// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Хидрометеорологично райониране на моретата и океаните.

„Своевременно предупреденият е своевременно въоръжен.“

Цифровия индекс, присвоен на всеки район, позволява да се съкрати и опрости текста на съобщенията, а следователно, и времето за довеждане на хидрометеорологичната информация до потребителите. Капитаните на кораби, изпращайки запитване в оперативните подразделения на НМС за получаване на хидрометеорологична информация за интересуващите ги райони от моретата и океаните, трябва да указват местонахождението на кораба или цифровото осигуряване на района, за който е необходимо да се предаде информация.

Основни средства за довеждане на информационните и прогностичните материали до потребителите се явяват телетипните системи за свръзка, радио факсимилета, поща, електрона поща, Интернет, телефакс, телефон, радио и телевизия. За предаване на щормовите предупреждения за ОЯ се използват общо държаните „горещи” радио телефони канали, предоставени на прогностичните служби от Министерството на свръзките, за предаване в приоритетен порядък на предупрежденията до местните административни органи.

Информирането за времето по телевизията се извършва от метеоролози, намиращи се на служба в телевизионните компании по материали, предоставяни им от прогностичните учреждения на Росхидромет. Те се включват в сводките за новините и се транслират няколко пъти в денонощието.

Най-развитата международна система за свръзка за целите на морското метеорологично и свързаното с нея океанографско обслужване се явява Глобалната система за теле свръзка (ГСТ) на СМО. Тя е построена като обединена мрежа, предназначена за сбор и разпространение на световна основа както на обработена, така и на първична информация с цел удовлетворяване потребностите на всички национални метеорологични служби (НМС), а също световните и регионалните центрове. В съответствие с Наставлението на ГСТ (публикувано от СМО № 386). Основните функции на ГСТ се явяват:

– сбор на данни от наблюденията;

– предаване на данни за наблюдаваната и обработената на хидрометеорологична информация в ММЦ, РМЦ и НМЦ.

В системата ГСТ в максимално възможна степен се използват всички намиращи се в наличност надеждни средства за свръзка (включително кабелни, радио и спътникови линии за свръзка), притежаващи съответните технически и оперативни характеристики.

НМС отговарят за сбора на данните от наблюденията от своята собствена територия (акватория на морето) или територията на една или повече страни членки на СМО съгласно двустранни споразумения, а също данните от корабите и самолетите, получавани в центровете, разположени в зоните на отговорност. Страните членки на СМО, представят в секретариата на СМО списък с бреговите наземни станции с цел осигуряване на непрекъснатост на предаването на данните между корабите, бреговите станции и центровете за сбора.

Приложение 13

Схемата на предаване на факсимилни карти от радио метеорологичните центрове по райони на Световния океан.

Метеорологичните бюлетини и факсимилните карти се предават от радиостанции съгласно разписание за предаване на СМО.

С начало от 1999 г. морската хидрометеорологична информация се предава също в рамките на глобалната система с използване на системата НАВТЕКС за крайбрежните райони и спътниковата система Safety NET за откритите райони на морето и океана, а също така за крайбрежните райони, не обхванати от системата на НАВТЕКС. От тези системи се ползват на практика по-голямата част от световното търговско корабоплаване.

Реализацията на изискванията на Конвенцията СОЛАС за осигуряване снабдяването на морските кораби със средства на Глобалната морска система за свръзка при бедствие (ГМССБ) се определя от държавата със съответното постановление. Глобалната морска система за свръзка при бедствие и за осигуряване на безопасност (ГМССБ). В съответствие с това в пристанищата са построени, въведени в експлоатация и са въведени в регистъра на Международната морска организация.

Функциите на главната организация, отговорна за функционирането на ГМССБ в Русия е възложена на МТ. Информационното осигуряване на тези системи с хидрометеорологични данни и продукция е възложено на Росхидромет.

Русия, съвместно с Франция, Канада и САЩ, се явяват основни участници в международния проект на спътниковата система КОСПАС – САРСАТ, предназначена за определяне на географските координати, държавната принадлежност на търпящия бедствие кораб, самолет, други подвижни обекти и оперативно реагиране на сигнал за бедствие. На корабите се предписва да съобщават за всяко явление или хидрометеорологични условия, които представляват сериозна заплаха за безопасността на мореплаването. Едновременно мореплавателите участват в осъществяването на програмите на СМО за корабите за доброволно наблюдение. Кораби, попадащи под действието на СОЛАС, трябва да бъдат напълно оборудвани с приемна апаратура. При това хидрометеорологичното осигуряване трябва да се осъществява в съответствие с правило 5, глава „Безопасност на мореплаването” на Международната Конвенция по опазване на човешкия живот на море (СОЛАС -74/88).

В съответствие с това правило, договарящите се Правителства се задължават да сътрудничат в провеждането на следните мероприятия:

– да предупреждават корабите за силни ветрове, щормове и тропически циклони, да предават информацията във вид на текст или в графична форма, да използват съответните брегови средства от наземните и космически служби на радио свръзка;

– ежедневно да предават на корабите информация за времето, вълнението и ледовете, включително щормовите предупреждения, средствата от наземните и космическите служби за радио свръзка;

– да подготвят и да издават материали, които могат да се окажат необходими за водене на ефективно метеорологично осигуряване на работата на море, и да вземат мерки по издаването и предоставянето на ежедневни синоптични карти на корабите, заминаващи на рейс;

– да вземат мерки, по осигуряването на корабите с проверени морски метеорологични прибори, такива като: барометър, барограф, психометър и прибор за измерване на температурата на водата;

– да следят за това, че на корабите са се водили хидрометеорологични наблюдения и резултатите са били предадени в установените синоптични срокове (тоест най-малко четири пъти в денонощие), а също да препоръчат на другите кораби да водят наблюдения, да ги регистрират и да ги предават по утвърдената форма на брега, особено за райони с малка интензивност на корабоплаване;

– да поощряват компаниите в това, щото те да привличат към провеждане на метеорологични наблюдения колкото е възможно от по-голямо количество свои кораби с последващо предаване на данни с помощта на наземните или космически средства за радио свръзка в различните национални метеорологични служби;

– да поощряват корабите, намиращи се в област на влияние на тропически циклон, да водят и да предават своите наблюдения колкото е възможно по-често, отчитайки при това заетостта на състава в управлението на кораба в щормови условия;

– да вземат мерки за приемане на метеорологични съобщения от корабите и да ги предават на корабите с използването на средствата за свръзка на наземните и космическите служби;

– да поощряват капитаните на кораби да информират намиращите се в близост кораби и брегови станции за случаи, когато скоростта на вятъра достига 25 м/с и повече (сила 10 бала по скалата на Бофорт).

Сведенията, по даденото правило, се съставят в форма, удобна за предаване, и се предават в ред от последователност, установена от Регламента на радио свръзка.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар