себе си предмет на особено внимание от международната общност.

В Световния океан се концентрират различни форми на стопанска, научно техническа, хуманитарна, военна и политическа активност на държавите, техните съюзи, международни организации и се пресичат интересите на субектите с морска дейност.

Поради това необходимостта от изучаване и рационално използване на неговите ресурси е икономически оправдано. Световния океан сега е допълнителен, а в бъдеще, възможно е и да е основен източник на минерални, биологични и други ресурси, необходими за социално икономическото развити на държавите. Океанът на много определя времето и климата на планетата. Морските комуникации и транспортни системи се явяват най-мощните и разгърнатите в света.

Руската федерация, явявайки се пълноправен член на световната общност, се отнася с уважение към принципите и Уставът на ООН, стреми се да съблюдава приетите норми и изисквания на Международното Морско право. Русия е изпълнявала, изпълнява и ще изпълнява взетите върху себе си задължения, достигнатите двустранни и многостранни договорености.

За последните повече от двадесет години след Конференцията на ООН в Рио де Жанейро (юни 1992 г.) Русия е преминала достатъчно сложен път. Сега действията на правителствените органи и други институти във всички сфери са насочени към преход за осигуряване на устойчиво развитие.

Държавни интереси на Русия в Световния океан. На формирането на държавните интереси на Русия в Световния океан оказват влияние сложилата се в света тенденция в областта на изучаване, усвояване и използване на Световния океан, от които основни се явяват:

• нарастване на ролята на Световния океан в решаването от различните държавни и военно политически блокове на важни за тях задачи в политическата, военно стратегическата, икономическата, социалната, научната, културната и други сфери;

• изостряне на конкуренцията между развитите страни по света за достъп до ресурсите на Световния океан и стремеж за контрол на стратегически важните за тях райони и зони;

• усилване влиянието на военно морския потенциал на държавите, в това число ядрения, на съотношението на силите в света, съхранението на стратегическата стабилност, хода и изхода от войните и въоръжените конфликти;

• задълбочаване на световната интеграция и международното разделение на труда на световния пазар на морски товари и услуги.

В политическата сфера държавните интереси на Русия в Световния океан предвиждат:

• осигуряване на гарантиран достъп на Русия до ресурсите и пространствата на Световния океан, изключване на дискриминационни действия по отношение на нея или нейните съюзници от страна на отделни държави или военно политически блокове;

• недопускане на доминиране в пространствата на Световния океан на някакви държави или военно политически блокове, имащи значение за реализацията на държавните интереси на Русия, особено в прилежащите морета;

• урегулиране на изгодни за страната условия по съществуващите политически и международно правни проблеми по използването на Световния океан;

• консолидация на усилията на държавите в мирното усвояване и използване на Световния океан.

В аспекта на икономическата дейност интересите на Русия включват:

• усвояване и рационално използване на природните ресурси на Световния океан с цел социално икономическото развитие на страната;

• формиране и осигуряване на ефективно функциониране на морските (речните) транспортни комуникации;

• осигуряване на изгодни за Русия условия при участие в международното разделение на труда на пазара на товари и услуги;

• поддържане на необходимия научно технически, промишлен и кадрови потенциал, осигуряващ военно морската дейност.

Цели и задачи на морската дейност на Русия. Както е известно, основни субекти на морската дейност в Русия се явяват:

• морския стопански комплекс, включващ промишления риболов, търговското корабоплаване, добиването от морското дъно на полезни изкопаеми и други видове стопанско използване на океана;

• научно техническия комплекс по изследването на океана и морето, притежаващ мощен научен потенциал и високо квалифицирани кадри;

• Военно морски флот, федерална гранична служба, министерство на гражданската отбрана, извънредните ситуации и ликвидиране на последиците от стихийни бедствия, които осигуряват защитата на националните интереси в Световния океан;

• населението, живеещо по крайбрежието на арктическите и тихоокеанските морета, включително коренните малочислени народи, за които прилежащите морета се явяват основен източник за осигуряване на живот.

Активността на Русия в Световния океан може съществено да повлияе на нейната конкурентна способност във военната, финансовата, търговската, научната и социална сфери, доколкото стопанисването на територията на страната във връзка с нейното географско положение и обективните природно климатични характеристики при равни условия изискват големи относителни разходи и капиталовложения.

За решаване на тези стратегически проблеми е необходима интеграция на усилията на различните страни, насочени към създаването на условия, осигуряващи равноправна реализация на националните и геополитически интереси на Русия в Световния океан.

Основна цел на дейността на Русия се явява комплексно изучаване, усвояване и ефективно използване на ресурсите и пространството на Световния океан в интерес на икономическото развитие, осигуряване на безопасността на страната и охрана на нейните морски граници.

За достигане на тази цел е необходимо да се решат следните задачи:

• активизиране дейността на Русия в Световния океан в съответствие с целите и задачите за развитието на страната;

• ориентиране дейността на Русия в Световния океан за получаване крайни практически резултати в близка перспектива;

• осигуряване на формирования и осъществяване на единна координирана държавна политика, насочена към консолидация на вътрешните държавни и международни интереси на Русия в използването на Световния океан и интеграция на заинтересованите страни в областта на развитие на морската дейност на страната.

При това морската дейност на Русия трябва да бъде тясно свързана и съгласувана с решаване на целия комплекс от вътрешни и международни проблеми по изучаването, усвояването и ефективното използване на ресурсите и пространствата на Световния океан в интерес на осигуряване на устойчиво развитие.

В съвременните финансови условия морската дейност на Русия може да стане основен икономически и политически фактор за преход към устойчиво икономическо развитие на страната. Двадесет и първи век ще е век на Световния океан и Русия трябва да бъде готова за това.

Международни аспекти на сътрудничеството в областта на навигационно хидрографското и хидрометеорологично осигуряване на морските дейности. В международен аспект към едно от най-важните и актуални направления на взаимодействие на различните страни приложно към проблемите по усвояването на Световния океан, безусловно се отнася до сътрудничеството в областта на навигационно хидрографското и хидрометеорологично осигуряване на морските дейности. Своевременното разгръщане на системите за оперативно хидрологично и метеорологично осигуряване на базата на средствата за дистанционно сондиране и средствата за метеорологичната радиолокация са извънредно важни за отдалечените акватории и трудно достъпните крайбрежни зони независимо от националните граници.

Необходимостта от създаването на адекватна система за НХХМО се определя също и от важността на усвояването на морските нефт и газови местонахождения на шелфа, особено при отчитане на мащабите и сложността на работите по търсенето и строителството, особеностите на физико географските и хидрометеорологични условия в районите за тяхното провеждане.

В интерес на международната интеграция и повишаване на качеството и количеството на функциите на НХХМО на мореплаването може да се отделят следните направления на международното сътрудничество:

• разработка на концепция и дългосрочна програма за международно сътрудничество в областта на НХХМО на морските дейности;

• създаване на затворена система на навигационното поле на акваторията на Световния океан и реализация на концепцията за единно навигационно поле;

• разработка и поддържане на системата за осигуряване на различните потребители с картографски материали и навигационни пособия (включително цифрови карти и електронни системи) в съответствие с международните стандарти;

• определяне и съгласуване със заинтересуваните отечествени и задгранични организации съдържанието и методите за океанографско осигуряване на морските дейности; разработка на мероприятия по реализацията на даден вид осигуряване;

• определяне на задачите, обема и методите на провеждане на хидрографските и океанографските изследвания на Световния океан и тяхното съгласуване с аналогичните дейности на другите страни; оптимизация на състава на хидрографските и океанографските кораби;

• организация на разработки на нови технически средства за морска навигация, хидрография и хидрометеорология на основата на принципите на международната интеграция;

• оптимизация на системата за НХХМО на Русия с отчет на нейната роля в осигуряването на отечествените и задграничните ползватели;

• разработка и усъвършенстване на методите за финансово осигуряване на Хидрографска служба на Русия, изхождайки от принципа за оптимално използване на финансовите средства и средствата, получени от отечествените и чуждестранни организации.

Операции по търсене и спасяване на море. В качеството на първо направление за сътрудничество на Русия в областта на НХХМО на операциите по търсене и спасяване на море могат да се предложат следните мероприятия:

• разработка на между народно правна основа за сътрудничество в областта на навигационно хидрографското и хидрометеорологично осигуряване на търсенето и спасяването на море, създаване на координационни групи или поръчване на координационни функции в дадена област на съществуващите структури;

• определяне на зоните за отговорност на страните, готовност за сътрудничество в областта на търсенето и спасяването, за предварително изучаване на природната среда в потенциално опасни райони за плаване на корабите;

• изработване на единни стандарти и изисквания към информацията за природните условия, предназначена за осигуряване на операциите по спасяване, на единни формати и процедури за обмен на тези сведения на различни етапи от операциите по търсене и спасяване на море;

• провеждане на съвместни предварителни изследвания на потенциално опасни райони в Световния океан извън зоните на отговорност;

• съвместна изработка и обмен на технически достижения в областта на средствата за оперативно до обследване на средата в интерес на провеждане на работите по търсенето и спасяване;

• съвместна разработка за унифициране на системите за мониторинг на средата в районите на бедствие.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар