// Вие четете...

Нестандартни размишления

Техники на мислене.

„Интелигентността е потенциал, а мисленето е умение за използване на този потенциал.“

Силата на възприятието“ (СВ). Силата на възприятието дава 10 прости стратегии за изостряне на възприятието и за фокусирането на мисленето по по-изчерпателен и ефикасен начин. СВ позволява по-широка и всеобхватна гледна точка. Използването на техниката позволява създаването на рамка за дефиниране на ситуацията и подобрява способността за отчитане на последствията, преди вземане на решението.

В основата на техниката стои разбирането, че начинът по който гледаме на света – нашето възприятие – определя решенията, които вземаме и това, което правим. Проучване показва, че 90% от областите, свързани с мисленето, са свързани с възприятието, а не с логиката.

Следователно, 90% от грешките в мисленето са грешки на възприятието, а не на логиката. Изводът е, че възприятието трябва да бъде подобрено, за да се подобри мисленето.

За да илюстрираме своята гледна точка относно възприятието ще разкажем следния анекдот: „Стар човек умира и отива в ада. Когато влиза там, вижда свой 90 годишен приятел, с красива жена, седяща на коленете му. Той пита приятеля си – това наистина ли е ада, ти не си наказан, ти се забавляваш! Приятелят му отговаря – да, това е наказание, но не е за мене, а за нея!“

Нашия съвременен живот както личен, така и обществен, е ускорен и пълен с действия. Често бъркаме действието с постижението и бързаме да се заемем с действия, без да помислим достатъчно. Тази стратегия не е ефективна и цената на грешките е извънредно висока.

Инструментите на „Силата на възприятието“ могат да бъдат оприличени на „софтуер за мозъка“, който променя начина на мислене.

Те са прости, мощни и доказани:

Последствия и резултати – Гледайте напред, за да предвидите последствията на действие, план решение или правило.

Плюс, минус, интересно – Уверете се, че всички страни на въпроса са разгледани преди да вземете решение или да поемете ангажимент.

Установи, анализирай, раздели – Разбийте големите концепции на по-малки, управляеми части.

Отчетете всички фактори – Проучете всички фактори, свързани с дадено действие, решение, план, становище или заключение.

Непосредствени цели, междини цели, крайни цели – Фокусирайте се директно и съзнателно върху намеренията си за действие.

Гледните точки на другите хора – Влезте в обувките на другите.

Включване на ключови ценности – Уверете се, че вашето мислене обслужва вашите ценности.

Първите важни приоритети – Изберете най-важните идеи, фактори, цели, последствия и т.н.

Дизайн/решение, резултат, канали, действие – Директно внимание върху резултата от мисленето и действията, които следват.

Ползи от прилагане на техниката „Силата на възприятието“.

– по-добро и по-уверено вземане на решения;

– бързо и точно претегляне на рисковете и ползите;

– отправяне на верни послания всеки път;

– постигане на оптимални решения по-бързо от когато и да е било преди;

– откриване на скрити възможности в проблемите;

– използване на мислене от типа „какво ако“, за избягване на скъпо струващи грешки;

– поглед отвъд границите на самоограничаващите перспективи;

– отстраняване на пречките с прости решения;

– визионерство;

– задълбочено преценяване на всяка ситуация;

– оценяване на голямата картина от всички ъгли, преди вземане на решение;

Инструментите в тази техника са толкова прости, че дразнят много традиционалисти. Но те са мощни и работят на практика.

Техника „Простота“. Умението да правим сложните неща по-прости е една от важните характеристики на творческото, нестандартното мислене. Да правиш от простото сложно е нещо обичайно, но да направиш от сложното нещо просто, това вече е творчество.

Повече, по-добре, по-бързо!

Системите, технологиите, правилата и практиките съществуват, за да правят нашия живот по-лесен и по-продуктивен. Защо тогава толкова много неща често се превръщат в кълбо от сложност и разочарование? Понякога, простотата може да се случи от само себе си. Като цяло обаче, простотата не става случайно. Трябва да искате да направите нещо по-просто. Трябва да има движеща сила, подтик, мотивация, за да се направят нещата по-прости.

Простотата е процес насочен към превръщане на сложното в просто и ясно. С него се създава правилен ред на нещата. Този ред идва от създаване на яснота и смисъл. Голяма част от това, което правим, може да стане по-ефективно и по-ефикасно чрез опростяване.

Простотата може да превърне задачата във възможност, бремето в удоволствие. Предизвикателството за постигане на простота изисква управленски подход и много творчески техника, включително:

– исторически преглед, с който питаме дали нещо, което традиционно приемаме за даденост, е все още необходимо;

– разделяне, с което елиминираме това, което не може да бъде обосновано;

– маса и изключения, с което разглеждаме преобладаващите и екстремните казуси;

– извличане на концепции, което може да ни помогне да намерим друг, по-прост начин за реализиране на дадена концепция.

Простотата е нова техника, чието прилагане води до възможност за:

– идентифициране и преустановяване на навици, които вече не са необходими;

– елиминиране на излишното дублиране и сложност;

– предизвикване на всеки аспект на организацията по конструктивен и ефективен начин;

– намаляване на излишното дублиране на усилията, за да се увеличи възвращаемостта на инвестициите;

– отстраняване на старите блокади и бариери, което да увеличи удовлетвореността на служителите и клиентите;

– освобождаване на служителите да мислят чрез нови идеи по-бързо, което води до по-бързи пазарни иновации.

Тази техника е създадена за компании и организации, които се стремят да опростят своите бизнес процеси и по този начин – своя живот. Тя се базира на десет принципа на простотата:

1. Трябва да предадете голяма стойност на простотата. За да получите простота, трябва да искате да я получите. За да искате да получите простота, трябва да предадете голяма стойност на простотата.

2. Трябва да сте твърдо решени да търсите простота. Хората много обичат да опростяват, ако това не им струва нищо, но обикновено не желаят да инвестират, за да направят нещо по-просто.

3. Трябва добре да разбирате нещата. Ако не се стремите да разберете дадена ситуация или процес, вашите действия ще бъдат „опростенчески“, вместо прости. Простотата преди разбиране няма стойност.

4. Трябва да разработвате алтернативи. Въпросът не е в това да разработите „един верен начин“. Въпросът е в разработването на алтернативи и възможности, и след това да изберете една от тях.

5. Трябва да предизвикате и да отстранявате съществуващи елементи. Всичко трябва да оправдава своето продължаващо съществуване. Ако желаете да задържите нещо заради традицията, нека това да бъде съзнателно решение.

6. Трябва да бъдете готови да започнете отначало. В търсенето на простота – променете, ако можете и започнете на чисто, ако не можете.

7. Трябва да използвате концепции. Концепциите са начин, по които човешкия мозък опростява света наоколо. Предупреждение – ако не използвате концепции, тогава работете с подробности.

8. Може да се наложи да разбиете нещата на по-малки единици. Организацията на по-малка единица е очевидно по-проста от организацията на по-голяма единица. По-малките единици сами по себе си са организирани да обслужват по-голяма цел.

9. Трябва да сте готови да разменяте други ценности срещу простота. Система, която се стреми да бъде тотално всеобхватна, може да бъде много сложна. Може да се наложи да разменяте тази всеобхватност срещу простота.

10. Трябва да знаете заради кого е проектирана простотата. Промяната в сложността може да означава, че системата е направена по-лесно за клиента, но много по-сложна за оператора.

И така вместо заключение ще кажем, че нашата култура е подозрителна към всеки начин на мислене, който работи по друг начин, освен чрез логика. До голяма степен, логическото мислене е единствения вид мислене, който се насърчава от нашата образователна система.

Нещо като обобщение в няколко точки:

– традиционното логическо мислене е ограничено и използва около 10% от възможностите на човешкия мозък;

– латералното, нестандартно мислене е инструмент за използване на останалите 90%;

– всеки може да мисли творчески, по всяко време, стига да прилага съзнателно прости, но ефективни техники;

– техниките за творческо мислене са приложими във всички области на човешкия живот и имат огромен успех;

– няма абсолютно никакви ограничения на статуса на хората, които могат да прилагат техниките;

– техниките за нестандартно, творческо мислене са намерили широко приложение в бизнеса, където се използват за подобряване на всички негови аспекти;

– документирани казуси доказват много голяма възвращаемост на инвестициите в творческото мислене. Ефектът се проявява само след един ден или дори един час след въвеждане на техниките.

„По делата им ще ги познаете.“

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар