// Вие четете...

Приложни науки

Формати на растерни и векторните файлове.

„Четене без разбиране е полупразно занимание.“

Формати на растерни и векторните файлове.

Тъй като съществуват два различни способа за представяне на информацията в компютъра (растерна и векторна), то и форматите на графичните файлове се делят на два типа: растерни и векторни.
Растерните файлове могат да бъдат записвани в различни формати. Най-разпространените такива са растерните формати като: BMP, TIFF, PCX, GIF, JPEG. Графичните формати, на първо място оказват влияние на обема на заеманата памет. Едни файлови формати дават добра качество на картината, но имат голям размер – BMP, други, обратно, имат малък размер, но това е за сметка на загуба на качество на изображението, за сметка на свиване на информацията – JPEG. Съществуват формати със свито съдържание на информацията, но без загуба на качеството – TIFF. Всеки формат има своите особености, преимущества и недостатъци.
Форматът TIFF се явява един от най-разпространените и използвани за съхранение на растерни изображения с високо качество. Този формат се поддържа практически от всички графични програми. Форматът има много добро предаване на цвета и ефективен механизъм за свиване на обема. Поради това точно него го използват в програмите за графичен дизайн и в издателските системи за обема на растерните изображения, а също така за съхранение на сканирани аеро и космически снимки.
Форматът BMP се използва с всички Windows – съвместими програми. Притежава много добро цветово предаване, но има слаби възможности за свиване на обема. Файловете BMP заемат много повече място на диска, от файловете в другите формати. В издателската дейност не се използват.
Форматът JPEG се е появил като формат на свиване на файловете. При всяко съхранение в формат JPEG протича загуба на качеството на изображението. Но, използвайки този формат, може да се получават файлове, понякога до няколко стотици пъти по-малки по обем, отколкото в формата BMP. Използването на този формат в полиграфията е нежелателно. В формат JPEG следва да се съхранява само крайния вариант на продукта, тъй като всяко ново съхранение води към допълнително изкривяване на данните. За векторизация по растерна подложка е желателно съхраняването на сканирани изображения да се извършва в този формат.
Форматът GIF е разработен за предаване на растери по мрежи, отличава се с ефективен механизъм за свиване на обема. В издателската дейност не се използва.
Формати на векторните файлове.
В картографията растерните данни преди всичко се използват за векторизация. Преобръщайки растерното изображение се създава аналогично на него векторно.
Във векторен формат пространствените обекти са представени чрез точки, линии и полигони (графини примитиви).
Във векторните изображения всеки обект се задава с набор от координати, които описват неговото местоположение и пространственото му привързване. Това позволява на компютърните програми да изчислят и поместват обектите на нужното място (да бъдат координирани).
За разлика от растерните формати, векторните графични програми имат свои собствени формати, поради това изображение създадено с една програма, като правило, се пренася в формата на другата програма с различни изкривявания.
Но за решаването на различни задачи в областта на картографията, геодезията и земеустройството много често се изисква пренос на файловете от една програма в друга. За тази цел са разработени различни обменни формати на данни.
Графичните обмени формати също се делят на векторни (например, DXF формат от пакета на AutoCad или MIF / MID – обменен формат от пакета на MapInfo) и разстерни (например, BMP, TIFF, JPEG).
Форматът WMF се явява вътрешен формат на ОС Windows. Този формат е бил предназначен за обмен на векторни данни между приложенията чрез буфер на обмена. Но дадения формат изкривява цветовете, не съхранява редица параметри на векторните обекти. В картографията с помощта на формата WMF се осъществява експорта на векторни картографски изображения от ГИС в офис приложенията на Windows: Microsoft Word, Excel и други.
Форматът PDF бил създаден от фирмата Adobe в качеството на формат за електронен документооборот. Дадения формат се отличава с много компактното съхранение на информацията. Прегледът на документи в формат PDF и разпечатването им на принтер може да се извърши с помощта на програмата Adobe Acrobat Reader. Но тази програма не дава възможност да се променят PDF – файловете. Такива програми като CorelDraw, Adobe PageMaker, FreeHand имат функция за експорт на документи в PDF.
Форматът Adobe PostScript е разработен от фирмата Adobe за извеждане чрез лазерните устройства на графики и текстове с всякаква сложност с много високо качество. Файлът Post-Script включва в себе си самия документ, всички свързани растерни и векторни файлове, използвани шрифтове, информация за цветовия модел, параметрите на цветно разделяне, линии на растера, форми на растерните точки и други данни, необходими на устройството на извеждане. Използва се от графични програми и издателски системи.
Форматът EPS се явява формат, поддържащ опростена версия на Post-Script. За разлика от Post-Script, форматът EPS не поддържа документи с много страници, не съдържа редица команди за управление на параметрите на устройствата за извеждане. Но в него се съхраняват всички необходими данни за свойствата на самото изображение: цветовия модел, канал за прозрачност, трепинг (препокриване на цветове на границата), шрифтове, параметрите на растерната картина. Използва се като обменен формат в полиграфията.
Форматът CDR се явява формат от графичния пакет на CorelDraw. Форматът позволява записването на векторна, растерна графика и текст. Файлът CDR има голямо работно поле, което е много важно при създаването на големи картографски изображения.
Форматът DXF се явява формат за обмен на чертежни данни в системите за автоматизирано проектиране. Този формат поддържа много CAD – приложения, а също така и много графични програми, в това число CorelDraw и FreeHand. В картоиздаването се използват в качеството на обменен формат между ГИС и издателските системи.
С векторните изображения е много удобно да се работи. Могат да се осъществява произволно мащабиране на изображенията, не изкривяват външния вид и качеството на изображенията, обектите на векторна графика лесно се трансформират, което не оказва никакво влияние на качеството на изображението, удобно се свързват изображенията на обектите със записите в базата данни, лесно се редактира положението на обектите, задавайки техните нови значения. Освен това, векторната графика дава прекрасно качество на печата.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар