// Вие четете...

Чиста вода

Средства за навигация на подводни лодки.

„Очите отиват да видят онова, което ушите са чули.“

Анализът на достъпните източници за информация показват, че във водещите зад граница страни с ударна мощ на въоръжените сили през последните десетилетия се пренася към ВМС, а във ВМС – към балистичните ракети, установявани на подводни лодки (ПЛ). Така в САЩ, дялът на балистичните ракети (БР), установени на ПЛ през 1986 г. е 31,6%, а през 1997 г. вече е 41,3%. Броят на ядрените боеприпаси на тези ракети превишава количеството на ядрените боеприпаси с наземно базиране почти в 1,5 пъти. Англия се ограничава само до морска групировка от стратегически ядрени сили. Във Франция през 1986 г. също са се отказали от ядрени сили с наземно базиране като по-малко ефективни. При това в тези страни се провеждат мероприятия по превъоръжаване на съществуващите вече атомни подводни лодки с балистични ракети (АПЛБР) и създаването на нови, много по съвършени. Лидер в това направление и положение по тези ПЛ заемат САЩ. Англия използва ракетното и навигационно въоръжение, разработено от САЩ. Франция в даденото направление използва свои разработки. Към настоящия момент от чуждите странни, имащи ПЛ с балистични ракети се отнасят САЩ, Англия, Франция и Китай.

Главната цел на научно техническите програми на ВМС на водещите чужди държави (на първо място САЩ) се явява осигуряването на технологическо превъзходство на ВМС над другите страни и създаването на технически резерв за повишени боеви възможности на въоръжените сили като цяло. Тези задачи се решават в резултат на провеждане на значително количество НИР и ОКР. Особеност на тези работи се състои в гъвкавостта на разработките, позволяващи внедряването на нови образци по тяхната готовност, и по модулно блоков принцип на тяхното създаване, осигуряващи възможност за бърза модернизация на оборудването в процеса на експлоатация.

Задачи, решавани от средствата за навигация на АПЛБР, на етапа на развитие и достигнатото ниво.

Основни задачи, чиито решение се възлага на навигационното въоръжение на АПЛБР се явяват:

  • осигуряване на зададената готовност на АПЛБР към излизане на море;
  • осигуряване на зададената готовност към използване на оръжието.

За решаването на тези задачи средствата за навигация на АПЛБР трябва да дават повече от 40 навигационни и динамични параметри (координати на мястото, курс, абсолютна и относителна скорост, ъгъл на наклона, ускорение по координатните оси на ПЛ и други). Изискванията към точността на изработка на тези параметри са изключително високи. Те се определят преди всичко от тактическите и техническите изисквания, предявявани към ракетното оръжие. Удовлетворяването на редица от тези изисквания към средствата за навигация, разработени за ПЛ от други класове, не е възможно, което води до необходимостта от създаването на редица уникални системи.

Структурното навигационно въоръжение на АПЛБР представлява една от под системите от общата интегрирана компютъризираната система на ПЛ, наричана бойна информационна управляваща система (БИУС). В нея средствата за навигация, хидроакустика и управлението на оръжията са обединени в обща информационна шина с висока пропускателна способност.

Развитието на навигационното въоръжение за АПЛБР както в САЩ, така и във Франция се е осъществявала едновременно с развитието на оръжията. В САЩ това развитие е преминало през шест етапа.

Таблица 1. Етапи за развитие на ракетното и навигационното въоръжение за АПЛБР в САЩ.

На всеки от тези етапи последователно е било разработвано много по съвършено навигационно въоръжение. Средната квадратична погрешност на стрелбата е била за АПЛБР с ракети „Посейдон” – 470 м, а с ракети „Трайдент-1” – 300 м.

За съвременното състояние на развитие на средствата за навигация за АПЛБР на чуждите страни може да се съди по АПЛБР с ракети „Трайдент-2”.

Погрешността на изработване на основните навигационни и специални параметри от тези средства е както следва:

– по координати на мястото 0,1-0,2 км;

– по скорост относно грунта 0,02 м/с;

– по курса 0,2-0,3 ъглови минути;

– по ъглово клатене (качка) 0,08-0,16 ъглови минути;

– по ускорение силата на тежестта – около 1 мГал.

Допустим интервал от време между обсервациите по външни ориентири 5-7 денонощия.

Основни проблеми, които са се решавали и се решават от разработчиците на навигационно въоръжение за АПЛБР се явяват:

– по нататъшното повишаване на точността на изработка на основните навигационни параметри;

– повишаване на скритостта на работа на средствата за навигация;

– повишаване на надеждността;

– намаляване на масата и габаритите;

Състав на средствата за навигация на АПЛБР.

Навигационното въоръжение на АПЛБР в различните страни е близко по състав на влизащите в тях средства за навигация. То включва основни средства и средства за корекция. Към основните средства се отнасят:

– инерциални навигационни системи (ИНС);

– жирокомпаси;

– измерители на скоростта относно водата и грунта (лагове);

– измерители на дълбочината под кила (ехолоти).

Към средствата за корекция се отнасят:

– приемно предаваща апаратура за определяне на местоположението на ПЛ по маяк – ответчик;

– приемници на наземни и спътникови радио навигационни системи;

– средства за астрономическа навигация;

– навигационен перископ;

– гравиметрична апаратура и други средства.

Съществено важно е да се отбележи, че измерителите на скоростта относно грунта и ехолотите влизат в хидроакустичните подсистеми, чиито основа се явява хидроакустическия комплекс (ХАК).

Повечето от тези средства са същите, които се използват и на другите ПЛ, с изключение на ИНС и средствата за корекция на ИНС. По-долу са разгледани основните направления за тяхното развитие.

Освен причислените по-горе средства за корекция, работещи по източниците на информация, разположени извън обекта, на ред с ИНС на АПЛБР се използва и „вътрешна” корекция, която се осъществява с помощта на допълнителен жироскоп за повишаване на точността.

Цялото навигационно оборудване на АПЛБР, в частност от типа на „Охайо” САЩ, влиза в системата на командване и управление на корабите и се подразделя на две подсистеми:

– подсистема за тактическа навигация;

– навигационна подсистема за стратегическото оръжие.

Подсистемата за тактическа навигация е предназначена за осигуряване на навигационната безопасност на плаване на ПЛ, за изработка на навигационни данни и предаването им на потребителите, за автоматична прокладка на пътя на ПЛ на пътевите карти, за разпределение на редица навигационни данни, изработвани от други подсистеми. Макар, в тази подсистема да се изработват почти всички навигационни параметри, точността им за решаване на задачите от системите оръжия е недостатъчна. Съществено по-точни данни се изработват в навигационните подсистеми за стратегическите оръжия. Те се предават в подсистемата за тактическа навигация, където се усилват и се предават към потребителите. Аналогично данните, изработвани в подсистемата за тактическа навигация се използват като резервни. Предаването на навигационните данни към потребителите се осъществява чрез комутатор на синхронно аналогови сигнали по подсистемата за вътрешна връзка.

Следва да се отбележи, че автономността (срок на работа на средствата за навигация без въвеждане на корекции от външни, демаскиращи ПЛ, източници на информация) на много се определя от качеството на ИНС и нейното математическо осигуряване. Изхождайки от това, на развитието на ИНС се отделя особено внимание.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар