// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Хидрометеорологично осигуряване на пристанища.

„Ако всичко можеше да се прави два пъти, всички работи биха вървели много по-добре.“

Специалното морско хидрометеорологично осигуряване (СМХМО) на пристанищата и районите на заливите включва издаването на пристанищни метеорологични бюлетини и морски материали, включващи: – крайбрежни метеорологични и морски бюлетини; – морски бюлетини за състоянието на леда, в случай на необходимост; – климатично обслужване; – морски хидрометеорологични консултации, препоръки, експертни заключения и т.п.

Морските пристанища традиционно се явяват главни обекти на СМХМО. То се осъществява както на основата на локални споразумения, така и на основата на стопански договори. Предоставяната за пристанищата хидрометеорологична информация се подразделя по видове и категории за срочност. Довеждането й до различните пристанищни служби се осъществява от специалистите от местните бюра за времето. Приоритетна се явява щормовата метеорологична информация. Диспечерските служби на пристанищата, на свой ред, имат схеми за щормово оповестяване за опасни явления (ОЯ). В морските пристанища се предават краткосрочни и дългосрочни прогнози за времето и вълнението за корабите на подводни криле, изпълняващи рейсове в крайбрежните зони.

Изискванията към обслужването зависи от особеностите на пристанището, количеството на обслужваните кораби и условията на времето. Товарните операции на крупните кораби се извършват на рейда с помощта на малки кораби и специални товарно разтоварни механизми.

Всяко пристанище се характеризира със своите специфични условия за движение на корабите, товарно разтоварните работи, хидрометеорологичните, навигационно хидрографските, експлоатационните и други условия. Морското хидрометеорологично осигуряване (МХМО) на пристанищата и заливите трябва да бъде организирано с отчитане на причислените особености. При това работата на много от пристанищата изпитват съществено въздействие на морето и реките.

В зависимост от размера на пристанището и неговото назначение се определя спектъра на видовете стопанска дейност, при което всеки вид изисква определено хидрометеорологично осигуряване. За всяко пристанище или залив с техните физико географски и стопанско икономически особености съществува голямо разнообразие на конкретни потребности от местно хидрометеорологично обслужване. В пристанищата с висока плътност на движение на кораби в резултат на неблагоприятни условия на времето възниква натрупване на кораби в района на залива и на подхода към него.

В СМХМО на главните морски пристанища и районите на заливите влиза: – подготовка и издаване на хидрометеорологични бюлетини, включващи щормови предупреждения, кратки обзори за времето и прогнози; – информация за фактическото време и климатични данни при поискване; – морски хидрометеорологични консултации; – устен инструктаж на корабоводителите и други потребители.

В пристанищата с приливи трябва да бъде включено местното време за настъпване на пълна и малка вода. Необходимо е бюлетините за всички пристанища да са с еднаква форма. За разпространение на хидрометеорологичните бюлетини се използват следните канали: – система НАВТЕКС; – факсимиле, телекс; – електронна поща; – обикновена поща; – доставка; – телефон, факс; – мобилни средства за свръзка.

Най-ефективно СМХМО се осъществява в тези пристанища, в които се намира прогностично бюро или пристанищна метеорология. Но обслужването може да се осъществява и от прогностични бюра, разположени зад пределите на пристанището при условие за наличие на надеждна свръзка между пристанището и прогностичното бюро. При това е възможно както обслужване с общо назначение, така и специализирано обслужване. За определяне формата на обслужването, а също и вида на планираните работи е необходимо да бъдат проведени консултации с администрацията на пристанището, капитаните на кораби, лоцмани, персонала, свързан с пристанищните работи, операторите на контейнерните терминали и складове, ръководители на корабните и застрахователните компании.

Обекти на хидрометеорологично обслужване на пристанищата и заливите се явяват: – при влизането на корабите в пристанищата и излизането от пристанищата е нужна информация за мъгли, урагани и щормове; – при товарно разтоварни работи с използването на кранове и подемни устройства е нужна информация за валежи и ветрове; – при качване и слизане на пасажери; – при дънно удълбочителни и очистителни операции; – при операции по борба със замърсяването; – при спасителни операции и т.н.; – при преместване на баржи е необходима информация за вятъра и вълнението; – при дънно удълбочителни и очистителни работи; – при корабостроене и различни строителни работи е нужна климатична информация; – при инженерни проучвания е нужна климатична информация; – при локални работи е нужна информация за ледовите условия в пристанището; – при рекреационна дейност.

Към броя на хидрометеорологичните елементи, за които се издава прогноза се отнасят: – направление и скорост на вятъра; – пориви на вятъра, екстремална скорост на вятъра при преминаване на тропически циклон или дълбоки циклони в умерените ширини; – прибой и боруни при влизане в залива; – ветрово вълнение и зиб (мъртво вълнение) на входа в залива, на плавателните канали и на специалните фарватери за кораби с голямо газене; – далечина на видимост; – валежи; – бури и шквалове; – температура на въздуха; – относителна влажност; – приливни нива и течения; – колебания на нивото на водата, свързани с ветровете сгонно нагонните явления; – цунами; – речно провеждане; – сейшеви колебания в пристанището („тягун”); – обледеняване на корабите, ледовите условия.

СМХМО на главните пристанища и техните акватории се осъществява с отчитане на вида на операциите и условията на времето по пътя на непосредствените консултации с ръководителите на пристанищата и другите специалисти относно видовете информация, която трябва да бъде включена в обслужването. Преките контакти с персонала на пристанището се явяват основен вид на довеждане на хидрометеорологичната информация до крайните потребители.

Деловите контакти на прогнозистите и работниците от пристанището се поддържат по пътя на участие на пристанищните метеоролози и специалисти от бюрото за времето в съвещания при капитана на морското пристанище и провеждането на специални разширени съвместни съвещания в бюрото за времето преди началото на лятната навигация. Непосредственото взаимодействие по хидрометеорологично обслужване се осъществява в морското пристанище с пристанищния надзор и намиращите се в него подчинени инспектори.

Ежемесечно трябва да се прави оценка на икономическата ефективност от използването в пристанището на хидрометеорологична информация. Основа на оценката трябва да е предотвратяването на загуби (съкращаване на престоя, снижаване на авариите) при възникване на опасни и неблагоприятни атмосферни явления.

Пристанищната метеорология изпълнява широк кръг от задачи, сред които най-важни се явяват: – привличане на капитаните и щурманите за извършване на борда на корабите доброволни наблюдения за времето и състоянието на морето; – оказване на помощ за извършване на тези наблюдения; – организация на работата на ХМС на корабите; – контрол за качеството и количеството на корабните наблюдения; – обучение и инструктаж на корабоводителите в извършването на наблюденията; – инспектиране на работата на корабните ХМС.

Задълженията на пристанищната метеорология е изложена в „Ръководство по морско метеорологично обслужване” на Световната метеорологична организация (СМО) № 474. Услугите на пристанищните метеоролози по традиция се явяват главен елемент на хидрометеорологичното обслужване на стопанската дейност на пристанището. Обема на работа на пристанищните метеоролози основно зависи от значимостта на морското корабоплаване в конкретната зона на обслужване. Ако в пристанището отсъства бюро за времето, тогава неговата функция частично се изпълнява от пристанищния метеоролог. В качеството на пристанищни метеоролози работят специалисти по океанология и метеорология, имащи опит в мореплаването. Пристанищния метеоролог трябва да бъде представител на Хидрометеорологичната служба (ХМС), упълномощена да води преговорите с администрацията на пристанището. Ролята на пристанищните метеоролози е много важна за контактите с капитаните на корабите, привлечени към извършване на доброволни метеорологични наблюдения на кораба. Качеството на корабните наблюдения често зависи от инициативността и активността на пристанищните метеоролози. Те се намират в непосредствен контакт с капитаните на кораби и проблемите, свързани с хидрометеорологичното осигуряване се решават на място. Пристанищните метеоролози довеждат до капитаните новата информация, касаеща методите и процедурите на метеорологичните наблюдения на борда на кораба.

Пристанищните метеоролози трябва да следят за качеството на работа на корабните наблюдатели и да оказват помощ в провеждането на метеорологичните наблюдения под формата на консултации, а също по пътя на осигуряване на инструктивни материали и други необходими документи. Освен това, в функциите на пристанищните метеоролози влизат и проверка на метеорологичните прибори, намиращи се на борда на кораба, сбор на журналите с хидрометеорологичните наблюдения и осъществяването на първичен контрол на наблюденията и контактите с наблюдателите.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар