// Вие четете...

Ниво на океана

Средства за изпълнение на хидрографските работи.

„За да научиш, трябва да прочетеш.“

Спецификата на географската среда, в която се изпълняват хидрографските изследвания, определя изборът на носителя на измерителната апаратура и прибори. Най-използвани за тази цел са надводните кораби.

Опитът в хидрографските изследвания е позволил да бъдат изработени основните изисквания към устройството и оборудването на хидрографските кораби.

Хидрографските кораби са предназначени за извършване на всички видове хидрографски работи, разместването на тях на личния състав на хидрографските експедиции, отиването до обследвания район, на различни техники, материали и продоволствия. Те трябва да притежават добри мореходни качества: устойчивост, непотопяемост, повратливост, бързо изменение на скоростта и постоянен режим на движение на пълен и малък ход.

Водоизместването, газенето и продължителността на плаване на хидрографските кораби се определя от отдалечението на района за обследване от пункта за базиране и условията за изпълнение на работите.

Котвеното устройство на хидрографските кораби трябва да осигурява възможност за задържане в открити рейдове при щормови условия и заставане на котва в открито море на големи дълбочини.

Крупните хидрографски кораби трябва да имат на борда специални катери и лодки, оборудвани за извършване на снимки или други работи; трябва да е осигурено тяхното удобно спускане и вдигане, а също така надеждното им закрепване на горна палуба при щормово време.

Въоръжението на хидрографските кораби трябва да осигурява надеждно определяне на мястото и извършването на всички видове хидрографски работи.

За обработка на материалите на корабите се оборудват специални лаборатории, установява се необходимата изчислителна техника и се създава библиотека от специална литература и пособия.

За настаняването на личния състав на експедицията на хидрографските кораби трябва да са предвидени съответния брой каюти и други помещения.

Към сегашно време хидрографските кораби се делят на следните основни под класове:

– океанографски изследователски кораби;

– хидрографски кораби;

– малки хидрографски кораби;

– големи хидрографски катери;

– малки хидрографски катери.

Океанографските изследователски кораби – това са най-крупните кораби, предназначени са за извършване на комплексни хидрографски изследвания в кой да е района от Световния океан. Оборудването им с лаборатории позволява получаването и обработката на информация по целия комплекс от хидрографски, океанографски и геофизични елементи, а съвременното навигационно въоръжение осигурява необходимата точност на определяне на мястото. Наличието на борда на хидрографски катери позволява провеждането на детайлна снимка на релефа.

Хидрографските кораби са предназначени за провеждане на хидрографски изследвания в държавните морски пространства и в ограничени райони от океана при автономни плавания, а когато са в група – във всички райони на Световния океан. Апаратурата и приборите, намиращи се на корабите от този под клас, позволяват изпълнението на хидрографски работи по целия комплекс от елементи.

Малките хидрографски кораби са предназначени за извършване на хидрографски работи в прибрежните райони и в теснините, а също така за постановка и обслужване на плаващите и бреговите автономни средства за навигационно оборудване.

Големите хидрографски катери са предназначени за снимка на релефа на дъното, хидрографско тралене, също така и за хидрологични работи. В техните задачи влизат също осигуряването на хидрографските партии и обслужването на плаващите и бреговите обекти от навигационното оборудване.

Малките хидрографски катери са предназначени за извършване на работи в крайбрежната зона, а също така за превоз и излизане на личния състав на хидрографските партии на не оборудван бряг.

Гребните лодки се използват при снимка само в тези случаи, когато са малки дълбочините, при обилно наличие на подводни и надводни камъни или ограничената акватория не позволява използването на моторни катери.

Непрекъснатото нарастване на обема от информация, която е необходима да бъде получена в процеса на хидрографските изследвания, а също нарастващите изисквания към подробността на изучаване на дълбоководните изследвания с помощта на надводни кораби, а също така забележимите изкривявания, внасяни при това в резултата на измерванията води до определени трудности. Много голяма става необходимостта от лично участие на наблюдатели в отделни изследвания, особено при вземането на проби. Тези причини са довели към използването за хидрографски работи отначало на подводни лодки, а след това и на обитаеми дълбоководни апарати. Опитът по използване на подводни апарати показва, че те имат значителни преимущества пред сондите, траловете и други апаратури, използвани от надводни кораби.

Но използването на дълбоководни апарати се ограничава от трудностите по точното определяне на мястото, малкия обзор, загубата на информация, заради повреди в апаратурата, а също така и зависимостта от състоянието на морето. Понастоящем използването на дълбоководни апарати се ограничава от сравнително неголемия кръг от задачи, но последвалите усъвършенствания, несъмнено ще доведат към увеличаване на тяхната роля като важен елемент от комплекса за хидрографски изследвания. Основния обем работи, насочени към всестранното изучаване на Световния океан се изпълняват с помощта на надводни кораби.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар