// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Сътрудничество в хидрометеорологичното осигуряване.

„Малкият дъжд укротява големи ветрове.“

Международно сътрудничество в областта на морското хидрометеорологично осигуряване (МХМО). Взаимодействието със задгранични организации се осъществява в съответствие със следните форми на сътрудничество:

– обмен на данни със задгранични центрове и национални метеорологични системи в рамките на международното сътрудничество за прогнозиране;

– двустранен обмен на данни между страните и центровете на основата на между правителствените и между ведомствените споразумения за взаимно изгодна основа;

– обмен на данни в рамките на изпълнението на комплексни международни проекти от страна на участничките в проектите на основата на многостранни споразумения и планове за управление на данни;

– изпълнение на искания на данни, информация и т.н. от коя да е задгранична организация.

В своята дейност, свързана с МХМО Росхидромет тясно си сътрудничи с международните организации, такива като СМО, МОК и други. Сътрудничеството се осъществява в рамките на съвместни технически комисии на СМО и МОК по океанография и морска метеорология (СКОММ). СКОММ – това е между правителствена организация от експерти, която осигурява координацията, регулира и управлява системите за океанографски и морски метеорологични наблюдения, обмена на данни и обслужването на потребителите. Сред основните цели на СКОММ са развитие на оперативната океанография, а също координация на морското метеорологично и океанографско обслужване. СКОММ попържа официален сайт, който осигурява разпространението на морската метеорологична информация чрез системата за безопасност до всички национални метеорологични служби, назначени от СМО като служби за разпространение на морска информация.

Един от обектите за сътрудничество с СМО в областта на МХМО се явява подготовката и издаването на метеорологични прогнози и щормови предупреждения за ОЯ, за осигуряване на безопасността на мореплаването по морето и океана в рамките на Програмата за морска метеорология и океанография, която, в частност, включва в себе си схема за разпределение на зоните за отговорности на националните метеорологични служби (НМС) за МХМО в Световния океан. Тези служби издават регулярно бюлетини за състоянието на морето и времето, които се разпространяват чрез глобалната мрежа, съдържащи информация за преместване на атмосферните вихри (циклони и антициклони) и свързаните с тях изменения в атмосферата и океана, а също така информация за ОЯ (щормове, силна мъгла, обледеняване на корабите и т.н.).

Руската система за МХМО се интегрира в различни международни проекти и програми, реализирани по егидата на СМО и МОК, такива като:

ГСНО – това е обединена програма по сбора на всеобхватна информация за характеристиките и изменчивостта на системата на океана на Земята, включително нейните химически, биологически и физически характеристики, ориентирани към решаване на задачите с глобално значение или представляващите интерес за най-широк кръг от потребители. ГСНО се осъществява от между правителствен комитет по ГСНО (МК-ГСНО) и Ръководен комитет, осигуряващ координацията и научен надзор за плановете на ГСНО. В основата на развитие на системата за ГСНО се намират два взаимно свързани модула:

а) глобален океанографски модул, свързан с откриване и прогнозиране на измененията в системата океан – климат и с усъвършенстване на морските услуги (ръководството на този модул се осъществява от Група по наблюдение на климата над океана);

б) крайбрежен модул, свързан с влиянието на крупно мащабни изменения в системата океан – климат и с антропогенното влияние на крайбрежните еко системи, а също така с усъвършенстването на морските услуги (ръководство на този модул се осъществява от Групата по наблюдение за крайбрежните райони.

Участието на Русия в ГСНО се осъществява чрез Националния океанографски комитет (НОК). Работата, осъществявана по под програмата „Създаване на единна система за информация за обстановката в Световния океан е свързана с целите и задачите на ГСНО. По същество единната система се явява руски сегмент на ГСНО.

ГЛОСС – това е програма на МОК по създаването на международна мрежа от футщок за мониторинг на нивото на морето и океана, в която активно участва Росгидромет. Получаването в рамките на ГЛОСС данни за нивото на Световния океан се обединяват с дистанционните спътникови данни за топографията на повърхността на морето. Наблюдения за нивото на световния океан се извършват на 300 станции, 2/3 от които се считат за оперативни. Средно месечните данни за нивото регулярно се предават в задържащ режим в центъра, които в центъра за сбора на данни (Англия) и (Хавай – САЩ).

При участието на Русия се осъществява Глобален експеримент по усвояване на океанографски данни, които включват проект по използване на „из плуващи” буйове за вертикално сондиране на температурата и солеността на океана до дълбочини 2000 м (проект АРГО).

Международното сътрудничество в областта на морската метеорология се определя от Техническия регламент на СМО. За осигуряване на еднообразно прилагане в различните страни практиките и процедурите се осъществяват в съответствие с Наставлението по морско метеорологично обслужване, в което са изложени стандартните процедури по обслужване на потребителите.

Международната координация се осъществява по много видове дейности в областта на морската метеорология. В съответствие с Конвенцията СОЛАС, СМО координира работата на НМС, така, че метеорологичните и морските бюлетини напълно да покриват районите на интензивно корабоплаване. С тази Конвенция СОЛАС на всички кораби се предписва да съобщават за всяко явление или за метеорологичните условия, които представляват сериозна заплаха за безопасността на мореплаването. Едновременно мореплавателите участват в осъществяването на програмата на СМО по корабите с доброволни наблюдения.

Редът на международния обмен и процедурите за обработка се осъществяват чрез коопериране на всички морски страни, участващи в този процес. За да се сложи в ред този процес, всички океани и морета са разделени на зони на отговорности между 8 назначени от СМО страни, които носят съвместно отговорност за подготовката на морските климатични материали на безплатна основа. Международната процедура, определяща схемата за съставяне на Морски климатични сборници имат статус на Технически регламенти на СМО и се включат в Наставление по морско метеорологично обслужване (ММО). В рамките на СМО се осъществява програмата по координация на подготовката и разпространението на глобалните и регионалните комплекти от данни, включително мета данни, необходими както за провеждане на научни изследвания, така и за развитие на обслужването с климатична информация и прогнози.

Обменът на оперативна информация в рамките на програми и проекти на международните организации, включително СМО, МОК и други, се регламентира с решение на тези организации, Положение за Росхидромет, планове за оперативен обмен на данни, международни задължения и се изпълняват безплатно.

От задграничните организации се предоставят следните видове услуги и продукция:

– издаване на копия на материалите, явяващи се собственост на Русия;

– издаване на копие на материали от международния фонд за океанографски данни;

– издаване на справки за наличието и мястото на съхранение на данни, намиращи се в международния фонд и в националния фонд за данни на Русия;

– подготовка, издаване и разпространение на каталози с данни и информация;

– подготовка на база данни на технически носители;

– съставяне на програми и изпълнение на разчети по заявка на потребители;

– подготовка на режимно справочна информация по заявка на потребители;

– изпълнение на научно изследователски работи по заявка на потребители;

– създаване на съвместни бази и банки от данни.

Обменът на данни от наблюдения в международния фонд между Световните центрове за данни се осъществява безплатно. Обменът на данни в рамките на изпълнението на комплексните международни програми трябва да се осъществяват или безплатно, или в съответствие с правилата, определени с многостранните споразумения и планове за управление на данните. Двустранния обмен на национални данни на Русия трябва да се осъществява на еквивалентна основа, или с отчет на други договорености.

Предоставянето на данни от наблюдения от международния фонд по заявка на задгранични центрове – участници в обмена трябва да се осъществява срещу заплащане, включващо само стойността на копирането, носителя на информация и пощенските разходи. Предоставяне на информационни услуги на частни фирми и компании трябва да се осъществява на договорни условия. Услуги по преработка на информация трябва да се изпълнява по стойността на работата изчислена по цени на световния пазар.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар