// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Средства за океанографски изследвания. Част 1

„Където е учението, там е и умението.“

Въведение. Стремителният прогрес през последните десетилетия въоръжи океанографите с принципно нови средства, на които могат да бъдат установени електронни океанографски системи. Към тези системи се отнасят:

– брегова авиация и изкуствени спътници на земята (ИСЗ);

– дълбоководни обитаеми и необитаеми апарати и подводни лаборатории от стационарен тип;

– океанографски буй и платформи;

– научно изследователски кораби (НИК).

Появата на нови средства доведе до изменение на методиката за океанографски изследвания, но не понижи ролята на научно – изследователските кораби в изучаването на Световния океан. Това добре се вижда от таблица 1, където са приведени сравнителни характеристики за различни средства, с които се провеждат океанографски изследвания.

Таблица 1


Параметри и характеристики
Средства за изследования
Авиац.ИСЗПодвод апарат.Подвод лабор.
Буй
Закотв.

Буй
Дрейф.
НИК
АТМОСФЕРА
ТемператураВБББ
НаляганеВБББ
ОблачностДДДД
Слънчева радиация: Пряка; Отразена.
В В

Д В

– –

– –

Б Б

Б Б

Б Б
Относителна влажностВББББ
Скорост на вятъраВББ
Направление, вятърВББ
Атмосферни валежиБББ
ОсветеностДДДДД
Свободни частициВБББ
ОКЕАН
Физика
Светло излъчванеВБВ
ДълбочинаДД
Скорост и направл. на течениятаБВВ
Относително тегло на водатаВБВВ
Подводна радиацияВББВ
Магнитно полеББББББ
Гравитационно полеБББББ
Топлинен балансДБД
Ледена покривкаДДД
Хидростатично наляганеВБВВ
РадиоактивностВББВ
Скорост на звука във водатаВББВ
ТемператураДДВББВ
ПрозрачностВББВ
ТурбулентностББВ
Вълнение: Повърхностно; Вътрешно.
Д –

Д –

– –

Д Д

А Б

А –

А В
Химия
Съдържание на азотВББВ
Съдържание кислород__ВББ_В
Съдържание фосфатиВББВ
СоленостВББВ
Геология
Дънни утайкиДД
Грунд на дънотоД
Отражателна способностД
Биология
Биологични образциДББ

Замери на повърх. на морето – А
0

0

0

0

1

1

1
Замери на нивото на прибора – Б
2

3

2

16

22

7

12
Замери по вертикала – В
8

0

12

0

5

0

15
Замери дистанционно – Д
6

5

3

2

2

2

8
Всичко:1681718301036

Преимуществата на НИК се виждат от таблцата, където са приведени възможностите на използването на различните носители на океанографска апаратура.

Класификация на научно – изследователските кораби (НИК). Разнообразието на изследователските кораби затруднява тяхната класификация. Понастоящем няма единно приета класификация на НИК. Най-целесъобразно е за главен класификационен критерий да се използва предназначението на кораба. Тогава всички НИК с водоизместване по-голямо от 500 т могат да бъдат разпределени по следните основни групи:

1. Експедиционни кораби с водоизместване по-голямо от 6000 т, предназначени за провеждане на комплексни експедиции с цел изучаване на отдалечени акватории и малко изучени части на Световния океан. Тези кораби се отличават с голямо количество лаборатории, лебедки, голяма площ на откритата палуба и дублиране на оборудването и приборите. Големи експедиционни кораби по-рано са строили само за бившия СССР. Пример за тази група се явяват корабите пр. 852 („Академик Крилов”), „Абхазия”, „Академик Курчатов” и т.н. В настоящия момент такива крупни кораби се строят в САЩ (четири кораба с водоизместване около 10000 т, способни да изпълнят задачи по комплексното изучаване на отдалечени акватории). В Русия заради липсата на средства построяването на нови кораби е прекратено.

2. Универсалните научно – изследователски кораби с водоизместване 1900 – 4200 т са предназначени за провеждане на фундаментални тематични изследвания на Световния океан. С универсалните НИК се провеждат фундаментални или приложни изследвания по зададена програма. При смяна на тематиката на изследванията на кораба се заменят приборите и устройствата в лабораториите и на работните площадки. Универсалните НИК трябва да притежават:

– високи мореходни качества;

– добри битови условия;

– удобство за работа със зад бордовата апаратура;

– наличие на енергетична установка, способна да осигури зададената скорост на хода и нейното плавно регулиране, особено на малките (до 5 възела) скорости;

– ефективно потискане на шумовете и вибрациите;

– специална апаратура в състава на средствата за свръзка и радиолокация, необходими за плановото изследване на океана;

– прибори за надеждно корабоводене и точно определяне на мястото при всякакво състояние на морето;

– икономична ефективност.

3. Океанографските кораби с водоизместване 2500 – 4660 т са предназначени за провеждане на стандартни снимки на топографията на дъното на океана, структурата на физичните полета на Земята, теченията и т.н., сбора на проби от грунда и водата на различни дълбочини, измерване на топлинния поток от дъното на океана, сеизмично акустични изследвания, метеорологични и аерологични наблюдения, а също така и сбор на друга океанологична информация. Далечината на плаване на тези кораби достига 15000 мили, а автономността достига 180 денонощия. Към океанографските кораби се предявяват по-малко изисквания към тяхната повратливост, но затова пък са повишени към устойчивостта на курса. Далечината на плаване и високите мореходни качества за тях са много по-важни, отколкото високата скорост на движение. За работата с зад бордната апаратура океанографските кораби трябва да имат следните лебедки: дълбоководна, океанографска комбинирана с тросови и кабелни барабани, термобатиграфична и малка батиметрична, кабелни лебедки за измерване на магнитното поле на Земята, електромагнитни измервания на теченията и работа с вълномерен буй.

4. Хидрографските кораби с водоизместване 50 – 3000 т са предназначени за стандартни измервания на дълбочините, измерване на течения и сбор на други сведения за съставяне на морски карти и лоции, а също така за снимка и описания на бреговете и обслужване на маяците, бреговото и плаващото навигационно оборудване. Дадените кораби, преди всичко, трябва да изпълняват работи в плитководни райони, тоест тяхното газене трябва да бъде минимално допустимо при даденото водоизместване. Заедно с това корабът трябва да обладава и високи мореходни качества. Корабът трябва да има специална хидрографска лаборатория и лаборатория за анализ на пробите от водата и грунда. Освен това, на тях трябва да е предвидено място за разместване на 1 – 4 комплекта буйкови станции. На всеки хидрографски кораб трябва да има не по-малко от три лебедки: за работа с батометри на дълбочина до 1500 м, океанографска – за вземане на проби от водата и грунда на дълбочини до 6000 м и термографична (термобатиграфична). Освен това, на кораба обезателно се поставят няколко промерни катера за изпълнение на снимки на релефа на дъното на плитководието.

5. Метеорологичните кораби с водоизместване 2200 – 7000 т и повече са предназначени за провеждане на системни метеорологични наблюдения в зададен район, за изпълнение на много денонощни океанографски станции, за изследване на вълнението на морето и други океанографски наблюдения. Поради това метеорологичните кораби трябва, преди всичко, да обладават високи мореходни качества. Основните им размери се определят в зависимост от характеристиките на господстващото вълнение в района на провеждане на изследването. За намаляване на дрейфа на тези кораби е желателно да имат ниски надстройки, за намаляване бордовото клатене на тях се установяват успокоителни системи.

6. Научно – изследователски, свързани с риболовната промишленост, с водоизместване 1000 – 3000 т са предназначени за провеждане на фундаментални тематични изследвания по риболовна океанография, биология на океана и ихтиология.

7. Научно – изследователските кораби с водоизместване 500 – 2000 т са предназначени за специални изследвания по геология и топография на дъното, на акустичните и магнитни полета, за биологични и физико-океанографски изследвания с приложен характер. Всеки такъв кораб се отличава с уникални характеристики, които нямат сходство с другите кораби.

Кратки характеристики на задгранични научно – изследователски кораби са приведени в таблица 2.

Таблица 2Кораб


Страна
Год. на постройкаВодоизм. пълно, тМощност гл. двиг к.с.Скорост на хода макс. узДалечина плав. милиАвтономн ден.Площ.\ число лабор.ЕкипажБрой науч. сътрудн.
1234567891011
Универсални научно – изследователски кораби
Атлантис Конрад (АГОР-3) Дискавери Метеор Хакухо Мару Жан Шарко
САЩ САЩ
Англ. Герм. Япон. Фран.
1963 1962
1962 1964 1967 1965
2110 1373
3000 3020 4207 2200
1400 1000
2000 2000 3800 2300
13 13
14 13 15 15
8000 12000
15000 12000 15000 10000
– 60
70 – – 60
231/4 119/3
316/12 230/12 349/9 300/8
28 22
43 55 55 34
25 15
20 25 32 29
Океанографски кораби
Сайлас Бент Гудзон Хегата
САЩ Канад Англ.
1966 1963 1965
2590 4660 28003000 8400 2000
15 13.5 14
12000 15000 12000
40 120 150220/6 250/5 318/344 66 11734 20 –
Хидрографски кораби
Бульдог Давидсон Д.Мансоон Паривгау
Англ. САЩ Швец. Канад1968 1966 1966 19671050 995 1000 1780
2640 1600 3300 3400
15 13.5 15 144500 4500 – –
– 15 80 –
– 12/1 -/1 –43 36 80 32
– – – –
Метеорологични кораби
Ванкувер Рефу Мару
Канад Япон.1966 19665600 20807500 2930
18 16.4
10400 15000
50 50-/5 -/275 38
25 40
Научно – изследователски риболовни кораби
Е.Е.Принц М.ФришманКанад САЩ
1966 1967526 1780
600 2200
12 –
3000 –
– –
-/3 –
14 207 9
Акустични кораби
Квест ПланетКанад Герм.
1968 1967
2080 1917– 1390– 13.4
– 9400– –
-/4 369/7
36 39
15 22
Изследователски катамарани
Агор-16
Р.Уорджильд
САЩ
САЩ
1970
1967
3080
162
2х 2400 4х 60015
18
6000
1000

30
-/5
-/3
44
7
35
11

В Русия НИК изпълняват широк кръг от задачи по изследването на Световния океан. Могат да бъдат отделени няколко крупни групи от научно – изследователски кораби, обединени от общи задачи и възможности.

1. Изследователски кораби на АН на РФ, осъществяващи връзка с ИСЗ, наблюдаващи за техните полети и приемащи от тях информация, Към дадената група се отнасят: „Космонавт Юрий Гагарин“ (53,5 хил.т), „Академик Сергей Королев“ (22 хил.т), „Космонавт Владимир Комаров“ (17,5 хил.т), „Моржовец“, „Невель“ и др. по 6-8 хил. тона водоизместване.

2. Експедиционните океанографски кораби са предназначени за провеждане на комплексни хидрометеорологични, океанографски, геофизични и други видове изследвания на моретата и океаните. Към тях се отнасят: „Академик Курчатов“, „Професор Визе“, „Професор Зубов“ и др., водоизместване по 7000 т, „Михаил Ломоносов“ (6000 т), „Академик Берг“, „Персей III“ и др., водоизместване около 4000 т, ледоход „Георгий Седов“ и „Петр Пахтусов“ по 3200 т водоизместване, атомни ледоходи, хидрографски кораби и т.н.

3. Кораби „време”, провеждащи регулярни метеорологични, хидрологични и хидробиологични наблюдения, и които дълго време се намират в определен район на Световния океан. Тези кораби водят наблюдения в най-важните и сложни за мореплаване и полети райони на Световния океан. Руския комитет по хидрометеорология разполага с такива научно – изследователски кораби, като „Пассат“, „Муссон“ и др., с водоизместване около 4000 т.

4. Плаващите маяци се използват в качеството на станции с продължително действие. На тях се провеждат комплексни хидрометеорологични наблюдения в продължение на времето за навигация в една точка.

5. Кораби и катери на Хидрографска служба на ВМФ.

Основните тактико – технически характеристики на научно – изследователските кораби на граждански ведомства са приведени в таблица 3.

Таблица 3

Тип на корабаВодоизместване тонаСкорост възлиАвтономност денонощия
Космонавт Юрий Гагарин5330045
Академик Сергей Королев2146560
Космонавт Владимир Комаров1770530
Михаил Сомов1378040
Боровичи92801490
Академик Курчатов68281650
Профессор Кудревич1000040
Академик Мстислав Келдыш600014
Академик Книпович375080
Муссон4146100
Профессор Борогов16771330
Эврика341660
Новатор6151120
Океанограф460825

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар