// Вие четете...

Времето и Океана

Универсалност на ГИС в информационното осигуряване.

„Парите похарчени за образование, никога не пропадат напразно.“

Мониторинг на природната среда. През 1991 година правителствата на Дания и Швеция са създали съвместно агентство, отговарящо за проектирането и реализацията на проекта за мониторинг на природната среда. Агентството е поставило пред Датския хидравличен институт (DHI) и Института за качеството на водата (VKI) задачата по създаване и поддържане на Център за контрол на екологическите последствия в хода на строителството и експлоатацията на мост (Feed Back Monitoring Centre – FBC). Задачата на FBC се е състояла в разработката на система за природен мониторинг за успешно провеждане на огромни обеми от комплексни строителни работи в условията на разнообразни законодателни ограничения, установени от датските и шведските власти по отношение на природната среда.

Очевидно е, че резултатите от математическото моделиране са станали елементи от механизмите за поддържане на приетото решение, те трябва лесно да се предават в ГИС, а последните да се разпознават и да се импортират в моделиращата система за използване в разчети.

Именно в такова направление са се развивали компютърните технологии на семейството програмни продукти на DHI при постоянно стратегическо партньорство с американската софтуерна компания за ГИС (Environmental Systems Research institute – ESRI). В резултат не само всички програмни продукти на DHI са спрегнати с Arc Info, но и специалните ГИС приложения са разработени на основата на обединяване на свойствата на Arc View и математическите модели на DHI.

Към настоящия момент за използване в инженерната и управленска практика на компютърния информационен пазар се намират цял ред специални технологии, реализирани в програмни продукти от серията MIKE. От гледна точка на хидрографските приложения, най-голям интерес представляват:

• MIKE 21 – двумерна моделираща система за водните обекти (хидродинамика, течения, ветрови нагон, вълни, пренос на примеси и замърсявания, движение на наноси, качество на водата и други);

• MIKE INFO – специално ГИС приложение с елементи от технологията на Интернет, създадено в средата на Arc View ГИС, предназначено за работа с резултатите, получени от моделиращите системи на DHI (MIKE 11, MIKE 21, MIKE SHE и други) в рамките на конкретни проверки и/ или системи за управление.

DHI е помогнал за разработването на Системата за поддръжка на географска и природна информация (EAGLE) – приложение, построено на базата на Arc View ГИС, което следи за изпълнението на работата и в случай на някакви нарушения, свързани с природната среда, дава възможност за създаване на отчет за такова събитие.

Системата EAGLE е установена на север от FBC в Копенхаген, а на около 20 клиентски места Arc View ГИС се намира в Дания и Швеция. Основната част на системата работи на платформа на ПК с използване на технологиите на локална и отдалечена мрежа. Наблюдения за хода на строителството се изпълнява ежедневно, а ежеквартално се подготвят министерски отчети. Системата EAGLE се използва от властите и други заинтересовани страни, за да следят за изпълнението на проекта, вземането на решения и за полевите данни. Системата дава възможност за мониторинг в онлайн режим, като информацията се обновява два пъти в ден.

Планирането и екологичната оценка на работите, свързани с наноси на грунта, се разглежда като главен инструмент, гарантиращ съблюдаването на природно охранителните изисквания. Обединението на данните от наблюдението за природната среда с резултатите от прогнозирането, с помощта на числовите модели, служи за ключов фактор във вземането на решения. В програмата за мониторинг реализирана с използването на числовите модели съвместно със системата за обратна връзка.

Всички събрани данни се съхраняват от системата за мониторинг и могат да бъдат изведени на екран или печат във вид на временни редове или профили, а също така предавани, като данни за въвеждане или за проверка с числовите модели.

DHI изпълнява прави и обратни прогнози, свързани с разнасяне на грунта. Те се базират както на текущия мониторинг, така и на оценките, които дават инженерите за относителните възможни загуби при работите в определено място. Тази информация се въвежда в хидродинамични модели в EAGLE, която използват за проверка на точността на направените оценки и позволяват да се внесат в работата на необходимите поправки.

ESRI и стратегия на България по опазването на биологичното разнообразие.

През 1992 година правителството на България е установило контакт с Агентството за международно сътрудничество на САЩ (USAID) и е провело консултации с ръководителите на програмата за поддържане биоразнообразието (BSP), чийто сътрудници имат богат опит по решаването на такива задачи.

С посредничеството на BSP представителите на България се свързали с американската компания ESRI, която е разработила и поддържа специална природо охранителна програма. Нейния основополагащ принцип се явява всестранното пълно мащабно обучение за работа с ГИС на представителите на заинтересованите организации от различните страни.

Предвид отсъствието на достатъчно надеждни картографски данни, широко се използва съставената във формат на Arc Info цифрова карта на света (DCW), чийто слоеве са наситени с разнообразна информация. Окончателната обработка на събраните данни се е провеждала от български учени на базата на ESRI в Калифорния.

За относително малки вложения България се е сдобила с апаратни средства, програмни продукти, опитни експерти, база от данни, голям брой цифрови и хартиени карти и демонстрационни материали, което е станало основа на националната природо защитната програма. ESRI активно участва в създаването на подобни национални и регионални програми в много страни.

ГИС във военната сфера. Една от перспективните области за използване на ГИС се явява военната област, за която ще се условим да разбираме приложения не само за МО, но и за МВР, Гранични войски, Министерството на извънредните ситуации, Службите за сигурност и други. Появяването на инструменталните средства на ГИС (такива като Map Objects, Art SDE, Net Engine, ERDAS Developers Tool Kit) съществено са разширили възможностите на ГИС за военните ползватели. Инструменталните средства позволяват да се построи, колкото е необходимо сложна система, опирайки се на фундамента на една или друга ГИС (например, Arc Info).

Фирмите – военни разработчици, партньори на ERDAS и ESRI, решават проблема с настройките на интерфейса и привеждането на външния вид на програмите до нивото на няколко бутона, всеки от които може да извика много сложни алгоритми от Arc Info.

Цифрово поле на боя или електронно поле на боя – е нов термин, появил се напоследък, който обхваща цифрова картографска информация от ГИС, непосредствено за полето на боя и средствата за нейната експлоатация. Тя дава възможност за изобразяване на информацията в точно съответствие с потребностите на ползвателя, с привличане на средства за триизмерна визуализация (в задачите на командването и контрола). ERDAS и ESRI отделят голямо внимание на развитието на такива програмни продукти като Arc View 3D Analyst и Imagine Virtual GIS.

ГИС също може да се използва за преизчисляване на цифрова карта в друга проекция, например в координатната система на територията (акваторията) на вероятния противник.

При установяването на военните подразделения на местността ГИС оказва реална помощ в детайлно разбиране на ландшафта, за да бъдат проведени успешни действия.

ГИС позволява да се обедини и визуализира пространствената информация от всички видове, включително навигационни карти, батиметрични карти, маршрутите на движение на корабите, атмосферни условия, бойна обстановка.

Военните специалисти, занимаващи се с въпросите по логистика, извличат огромна полза от ГИС, дотолкова доколкото задачите по логистика са свързани с крайно сложни проблеми по настаняването на личния състав, техниката, различните служби, материалните обекти в нужното място и в нужното време. За решаване на тези задачи ГИС се явява ключова технология.

Компаниите ERDAS и ESRI имат нужния избор на програми за създаването на ГИС на всякакво ниво от сложност и всякакво ниво на интеграция.

ГИС за службите за бързо реагиране. Калифорнийския институт е обединил система за анализ на случаите при разлив във водоеми на нефтени и други опасни продукти (SAW) с програмно осигуряване на Arc Info. Тази система е предназначена за осигуряване на заинтересованите организации с оперативна информация за случилият се разлив, мащаба на замърсяване на околната среда и вероятните последствия, анализа на които е необходим за своевременното вземане на решение по локализацията на разлива и неговата ликвидация.

Със системата SAW може да се провежда моделиране в пространството и времето на физическите, химическите и на биологичните процеси, съпровождащи разпространението на вредните продукти, да се прогнозира пътя на тяхното най-вероятно движение, а също и измененията на свойствата и обема при постъпване в зоната, където е възможно провеждане на защитни мероприятия и работи по ликвидация на разлива.

Съвместяването на системата SAW с Arc Info е позволило кардинално да се повиши нагледността на информацията, получена при обработката и анализа на постъпващите данни. Интегрираната система, наречена MIKE 21 SAW, е способна оперативно да създаде динамични карти на зоните, подложени на въздействието на излялото се вещество, в зависимост от направлението и силата на вятъра и теченията, многослойни карти на разпределението в пространството и във времето на свойствата на замърсителя и т.п. Всички промеждутъчни карти могат да се съхранят и използват за последващ детайлен анализ. Системата работи в широк спектър на UNIX платформи.

По решение на Токио в Япония е създаден Център по борбата със стихийните бедствия (свързани главно със земетресенията, цунами и последствията от тях), анализ на вероятността за тяхното възникване, оценка на щетите, организация на спасителните и възстановителните работи. В основата на системата за оповестяване, анализ и вземане на решения се явява пакет от Arc Info, работещ в мрежата от работни станции. С негова помощ се извършва въвеждането, систематизацията и визуализацията на данните от полевите наблюдения. Доколкото при силни земетресения е голяма вероятността за нарушаване работата на обикновените средства за връзка, полевите наблюдения ще се базират преимуществено на дистанционните методи на измерване, такива като спътниковата система за определяне на мястото (GPS). Със средствата на Arc Info по събраната информация се съставят подробни карти за района на бедствие, включващи всички необходими сведения за службите за бързо реагиране и за лицата, отговарящи за спасително възстановителните мероприятия.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар