// Вие четете...

Атмосфера

Условия за образуване на радиационните и адвективните мъгли.

„Ако не можеш да избегнеш опасността, страхът става излишен.“

Условия за образуване на радиационните и адвективните мъгли.

В зависимост от вида на процеса, водещ към охлаждане мъглите се определят, като радиационни и адвективни мъгли, и мъгли на изкачване (по протежение на склона на възвишенията и планините).
Радиационните мъгли се образуват в резултат на охлаждане на земната повърхност и прилягащия слой въздух под влияние на излъчването и турбулентното премесване. Понижението на температурата на земната повърхност, вследствие на излъчването, е средно около 1°С/час.
Обикновено се счита, че при образуването на радиационните мъгли дяла на водната пара при охлаждане на въздуха до точката на оросяване практически е постоянен. Понижението на температурата под точката на оросяване се съпровожда с кондензация на водната пара, която води до намаление на дяла и налягането на водната пара. За образуването на мъгла е необходимо да кондензира определено количество водна пара.
Благоприятни условия за образуване а радиационни мъгли.
1. Отсъствие на облачност или наличие на такава, но само във връхния слой. Увеличаването на количеството на облаците и намалението на тяхната височина води към намаление на излъчването на земната повърхност и възприемчивостта на атмосферата, което не способства охлаждането на въздуха.
2. Висока относителна влажност в началния момент. Колкото е по-висока относителната влажност, толкова по-малко е охлаждането, което е необходимо за достигане състоянието на насищане и образуването на мъгла.
Адвективните мъгли се образуват в топла въздушна маса, преместваща се над много по-студена постилаща повърхност, в резултат на не адиабатното охлаждане на въздуха при съприкосновение с нея. Във въздушната маса, преместила се над студената повърхност се установява инверсионно разпределение на температурата. Кондензацията на водната пара започва от земната повърхност и се разпространява до връхната граница на инверсия.

Благоприятни условия за образуването на адвективни мъгли.
1. Висока относителна влажност на преместващия се въздух до встъпването му на по-студената постилаща повърхност.
2. Голяма разлика в температурите между въздушната маса и земната повърхност.
3. Понижение на скоростта на вятъра (2 – 5 м/с). Ако скоростта на вятъра е по-голяма, тогава се развива силен турбулентен обмен, препятстващ образуването на мъгла. При слаб вятър въздушната маса бавно се премества и следователно бавно се охлажда от постилащата повърхност.
4. Увеличаване или запазване на дяла водна пара с височината. Турбулентния обмен винаги способства за изравняване на дяловете водна пара по вертикала. Ако дяла на парата нараства с височината в приземния слой, то под влияние на турбулентния обмен количеството водна пара в близост на земната повърхност ще се увеличава за сметка на преноса от по-високите слоеве.
5. Умерено устойчива стратификация и сравнително слаб турбулентен обмен. При много устойчива стратификация (сила инверсия) турбулентния обмен се прекратява. В следствие на което молекулярната дифузия на охлаждане от земната повърхност се разпространява крайно бавно, поради което мъглата се образува в дадения случай в много тънък слой близо до земната повърхност.
В частен случай, адвективните мъгли се явяват, като брегови мъгли, образуващи се на сушата през зимата при вятър от морето. Адвективните мъгли са най-интензивни и заемат големи площи.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар