// Вие четете...

Приложни науки

Същност и фактори на генерализация.

„Знанието е съкровище, което навсякъде следва онзи, който го притежава.“

Същност и фактори на генерализация.

При съставяне на всяка карта даже в най-крупно мащабните е невъзможно да бъдат показани изображенията на много обекти от местността, а някои от тях се показват със значителни обобщение по техните форми. Поради това на ограничена площ от картата за характеристиките на даден район се изобразяват само най-важните обекти. Например, на карта в мащаб 1: 10 000, 1 (един) кв. км. от местността заема 1 кв. дм. от площта на картата, а в мащаб 1:100 000 съответно – 1 кв см., а в мащаб 1:1 000 000 съответно – всичко 1 кв. мм., поради това еднакво изобразяване на местността във всичките три мащаба е невъзможно. По този начин, при съставяне на всяка карта обезателно се извършва подбор на обектите и се обобщава тяхното изобразяване. Второстепенните, незначителните детайли на обектите се изключват, а най-характерните, напротив, се отделят и се подчертават.
Картографска генерализация – това е отбор и обобщение на изобразяваните на карта обекти в зависимост от мащаба, назначението и особеностите на картографираната територия.
В самото определение за генерализация са указани основните фактори, отразяващи характера на генерализацията: назначението на картата, мащаба и особеностите на картографираната територия.
1. Назначение на картата. Как влияе назначението на картата на нейното съдържание е показано на фрагментите от две общо географски карти, едната от които е предназначена за справочни цели, а другата – за учебни (рис. 1). На справочната карта много подробно и детайлно са показани голямо количество географски обекти, а на учебната карта те са много по-малко. На нея се поставят само най-важните елементи от съдържанието, при това те се изобразяват не толкова точно, но ярко и по-крупно. Всички условни знаци са преувеличени, тъй като тази карта ще се използва за демонстрация в аудитория на значително разстояние. По този начин, назначението на картата и задачите, които с нейна помощ ще се решават, влияят на генерализацията на елементите от съдържанието на картата.

Рис. 1 Влияние на назначението на картата на нейната генерализация: а) – изходен картографски материал; б) – учебна общо географска карта; в) – справочна общо географска карта

2. Мащаб на картата – мащабът на картата играе ограничителна роля. От него зависи количеството на нанесените обекти на картата, при това така, че нейното съдържание да бъде добре четимо. Влиянието на мащаба се проявява в това, че при прехода от по-крупен мащаб към по-малък мащаб се намалява площта на картата, а следователно и подробността на изображението, както и размера на картографираните обекти (рис. 2).

Рис. 2 Генерализация на съдържанието на топографските карти с намаляване на мащаба от 1:100 000 до 1:500 000: а) – в мащаб 1:100 000; б) – в мащаб 1:200 000; в) – в мащаб 1:500 000

3. Тематика на картата – тематиката също влияе на това, какви елементи следва да бъдат показани на картата подробно, а какви могат да бъдат обобщени или даже съвсем да не бъдат изобразени. Например, при съставяне на политически карти из между населените пунктове на първо място се предпочитат важните политически центрове. В редица държави столиците не са най-големите градове по количество на жители, така например, в Австралия столица е Камбера, а най-крупния икономически център е Сидни.
На икономическите карти на първо място се нанасят крупните икономически центрове. На хипсометричните карти (подробна карта на релефа) е важно да бъдат показани реките, даже най-малките, тъй като те са много тясно свързани с темата на картата, а за икономическите карти е достатъчно да се отделят плавателните и най-крупните реки. На физическите карти се показват подробно физико – географските елементи, в това число хидрография, релеф, заблатени области. На административните карти много по-подробно са изобразени населените пунктове, с отделяне на центровете на райони, пътища, административните райони, а релефа не се показва въобще, тъй като на картата с дадената тематика този елемент не играе никаква роля.
4. Особености на картографираната територия – те влияят на провеждането на генерализацията така, че едни и същи обекти в различни географски условия могат да имат различно значение. Например, в малко населените райони е необходимо да се показват всички населени пунктове, даже най-малките, в това число и отделно стоящи дворове. А в гъсто населените райони много малките населени пунктове могат да бъдат изключени, при това е важно да бъде запазен характера на населеност на картографираната територия. Също така генерализацията на хидрографията ще бъде провеждана по-различен начин, в зависимост от това, какви райони подлежат на картографиране. Отчитането на особеностите на картографираната територия е необходимо при съставяне на всеки елемент от съдържанието на картата.
5. Източници – по които се води съставянето на карта. Картографските материали влияят на провеждането на картографската генерализация, тъй като изображението, което е на тях, също е генерализирано. Ако генерализацията на картографските материали е била направена правилно, то работата по съставянето на нова карта ще бъде облекчена; ако тази генерализация не е била направена съвсем точно, то възниква необходимост за нейното изправяне с привличането на допълнителни материали.
6. Система от условни знаци – при съставянето на карта се ограничава натоварването на картата като цяло. Това произтича по причина на това, че картографските знаци в много пъти превишават размерите на обектите на местността, Например, дебелината на бреговата линия на река на карта в мащаб 1:1 000 000 е в порядъка на 0,15 мм, което е равно на 150 м. По този начин, геометричната точност на изображението е в много пъти изменена. Надписите на географските наименования на някои малко мащабни карти заемат повече от половината от полезната площ на картата. Поради това към избора на рисунката и размера на условния знак се предявяват определени изисквания. Важно е, те да не претоварват картата и да заемат колкото е възможно по-малка площ от картата и при това да са добре четими.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар