// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Структура и състав на МХМО.

„Науката хляб не проси, а само хляб дава.“

Структура и състав на МХМО.

Инфраструктурата на системата на МХМО се състои от:
– наземна система за наблюдение, включваща стационарни и подвижни пунктове за наблюдение за състоянието на морската обкръжаваща среда, нейното замърсяване;
– космическа система за наблюдение на базата на отечествени и задгранични космически апарати;
– снабдяване с програмно апаратни средства на центровете за приемане, обработка и разпространение на информацията;
– системата за МХМО се осъществява от териториални управления и научно изследователски учреждения.
Хидрометеорологичното информационно осигуряване на морските отрасли на икономиката се осъществява от териториални управления и научно изследователки учреждения.
Ползватели на данни и информационна продукция се явяват голямо количество регионални и централни организации като МО (ВМФ), агенцията по рибарство, МТ, МПР, а също така и всички приморски субекти, както и много комерсиални организации.
МХМО на някои места се осъществява от центрове по хидрометеорология и мониторинг на обкръжаващата среда, подведомствени между регионални териториални органи за управление.
Морските хидрометеорологични управления и мониторинг на морската среда в зоните на своите отговорности осъществяват:
– административно управление, поддържане и осигуряване на работата на морската брегова, островна и устиева наблюдателна мрежа;
– оперативен сбор и обработка на текущата хидрометеорологична информация;
– съставяне на краткосрочни метеорологични и морски хидрологични прогнози;
– съставяне и оперативно разпространение на щормови предупреждения и оповестяване;
– оперативно МХМО на потребителите (ползвателите);
– оперативна обработка и анализ на хидрометеорологичните и ледови прогнози, подготовка на обзорна информация, справки и консултации за хидрометеорологичните и ледови условия, карти – схеми за леденото покритие на замръзващите морета;
– регулярни доклади за синоптичната и ледова обстановка в акваторията на морето и океана до ръководството;
– информиране за фактическите и очакваните хидрометеорологични и ледови условия в морето на заинтересованите органи от изпълнителната власт.
Служба по хидрометеорология и мониторинг на обкръжаващата среда.
Отговорни за общото научно методическо състояние и развитието на МХМО се явява научно изследователското държавно учреждение (Федерална служба по хидрометеорология и мониторинг на обкръжаващата среда – наречено Росхидромет):
а) Държавно учреждение „Хидрометеорологичен научно изследователски център на Русия” (ДУ „Хидрометцентър на Русия”) – главно учреждение на Росхидромет в областта на хидрометеорологичните прогнози. В неговите функции в частност влизат:
– хидрометеорологично моделиране на общата циркулация на атмосферата и мониторинга на глобалните атмосферни процеси, прогноза за времето с различен срок на прогнозиране, обективен анализ на метеорологичните полета, внедряване на съвременни технологии за обработка и управление на хидрометеорологичните данни;
– разработка, изпитание и внедряване на нови и усъвършенствани методи за анализ и прогноза на хидрометеорологичните и хелиогеофизичните параметри;
– сбор, регистрация, обработка и съхраняване на хидрометеорологичната информация, подготовка и разпространение на информацията, както и на прогностичната продукция с общо назначение, а също разпространение на екстрена информация за опасни природни явления на сушата и в морето между организациите и учрежденията на Росхидромет, предавана в графична или цифрова форма по каналите в съответствие с утвърдените каталози на хидрометеорологичните бюлетини, разписанията и обемите на циркулярното разпространение на информацията и с другите нормативни документи за осигуряване на дейностите от оперативно производствените организации;
– осигуряване на Президента на РФ, НС на РФ, правителството, държавните органи и изпълнителната власт, МО и много други с информация от общо назначение, а също така с екстрена информация за опасни природни явления, за фактическите и прогнозираните резки изменения на времето и състоянието на морето, за замърсяване на природната среда, които могат да застрашат живота и здравето на населението и да нанесат вреди на обкръжаващата природната среда;
– осъществяване на научно методическо ръководство по всички видове хидрометеорологични прогнози.
б) Държавно учреждение „Арктически и антарктически научно изследователски институт” (ДУ „ААНИИ”). В състава на Учреждението влизат: Световен център на данни по морския лед, Център за ледова и хидрометеорологична информация. В неговите функции, в частност, влизат:
– приемане, обработка и архивиране на спътниковите данни;
– приемане и обработка на информацията, постъпваща от автоматичните дрейфуващи буйове;
– състояние на обзорните климатични ледови карти по акваториите на Северния Ледовит океан и в замръзващите морета;
– състояние на детайлизираните ледови карти по районите за провеждане на морски операции в Арктика и замръзващите морета;
– изпълнение на разчети, разработка на средно срочни и дълго срочни ледови, метеорологични и морски хидрологични прогнози;
– разработка на навигационни препоръки към ръководителите на морски операции в замръзващите морета;
– провеждане на фундаментални и приложни изследвания в Арктика и Антарктика в областта на хидрометеорологията, океанографията, климатологията, геофизиката, водните ресурси и охраната на водната среда в Антарктика;
– сбор, обработка и разпространение на информацията за текущата ледова, хидрометеорологична, геофизична обстановка и процеси, състоянието на природната среда в Арктика, Антарктика и Северен Атлантик;
– състояние на фоновите дългосрочни и свръхсрочни прогнози за ледовите, метеорологичните, хидрологичните морски, геофизични явления и процеси в полярните области;
– оперативно осигуряване на навигацията и другите морски дейности в полярните райони;
– изучаване на условията на плаване в ледовете;
– изучаване на хидрометеорологичния режим на моретата в Арктика и Антарктика;
– разработка и внедряване на нови методи и нови видове прогнози;
– осъществяване на методическо ръководство на работите в учрежденията на Росхидромет по ледовите прогнози;
– обобщение и издаване на хидрометеорологични материали за Арктика и Антарктика;
– създаване и водене на държавния фонд от данни за състоянието на обкръжаващата природна среда на Арктика и Антарктика;
– планиране, организация и провеждане на комплексни експедиции за изучаването на хидрометеорологичните и геофизичните процеси в полярните области;
– международно сътрудничество в областта на хидрометеорологичното осигуряване на полярните области и обмен на данни.
в) Държавно учреждение „Държавен океанографски институт” се явява главен методически орган на Росхидромет по хидрометеорологичното изучаване на моретата, океаните и морските устия на реките. В неговите функции, в частност, влизат:
– разработка и внедряване на методически пособия;
– организация на извършване на хидрометеорологични наблюдения на моретата, океаните и устията на реките;
– научно методическо ръководство на морската, крайбрежната и на устията на реките наблюдателна мрежа;
– провеждане на изследвания в моретата и устията на реките, и в Световния океан;
– сътрудничество с задгранични организации в областта на морската хидрометеорология и мониторинга на морската обкръжаваща среда;
– инженерни разчети за проектиране на морско хидротехническо строителство с цел оценка на въздействието на обкръжаващата среда върху тях;
– сбор, обобщение на материалите от наблюденията и издаване на хидрометеорологични материали във вид на справочници, атласи, ежегодници, каталози, нормативни и навигационни пособия за приливите и приливните течения;
– изучаване и оценка на процесите по замърсяване и само очистване на водите;
– изучаване на хидрометеорологичния режим на моретата и океаните;
– научно методическо ръководство на работата на своите филиали и зонални морски подразделения;
– подготовка и публикация на режимно справочна информация с общо и специализирано назначение (ежегодници, справочници, каталози, климатични обобщения за крайбрежните акватории, устията на реките и моретата).

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар