// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Съдържание на хидрометеорологичните материали.

„Незнанието още не е позор, позор е нежеланието да научиш.“

Хидрометеорологичните материали, подготвяни и издавани от прогностичните подразделения се разделят на: оперативни и режимни (климатични).

Оперативните материали осветяват текущите и очакваните състояния на хидрометеорологичните условия, а режимните – главно осветяват различни характеристики на хидрометеорологичните елементи за минал период от време, тяхната изменчивост, повторяемост и вероятност на появяване.

Към оперативните хидрометеорологични материали се отнасят:

– щормовите предупреждения за възможно възникване на опасни явление (ОЯ);

– сведения за текущите хидрометеорологични условия;

– диагнози и прогнози на основните елементи (вятър, вълнение, течения, температура на водата, ниво на морето, лед и други);

– обзор на времето и състоянието на повърхността на морето и океана;

– ежемесечен обзор на щормовото време (консултации, справки);

– препоръки за навигационните маршрути на плаване на корабите в морето и океана.

Оперативните данни и продукция се разпространяват в реален режим от време. При съставяне на оперативни хидрометеорологични материали трябва да се използва терминология, приета и описана в съответните наставления и инструкции.

Режимните (климатичните) материали се базират на масови многогодишни данни и се характеризират с качество, степен на анализ и на обобщена информация. Тези материали се разпространяват в задържащ режим.

Към режимните хидрометеорологични материали се отнасят:

– научно техническите справочници и нормативи;

– морските хидрометеорологични ежегодници;

– атласи и карти за разпределението по акватории на основните хидрометеорологични елементи;

– атласи за полето на вятъра и вълнението по морета;

– хидрометеорологичен бюлетин и разчетни таблици, справочни пособия;

– каталог с данни по океанография, метеорология и спътникови наблюдения;

– справочници за шелфа на морето;

– атлас за ОЯ по морета;

– таблица за приливите.

По назначение оперативната и режимната информация се подразделят на информация за общо назначение и специализирана. Първия вид информация включва подготовка и циркулярно разпространение на информацията, осъществявана без отчитане на спецификата на конкретния вид на дейност (сводка за времето, прогноза за времето и вълнението на морето, щормови предупреждения и други). Втория вид включва подготовката и адресно предаване на хидрометеорологичната информация в съответствие с заявената от конкретния потребител.

Към информацията за общо назначение се отнасят текуща и прогностична информация, получена от наблюдателната система (наземна и космическа) на регулярна основа, събрана в установения режим, обработена по стандартна методика и предадена в съответствие с нормативно правните документи и на основата на утвърдена схема за нейното довеждане до заинтересуваните организации.

Приложение 2. Примерен списък на основните видове морска хидрометеорологична продукция с общо назначение.

1. Обзори за фактическите хидрометеорологични условия за морето и океана, включително ледовата обстановка.

2. Щормови предупреждения за ОЯ или хидрометеорологични явления, съчетаването с които образуват ОЯ от хидрометеорологичен характер.

3. Екстремна информация за визуално отбелязани екстремално високи нефтени замърсявания на морските и океанските акватории.

4. Прогнози за времето и вълнението от 1 – 3 денонощия за акватории на морето и океана.

5. Краткосрочни и дългосрочни прогнози за ледовите условия.

6. Прогнози за времето и вълнението за 1 – 3 денонощия при провеждане на аварийно спасителни и възстановителни работи в райони на стихийни бедствия, аварии и катастрофи.

7. Прогнози за разпространение на замърсяващи вещества, а също за тяхната концентрация в морската и океанската среда на основата на данни за изхвърляне при аварийни ситуации.

8. Предупреждения за цунами.

Под специализирана информация се разбира целева информация, получена, обработена и обобщена по специални изисквания на заявителя, влачеща зад себе си допълнителни разходи за нейното получаване; разработката на специални методи за обобщение или провеждане на допълнителни работи с използване на нови методи за анализ, подготовка на съответните препоръки, аналитически обзор, справки, експертизи и други.

Приложение 3. Ориентировъчен списък със специализирана информация.

1. Данни за фактическото състояние на времето (температура на въздуха, валежи, направление и скорост на вятъра, количеството облачност, видимост, атмосферно налягане) по районите на провеждане на морските операции, корабоплавателните трасета, морските пристанища.

2. Данни за фактическото състояние на морето (ниво на водата, температура на водата, ледови явления, дебелина на леда, височина на вълните, вълнение на морето и други).

3. Краткосрочни (1 – 3 денонощия) прогнози за времето и състоянието на морето по райони на провеждане на морски операции, корабоплавателните трасета, морските пристанища.

4. Средносрочни (до 6 денонощия) прогнози за времето и състоянието на морето по районите за провеждане на морски операции, корабоплавателните трасета, морските пристанища.

5. Прогнози за времето, температурата на водата в океана и морето за месец.

Освен специализираната информация, предоставяна на потребителите на регулярна основа, може да се подготви и предостави по заявка на потребител информация със специално назначение и услуги за осигуряване на работите, не планирани предварително.

6. Прогнози за ледовите условия за месец и за зимния период по акваториите на морето и корабоплавателните трасета.

7. Прогнози за опасни природни (хидрометеорологични) явления: силен тягун в морските пристанища, ранно появяване на лед, интензивен дрейф на лед, натрупвания на лед по брега и морските хидротехнически съоръжения, притискане на леда с интензивност 3 бала и повече, обледеняване на корабите и други.

8. Консултации за неблагоприятните хидрометеорологични явления.

9. Режимно справочни хидрометеорологични материали (ежегодници, справочници, атласи, таблици и други).

10. Анализи (доклади, справки, консултации) метеорологични условия и състояния на морето по зададени райони на провеждане на морски операции.

11. Аналитични материали за преиздаване на лоции, ръководства, пособия, правила за плаване по трасетата на Северния морски път и т.н.

12. Специализирани масиви от данни на магнитен носител.

Забележка:

1. Специализираните метеорологични и океанографски данни включват хидрометеорологични наблюдения, изпълнени в допълнителни срокове и по време на организирани пунктове за наблюдения.

2. Списъкът на специализираните продукти може да се променя в зависимост от изискванията на заявителя.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар