// Вие четете...

Приложни науки

Характеристика на ската.

D33„Умът и богатството скриват недостатъците, бедността и невежеството ги разкриват.“

Характеристика на ската.

Стръмност на ската – това е ъгъл α (рис. 4.1), образуван между наклонената повърхност на ската и хоризонталната плоскост. Стръмнината обикновено се измерва в градуси и се явява основен показател за нейната достъпност.

скат1Превишението на най-високата точка на ската над най-ниската се нарича височина на ската h. Най-краткото направление на спускане по ската се нарича направление на ската, а дължина на ската по линията на най-краткото изкачване се нарича дължина на ската Д. Проекцията на дължината на ската върху хоризонтална плоскост се нарича основа на ската d. Линията на рязко изменение на стръмнината на ската от стръмно към полегато и обратно се нарича прегъване на ската.

Достъпността на ската в много зависи не само от неговата стръмнина, но и от неговата протяжност, както и от свойствата и състоянието на почвата. Класификацията на скатовете по тяхната стръмност и ориентировъчни данни, характеризиращи тяхната достъпност са проведени в табл. 4.1

Таблица 4.1
скат2

Забележка. При влажност на грунда от 50% (обикновено грунда има влажност от 20%) възможността за преодоляването на наклона е два пъти по-малка.

От стръмнината на ската зависи допустимата скорост на движение на машините.
Важно значение, особено по отношение на влиянието на условията за наблюдение, водене на огън и защита от поразяване, има формата на ската. По форма скатовете могат да бъдат равни, изпъкнали, вдлъбнати и вълнисти.
Равните скатове по цялото си протежение от върха до подножието имат еднаква стръмнина, добре се наблюдават и се прострелват от огъня на стрелковото оръжие.
Вдлъбнатите скатове са стръмни при върха и са полегати до подножието. При равнините и вдлъбнатите скатове, обърнати към страната на противника е целесъобразно да се разполагат наблюдателни пунктове и огневи позиции, които добре са маскирани за наблюдението на противника.

скат3Изпъкналите скатове са полегати при върха и стръмни при подножието. Долната им част не се наблюдава и не е възможно да се води огън със стрелково оръжие от страната на върха, а горната му част – от страната на подножието. На такъв скат наблюдателните пунктове и огневите позиции е изгодно да се поставят на такива места по прегъването на ската, които дават възможност за наблюдение и прострелване на целия скат, а също така облекчава маскировката, тъй като прегъването на ската не се проектира на фона на небето.
Вълнистите скатове са сами по себе си съчетание от скатове с различна форма, техните профили имат вид на лъкатушеща линия. Наличието на прегъвания на такъв скат създават неблагоприятни условия за обзора на местността и водене на огън, тъй като скатът е напълно не наблюдаем.
Разновидност на вълнистия скат се явява стъпаловидния скат. Такива скатове са характерни главно за планинските местности, те се отличават с голяма стръмност на отделни участъци и резки прегъвания, образуващи отстъпи.
Прегъването на ската от което се наблюдава целия склон от върха до подножието и който не се проектира на фона на небето при наблюдение от страната на противника се нарича боеви гребен (рис. 4.3).

скат4

Най-високата част по възвишеността, съвпадаща с линията на водораздела се нарича топографски гребен. От него се открива добър обзор на местността.
Различават се предни скатове (обърнати към страната на противника) и обратни (обърнати към страната на своите сили).

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар